Tipografia Codi:  20.025    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les paraules se les emporta el vent, mentre que allò escrit perdura. Jan Tschichold

La tipografia és una eina indispensable en disseny gràfic i comunicació visual. Vivim rodejats de lletres: rètols i senyals, titulars de diaris, envasos de productes de consum, pantalles, etc. La tipografia és la disciplina més diferencial de l'ofici de grafista i una de les seves claus. Fer l'aparença d'un text atractiu i alhora funcional està en el cor del que s'entén avui en dia com disseny visual.

Aquesta assignatura aborda en profunditat els aspectes formals, pràctics i tècnics de la tipografia així com els seus recursos expressius.

S'estructura al llarg de tres eixos: LLETRES, PARAULES i TEXTOS. A cada un es desenvolupen activitats en les que es posaran en pràctica els aspectes teòrics estudiats, utilitzant la tipografia com l'element fonamental per a la comunicació gràfica.

Amunt

L'assignatura dins del pla d'estudis manté una estreta relació amb els altres tallers: "Taller de forma i composició", "Taller de dibuix", i "Taller de color", complementant, d'aquesta manera, els principis conceptuals i pràctics que es comencen a treballar en el mòdul "Tipografia i composició tipogràfica" de l'assignatura "Fonaments del disseny gràfic". Té la seva continuïtat a l'optativa "Tipografia avançada".

Amunt

Todos aquellos relacionados con el diseño gráfico y en diferentes soportes.

Amunt

És necessari haver superat "Fonaments del disseny gràfic". 

I fortament recomanable haver cursat el Taller de forma i composició, i l'assignatura de Tècniques de creativitat.

És a dir, és el darrer taller que s'aconsella fer i sempre després de Fonaments de disseny gràfic.

Amunt

L'assignatura capacita i sensibilitza l'estudiant per a una correcta utilització de la tipografia i els recursos que ofereix tenint en compte els valors funcionals i expressius.

Es recomana no cursar l'assignatura de Tipografia el primer semestre, sinó un cop s'hagin cursat i superat altres assignatures com Fonaments de Disseny Gràfic, Taller de forma i composició, Taller de Color i Tècniques de Creativitat.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

 • Comprendre el context i conèixer la història de la tipografia.
 • Conèixer l'anatomia i els atributs formals de les lletres i fonts tipogràfiques.
 • Utilitzar i combinar amb criteri les diferents famílies tipogràfiques.
 • Dominar la creació, composició i disposició dels elements tipogràfics.
 • Fer servir la composició i els recursos tipogràfics en relació a la llegibilitat i funcionalitat.
 • Aplicar criteris i recursos tipogràfics propis del mitjà digital.

I persegueix les següents competències:

 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes innovadorament i generar noves idees.
 • Dominar el llenguatge expressiu per a propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Analitzar i aplicar en la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Amunt

L'assignatura abordarà la tipografia des del nivell més micro (lletres) al més macro (textos) i estarà estructurada en els següents eixos:

 1. LLETRES
  Introducció a la tipografia, començant per els aspectes més elementals com l'anatomia de les lletres i la terminologia habitual de la disciplina.
 2. PARAULES
  Composició de paraules, espaiat entre lletres, elecció i combinació de fonts i expressivitat de la lletra. Jerarquia tipogràfica i llegibilitat. Crims Tipogràfics.
 3. TEXTOS
  Composició macrotipogràfica: paràgrafs, alineacions, textura tipogràfica, graella compositiva, etc.

Amunt

Tipografia i composició tipogràfica PDF
Tipografia Web
Tipografia. Galeria de projectes Web

Amunt

Com a materials didàctics de l'assignatura farem servir els recursos web "Tipografia" elaborats pel professorat i el llibre "Manual de Tipografía" de John Kane editat per Gustavo Gili.

En relació a les eines, a l'assignatura Tipografia treballarem amb una aplicació de maquetació com Adobe InDesign o Scribus. L'ús d'aquesta aplicació ens oferirà la possibilitat de solucionar una àmplia varietat de problemes de disseny gràfic.

Es recomana, a més, l'ús d'una aplicació per a l'edició i l'anàlisi d'arxius PDF com Adobe Acrobat Professional.

És recomanable també l'ús d'un gestor de fonts tipogràfiques com FontExplorer o Suitcase Fusion, tot i que també es pot fer servir el gestor de fonts inclòs al sistema operatiu de l'ordinador.

El Laboratori d'Eines de la UOC facilitarà orientacions sobre el treball amb aquestes aplicacions.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt