Pràctiques Codi:  20.039    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El contingut concret de la pràctica i les habilitats objecte de desenvolupament dependrà del perfil professional al qual aquestes pretenguin donar resposta. L'objectiu general de les pràctiques és apropar els estudiants al món professional del disseny i la comunicació visual de manera que aquells puguin aplicar a una situació real els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels estudis.

L’assignatura té una orientació absolutament pràctica i aplicada, per tant, els estudiants trien el tipus de pràctiques segons el camp professional al qual es volen acostar. 

Les pràctiques a l'empresa s'organitzen des de la UOC amb professors col·laboradors de pràctiques, i des de l'empresa amb un tutor que orientaran l'estudiant i en faran el seguiment.

Les pràctiques es poden realitzar de manera presencial o virtual en funció de les necessitats i disponibilitat de l’empresa i de l’estudiant.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques del Grau de Disseny i Creació Digitals és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS, equivalents a 150 hores de treball de l'assignatura, o una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana.

Amunt

Els camps professionals en els que es podran fer pràctiques són els següents: disseny audiovisual, disseny web, creació d’aplicacions, editorial, animació, il·lustració, direcció d’art, direcció creativa, disseny d’interfícies, infografia, visualització de dades, gestió del disseny, crítica del disseny, comissariat d’exposicions gràfiques i image maker

Amunt

Es recomana cursar l’assignatura de Pràctiques durant el darrer curs del grau.

Amunt

Per matricular l'assignatura de Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat 48 crèdits ECTS bàsics i 72 crèdits ECTS obligatoris de la titulació.

Per cursar l’assignatura de Pràctiques cal obtenir una plaça de pràctiques assignada prèvia a la formalització de la matrícula, podeu consultar com obtenir aquesta plaça de pràctiques a Tràmits/ Pràctiques a empreses/ Pràctiques curriculars/ Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

L'assignatura Pràctiques, dissenyada d'acord amb el nou reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:
 • Identificarà els processos i mètodes utilitzats en un context professional del disseny.
 • Realitzarà propostes de disseny que resolguin necessitats empresarials, a través de l'aplicació de tècniques d'anàlisi i investigació de manera tàctica i estratègica.
 • Presentarà treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
 • Aplicarà les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Serà capaç d'integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col.laborativa i/o cooperativa en entorns digitals. 
 • Gestionarà projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.

Competències genèriques

Les competències genèriques de l'assignatura de Pràctiques són les següents:

 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i /o cooperativa en entorns digitals.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.

Competències específiques

Les competències específiques que es treballen a l’assignatura de Pràctiques són les següents:

 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.

Amunt

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat on-line tot i que els estudiants s'han de poder adaptar a les necessitats i horaris de les empreses. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Durant la realització de les pràctiques, l’estudiant disposa d’un seguiment docent personalitzat mitjançant un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor col.laborador que actua com a tutor acadèmic, que asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el pla de treball acordat. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt