Il·lustració Codi:  20.032    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Il·lustració proposa un acostament a l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa. La il·lustració al costat de la tipografia representen una eina d'expressió i comunicació universal que troben la seva aplicació professional en gran part dels productes i serveis de la comunicació actual. L'assignatura comença revisant el desenvolupament històric de la il·lustració per passar posteriorment a l'estudi de les tècniques i tipologies d'aquesta pràctica professional. La il·lustració representa una especialitat vertebral en l'àmbit del disseny i en la cultura contemporània, així com en la transferència de coneixement en diverses disciplines professionals. En aquesta assignatura les activitats se centren en l'aplicació de la il·lustració en l'àmbit del disseny amb la finalitat de complementar les diverses especialitats que s'estudien en el grau. L'estudiant desenvoluparà capacitats per a la implementació de projectes que usin la il·lustració com a eix vertebrador de narratives gràfiques. 

Amunt

L'assignatura d'il·lustració es vincula directament amb la majoria de les assignatures del Grau de Disseny i Creació Digitals. L'assignatura connecta de forma directa i progressiva amb el Taller de dibuix i amb el Taller de color, passant per una retroalimentació amb les assignatures de Tipografia i Producció gràfica. La il·lustració és un dels recursos comunicatius que podem usar en gairebé qualsevol procés de comunicació visual i és un gran aliat a l'hora de generar narratives visuals i dissenyar marques corporatives.

Amunt

L'assignatura d'il·lustració està enfocada perquè l'estudiant projecti els seus treballs en els àmbits de:

- Il·lustració comercial.

- Il·lustració cultural.

- Disseny gràfic.

- Publicitat.

- Narratives gràfiques per a mitjans de comunicació.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Dominar les tècniques i els àmbits d'aplicació de la il·lustració per incorporar la il·lustració en treballs de disseny
 • Utilitzar la fotografia com a element expressiu i comunicatiu en projectes de disseny
 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny
 • Aplicar conceptes del muntatge dels elements audiovisuals que formen part d'un projecte de disseny

I forma per a les següents competències:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global
 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica

Amunt

Es posa en pràctica l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa, s'experimenta amb diferents materials i tècniques de representació i es treballa la relació entre el text i el dibuix.

 • Història de la il·lustració
 • Tècniques analògiques i digitals
 • Dibuix i narració
 • Campos d'aplicació
 • Text i il·lustració

Amunt

Història i tipologies de les il·lustracions Web

Amunt

- Materials dissenyats a mesura que desenvolupen la història i tipologia de les il·lustracions.

- Programa informàtic Adobe Creative Cloud, enfocat a la producció gràfica.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt