Disseny del treball final de grau Codi:  20.057    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Disseny del treball final de grau busca proporcionar les eines metodològiques per tal que l'estudiant dissenyi una proposta ben fonamentada de Treball final de grau. 
Es tracta d'un curs eminentment pràctic i enfocat a les diverses disciplines ofertes i que els estudiants poden triar. Es posa l'èmfasi tant en les metodologies de recerca i anàlisi, prestant especial atenció a aspectes com les referències i les citacions, com a les qüestions formals del treball, per al qual es demana una estructura ben justificada i ordenada.
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant elabori i desenvolupi una preproposta pròpia que inclogui, entre d'altres aspectes, l'estructura general del treball, els seus objectius clarament identificats i ben justificats i el disseny d'un marc conceptual. Com a resultat, s'espera una proposta de pla de treball per a l'assignatura de Treball de final de grau.


Amunt

Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball final de grau. Constitueix un pas previ i requisit imprescindible per matricular el TFG. Es presenta com un seminari de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar l'assoliment de competències bàsiques de recerca, anàlisi i aplicacions d'informació especialitzada en el desenvolupament d'un projecte de recerca o d'un projecte professional.

Amunt

L'assignatura Disseny de Treball Final de Grau proporciona les orientacions i les eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi un projecte professional o de recerca. Per la naturalesa transversal i metodològica, s'aplica a tots els camps professionals del grau de disseny i creació digital.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant aplicarà els coneixements i les competències desenvolupades al llarg del grau, aplicant-los a una proposta personal de projecte professional o projecte de recerca. Els coneixements previs necessaris són els propis de la titulació.

Amunt

Per a matricular l'assignatura Disseny del treball final de grau l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 90 crèdits obligatoris de la titulació incloent la superació del Projecte I: Identitat i marca, Projecte II: Projecte II: Disseny editorial i Projecte III: Espais inclusius i senyalística.

Amunt

En el marc del Disseny del treball final de grau, s'espera que l'estudiant adquireixi els següents resultats d’aprenentatge:

- Identificarà els processos i els mètodes utilitzats en un context professional del disseny.
- Reconeixerà el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.
- Identificarà els principals elements relacionats amb la pràctica del disseny presents en la història i la teoria de la cultura visual.
- Identificarà les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals.
- Interpretarà les possibilitats d'aplicació del Disseny Universal als projectes de Disseny.
- Serà capaç de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).
- Serà capaç de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional demostrant un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).
- Aplicarà les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.
- Analitzarà les situacions de disseny per identificar els elements que hi intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
- Utilitzarà el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
- Aplicarà les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
- Realitzarà propostes de disseny que resolguin necessitats empresarials, a través de la aplicació de tècniques d'anàlisi i investigació de manera tàctica i estratègica.
- Elaborarà missatges tenint en compte el públic a qui van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
- Analitzarà, conceptualitzarà, dissenyarà i avaluarà processos d'interacció i les seves interfícies.
- Extraurà i interpretarà dades a partir de diferents fonts, tan analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.
- Presentarà treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
- Integrarà el pensament computacional a la pràctica del disseny, mitjançant la algorísmica i els llenguatges i entorns de programació.
- Identificarà i utilitzarà les tècniques d'expressió gràfica adequades a cada projecte.

Així mateix, s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències:

C1. Aplicarà les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
C2. Serà capaç d'integrar-se i participar a les comunitats de disseny, treballant a equip de forma col·laborativa i/o cooperativa en entorns digitals.
C3. Gestionarà projectes de disseny als diferents àmbits professionals.
C4. Actuarà de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
C5. Generarà solucions que tinguin en compte la diversitat cultural i funcional mitjançant el disseny universal i el disseny inclusiu en la creació de productes.
C6. Incorporarà criteris de desenvolupament sostenible i respecte a l'entorn a la pràctica professional del disseny.
AGENDA 2030

Des de la UOC tenim el compromís de formar el nostre alumnat per "actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques". Un objectiu que es troba en estreta relació amb els principis marcats a l'Agenda 2030 i que inclou també tenir en compte la perspectiva de gènere. En aquest sentit, en el marc del TFG es valorarà que aquest compromís s'integri en les diferents fases de la seva elaboració: des de la seva concepció i disseny fins a la seva execució i defensa. Per això, l'elecció temàtica, l'enfocament, l'ús d'un llenguatge inclusiu o la igualtat en la selecció i la referenciació de les cites bibliogràfiques seran aspectes importants als quals atendre.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau s'estructura al voltant de 4 reptes. Cadascun d’aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

• Repte 1. Introducció a les modalitats de TFG
• Repte 2. Definició i planificació de la proposta
• Repte 3. Proposta (fase I): Definició del marc conceptual i primer borrador
• Repte 4. Proposta (fase II): Lliurament final i presentació de la proposta

Amunt

Treball final de grau Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt