Muntatge audiovisual Codi:  20.036    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'aportació del muntatge és avui en dia vital per a qualsevol mena de producte de caire audiovisual. La tasca de muntatge de vídeo i de so, combinada amb altres efectes de postproducció, s'ha arribat a fer omnipresent a tota la diversitat de formes d'expressió audiovisual contemporània, des de la publicitat als videoclips, el reportatge, el documental, el vídeo per a xarxes socials o integrant d'un projecte multiplataforma o transmedia. Al si del procés contemporani de digitalització audiovisual, la comprensió sobre com intervenen els elements de muntatge en l'articulació tècnica, narrativa i expressiva dels continguts i dels mitjans audiovisuals hi esdevé clau. A més, en el marc d'un projecte audiovisual de qualsevol  tipus, el muntatge es comença a plantejar en el procés de desenvolupament del producte, des del guió, de manera que l'enregistrament de les imatges ha de tenir en compte possibles opcions de muntatge en la fase de postproducció.

La figura del muntador, més enllà de la pròpia d'un tècnic especialista, pot aportar molt també a nivell artístic en el procés del muntatge. El muntador es pot considerar com el cap de la postproducció, que es tot el llarg i complexe procés que va des de la finalització d'un enregistrament (o d'un procés de selecció d'imatges d'arxiu) fins a l'obtenció de la còpia definitiva. El muntador és l'intermediari entre tota aquesta sofisticada tecnologia, la historia i les idees del director. El muntador ha d'aconseguir plasmar i fer reals les intencions més abstractes que pugui tenir el realitzador sobre el material que ha ideat.

Els materials que composen l'assignatura de Muntatge audiovisual han estat plantejats com una completa guia, alhora introductòria i d'aprofundiment als nombrosos elements tant tècnics com teòrics que intervenen en el procés de muntatge audiovisual, tot mostrant i estudiant com el muntatge és un principi operatiu que implica i determina el conjunt del procés de creació, definició i preparació de qualsevol peça audiovisual.

En el context del Grau en disseny i creació digitals es tractaran conceptes i tècniques del muntatge que es puguin aplicar a aquells elements audiovisuals que s'integrin en un projecte de disseny. 

Amunt

L'assignatura manté una estreta continuïtat amb assignatures arrelades a l'àmbit de la comunicació, com Recursos i comunitats digitals, Comunicació: teories i tècniques o Storytelling: recursos narratius i  manté vincles amb d'altres optatives vinculades a l'àrea d'Expressió en el camp audiovisual, com per exemple Motion Graphics, Animació o Fotografia.

Amunt

Tot i que el perfil professional de muntador s'inscriu de forma més clara en l'àmbit de la Comunicació audiovisual, assolir competències en muntatge audiovisual com a element clau en el llenguatge audiovisual es considera important en qualsevol professió creativa on es treballi amb so i vídeo, sigui per projectes de ficció com de no ficció. Per tant, ho considerem com a un coneixement particularment rellevant per a professionals de la comunicació digital o del disseny visual que tinguin com a interés la creació de vídeo en el marc de la seva projecció professional.

Amunt

No es pressuposa disposar de coneixements previs d'edició de vídeo o de so, ni de guió. Es recomana tenir a ma els coneixements bàsics de narrativa i storytelling proporcionats a l'assignatura del Grau Storytelling: recursos narratius, ja que seran un ajut de cara estructurar millor un relat visual.

Amunt

No es considera cap informació rellevant de cara a la matrícula. Cal disposar, això sí, d'un punt de treball on pugui funcionar correctament CC Adobe Premiere Pro.

Amunt

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CE3- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny

CE9 - Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals

Amunt

Els principals blocs de contingut de l'assignatura són els següents:

  • Definició, història i evolució del muntatge
  • Principis del muntatge
  • Elements del muntatge
  • Mètodes i tecnologies actuals de muntatge i postproducció

Amunt

Amunt

Com s'anirà indicant a cada NIU, els recursos d'aprenentatge seleccionats per a l'assignatura ofereixen d'una banda les bases teòriques per a entendre els fonaments del muntatge i, més endavant, proporcionen una base per a l'experimentació.

La principal eina de suport associada a l'assignatura és l'us de l'eina CC Adobe Premiere Pro, un estàndar quant a eines de programari de muntatge audiovisual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt