Direcció d'art Codi:  20.028    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'analitzen les funcions, tècniques i àmbits de la direcció d'art, a través de la comunicació visual com a àmbit d'aplicació. S'inclouen també els principis de disseny gràfic aplicat a la publicitat i es practiquen tècniques de pensament visual.

 

Amunt

Direcció d'art és una assignatura optativa del Grau de Disseny i creació digitals, que s'integra en la matèria d'Habilitats comunicatives, juntament amb:

- Comunicació: teories i tècniques
- Storytelling: recursos narratius
- Recursos i comunitats digitalsAmunt

Es recomana cursar Direcció d'art a tots aquells estudiants que pretenguin desenvolupar les seves potencialitats en aquest àmbit d'actuació, especialment en el sector publicitari, o vulguin seguir formant-se en el terreny de la comunicació de marques.

Aquest perfil professional té cabuda tant en agències de publicitat, departaments de comunicació d'anunciants, productores audiovisuals, estudis de disseny, etc.


Amunt

Són necessaris coneixements bàsics del paquet Adobe, que ja s'ha utilitzat en assignatures obligatòries.

Amunt

Aquesta assignatura solament pot superar-se si es realitza un seguiment de l'avaluació contínua i es lliuren, dins dels terminins estipulats a l'aula, tots els reptes que proposi el docent.

Abans de matricular-la, cal haver cursat prèviament:

- Fonaments del disseny gràfic

- Tècniques de creativitat i innovació

- Tipografia

- Comunicació: teories i tècniques

- Taller de forma i composició  

- Taller de dibuix

- Taller de color

- Projecte I: identitat i marca

I també seria recomanable haver superat:

- Producció gràfica

- Producció i publicació digital

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són que l'estudiant domini els principis de la direcció d'art publicitària i sàpiga aplicar-los en projectes concrets.

Les competències associades a aquesta assignatura són:

Bàsica: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

General: Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

Específiques:

- Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.

Amunt


  • Origen, història i evolució de la direcció d'art
  • Identitat de la direcció d'art respecte el disseny gràfic
  • Fonaments de la direcció d'art
  • Rol del director d'art en la indústria i les seves funcions com a creatiu
  • Publicitat gràfica, audiovisual i formats parapublicitaris

Amunt

Procediments clau - Direcció d'art PDF
Estudis de cas fallits PDF
La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Instruments professionals del llenguatge publicitari XML
L'adaptació dels llenguatges visuals al discurs de la publicitat XML
Fem una campanya XML
Anàlisi i aplicacions del llenguatge publicitari XML
Els fonaments de la direcció d'art XML
Produïm XML
Teoria i història del llenguatge publicitari XML
Comencem a crear XML
La direcció d'art avui: de la idea a l'execució 360 Audiovisual

Amunt

Paquet Adobe.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt