Packaging Codi:  20.038    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura et podràs especialitzar en el disseny d'envasos i embalatges, atenent als materials, els processos industrials, els tipus d'envasos i les seves funcions i l'evolució històrica del Packaging. Treballaràs aspectes creatius del disseny i també criteris de funcionalitat, ergonomia i sostenibilitat.

Coneixeràs, pas a pas, el desenvolupament d'un projecte de Packaging des de la seva conceptualització fins a la seva producció final, passant per l'elaboració del briefing de disseny i el prototipat, estudiant aspectes com l'experiència del consumidor, l'ergonomia, l'elecció de materials, la gestió d'equips interns i proveïdors.

Entre altres punts d'interès entrarem en temes que impacten directament en el concepte i el desenvolupament d'aquesta disciplina en l'actualitat, com poden ser l'internet de les coses, la industria 4.0 o l'ecodisseny i la sostenibilitat, prestant especial atenció a la importància de la innovació en aquest sector.

Amunt

Packaging és una assignatura optativa de 6 crèdits que es realitza en una etapa avançada del pla d'estudis. Es recomana tenir prèviament superada l'assignatura obligatòria Producció gràfica.

Amunt

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 2. Capacitat per desenvolupar i presentar un projecte de Packaging en diferents contextos, per a diferents públics i en formats variats, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
 3. Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Per tal d'assolir aquestes competències, aprendràs a:

 1. Identificar els diferents components del Packaging (primari, secundari i terciari).
 2. Classificar diferents tipologies de Packaging segons criteris d'utilització.
 3. Identificar diferents actors involucrats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 4. Analitzar i elaborar informes creatius, tècnics i industrials.
 5. Analitzar i definir la viabilitat d'un projecte de Packaging.
 6. Identificar i seleccionar materials segons el contingut del envàs i la seva funció.
 7. Aplicar criteris de la selecció dels sistemes de fabricació i impressió.
 8. Gestionar la documentació, fluxos de treball i temps d'un projecte de Packaging.
 9. Analizar un packaging ja existent i proposar millores que impactaran en el cost final del producte.
 10. Aplicar criteris de ecodisseny i sostenibilitat en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.

Amunt

Per tal d'assolir una perspectiva crítica, creativa, tècnica sobre el Packaging, treballaràs els continguts següents: 

 1. Evolució històrica i actualitat del Packaging
 2. El procés creatiu i industrial del Packaging
 3. Components i tipologia de Packaging.
 4. Materials i sistemes de fabricació i impressió 
 5. La gestió d'un projecte de Packaging
 6. Storitelling aplicat al Packaging
 7. La industria 4.0 i l'ecodisseny aplicat al Packaging

Amunt

PLA 1.2. Llega la industria 4.0. Valor Afegit. TV3. 02/05/2017 Audiovisual
Packaging Audiovisual
Introducció a la indústria 4.0 PDF
Transcripció/Transcripción: Què és l'ecodisseny? PDF
Marca personal Audiovisual
Toolkit Packaging Sostenible Web
Tipografia. Galeria de projectes Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt