Creació fotogràfica Codi:  20.053    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La fotografía ha passat de ser un mitjà propi de professionals concrets i un sector d'aficionats més o menys ampli, a convertir-se en una eina força comuna i d'ús gairebé universal per part de la major part dels usuaris. Les xarxes socials i els telèfons mòbils han actuat de factor multiplicador a la popularització de la fotografía. Actualment es pot afirmar que pràcticament tothom agafa el rol de fotògraf amb una certa assiduïtat a la seva vida quotidiana. Però, més enllà d'aquesta difusió de la fotografia lligada a les xarxes socials, cal assenyalar també que el nombre d'usuaris interessats a aprofundir en el coneixement de la fotografia creix dia a dia. Usuaris que sovint formen part d'agrupacions fotogràfiques combinen la utilització de càmeres amb prestacions importants, amb un coneixement important de les possibilitats de l'edició. El laboratori amb líquids i llum vermella que molts aficionats tenien fa uns anys en un racó de la casa, ha esdevingut el laboratori digital present als ordinadors personals. Els coneixements sobre la fotografia han estat molt generalitzats.


Al costat d'aquest interès general per la fotografia, podem destacar la importància del medi en sectors professionals que, com el multimèdia o el disseny, no són específicament fotogràfics, però necessiten treballar la fotografia amb criteris i exigències professionals. La fotografía forma part de la producció multimèdia o dels productes de disseny en moltíssimes ocasions. L'adquisició de competències pròpies del procés fotogràfic és una necessitat de professionals de sectors que, tot i no ser pròpiament fotogràfics, tenen a veure d'una manera o altra amb la imatge fixa. La fotografia és sense cap mena de dubte, un actiu important dins dels camps de la multimèdia i del disseny.

L'assignatura de Creació Fotográfica és una introducció al llenguatge i als procediments fotogràfics i té com a públic tant aficionats avançats com professionals de la multimèdia o del disseny. Es treballen les bases de quatre grans temes:

 

 • El llenguatge fotogràfic.
 • Els dispositius de captura i els processos que intervenen en la construcció de la imatge i el control de la llum.
 • Els processos d'edició.
 • Els processos de publicació, el projecte fotogràfic.

Amunt

L'assignatura de Creació Fotogràfica és obligatòria al Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. És introductòria i per tant parteix d'un suposat nivell zero. Un nivell zero que no significa desconeixement absolut del tema perquè a l'ambient sociocultural en què ens trobem sempre hi ha una alfabetització audiovisual prèvia que pot ser més o menys implícita.


Diferents sectors conviuen amb innombrables usos particulars de la imatge. La fotografia forma part de la nostra realitat quotidiana. L'assignatura introdueix algunes nocions bàsiques sobre la narrativa i el llenguatge de la fotografia.


D'altra banda, també hi ha altres assignatures que presenten continuïtat amb aquesta. En aquest sentit, podem citar Creació de Vídeo, Composició Digital, Disseny Gràfic i Imatge i Llenguatge Visual. Mentre que a Creació Fotogràfica es treballen els procediments relacionats amb la realització, edició i publicació pensant en el producte com a element narratiu, a Creació de Vídeo es treballen els procediments relacionats amb la construcció del clip com una escena audiovisual més complexa.

 

L'assignatura de Creació Fotogràfica explora els aspectes més relacionats amb el fotograma com a eina d'expressió utilitzant la narrativa audiovisual.

Amunt

L’enfocament de l’assignatura s’adreça més al professional de la multimèdia que al fotògraf. Té un caràcter introductori i no aprofundeix, per tant, en temàtiques més pròpies de la fotografía professional. El seu objectiu és oferir un recorregut general per les competències del fotògraf per facilitar que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir feines de fotografia fins a un cert nivell de complexitat. L'assignatura s'orienta, doncs, a oferir una formació fotogràfica bàsica. Així mateix, mitjançant un projecte global (que es treballa per mitjà de tres PAC), l'estudiant podrà assumir el rol de fotògraf expositiu, començant per conèixer tècniques i estils i finalitzant amb el projecte d'exposició fotogràfica.

Amunt

No son necessaris coneixements específics previs per cursar aquesta assignatura.

Pel que fa a la realització fotogràfica, l'estudiant necessitarà una càmera o dispositiu mòbil amb capacitat fotogràfica.

Amunt

L'assignatura de Creació Fotogràfica és una introducció al llenguatge i la realització fotogràfica. Es parteix del coneixement de la càmera digital, compacta i/o rèflex per treballar sobre la presa de fotografies. D'una banda, es tracten temes relacionats amb el llenguatge i l'expressió fotogràfica i els altres temes relacionats amb el coneixement tècnic de la càmera i els recursos associats a la presa de fotografies. Més enllà de la captura de les imatges, l'assignatura tracta també l'edició i el retoc fotogràfic. Per a aquestes tasques s'introdueix també Gimp/Photoshop com a complement dels programes utilitzats a la resta de les assignatures del Grau.

Amunt

La assignatura de Creació fotogràfica, dissenyada d'acord amb un nou Reial Decret d'organització de les ensenyances universitàries (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, habilitats i competències que es detallen a continuació:


Resultats del procés de formació i d'aprenentatge 

 

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 


· K2 - Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia. 

Habilitats o destreses (skills)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 


· S2 - Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia segons criteris estètics, tècnics i funcionals. 

· S4 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar, publicar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles. 

· S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències (Competences)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 

· C2 - Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat. 

· C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

· C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos. 

Amunt

PAC_01:

 

Textuals:

 1. Llenguatge fotogràfic
 2. Profunditat de camp
 3. Il·luminació
 4. Òptica

Audiovisuals:

 1. Paràmetres d’exposició
 2. Ajuts digitals per a l'exposició

 

PAC_02:

 

Textuals:

 1. Color
 2. Blanc i negre
 3. Composició
 4. El control de la llum

Audiovisuals:

 1. Enfocament i color
 2. Distància focal i normes de composició

 

PAC_03:

 

Textuals:

 1. Procediments bàsics d'edició
 2. La fotografia com a element de la narrativa visual
 3. Representació de l’espai
 4. Procediments d'edició: Revelat RAW


Audiovisuals:

 1. El bon portfoli
 2. Tema, concepte i tècnica

Altres recursos de suport:

 

Textuals:

 

El sensor i la imatge digital

Separació de freqüències

El mòbil com a càmera fotogràfica

Dispositius de captura

Amunt

Amunt

Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport:

 

Els recursos d'aprenentatge de l'aula són diversificats segons el repte que cal assolir. Es tracta d'un conjunt de mòduls textuals i vídeos on l'estudiant podrà consultar les diferents tècniques fotogràfiques per poder elaborar cadascuna de les activitats de l'aula.

 

El professor de l'assignatura acompanyarà l'estudiant a una estructura correcta de lectura dels diferents mòduls d'aprenentatge, així com dubtes relacionats amb els altres materials de l'aula.

 

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden estar composts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blocs i mòduls elaborats per autors experts a l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB , EPUB, PDF, etc.). També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt