Creació de vídeo Codi:  20.059    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En la creació i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia, els elements audiovisuals constitueixen una part important dels projectes. Són nombroses les aplicacions multimèdia que integren clips de vídeo alhora que també abunden els casos en què la pròpia aplicació està concebuda amb criteris d'animació i ritme propers al llenguatge audiovisual. També en tots els casos la interacció juga un paper important en el desenvolupament de les aplicacions de manera que sovint es produeix un diàleg entre la linealitat pròpia del vídeo i la no-seqüencialitat dels continguts interactius.

D'altra banda, és evident que els dispositius mòbils tenen un rol democratitzador en la producció de vídeo des del moment que faciliten en gran mesura les qüestions tècniques i permeten concentrar l'atenció en el llenguatge i les formes narratives. Els nous dispositius capaços de fer vídeo, des dels drones a les càmeres 360º, tenen implicacions no només a nivell tecnològic sinó també a nivell de llenguatge. Les formes d'enregistrament derivades dels nous dispositius, la possibilitat de l'edició ubiqua, els formats idonis per a cada ús o la forma del relat són factors que comporten importants novetats que podem explorar i experimentar.

L'assignatura de Creació de Vídeo presenta un recorregut pels fonaments d'aquest mitjà, el posa en relació i el diferencia també en els aspectes que com el ritme o el factor temporal són especialment significatius al vídeo. A nivell metodològic, l'assignatura es basa en l'aprenentatge per l'activitat.

Amunt

L'assignatura de Creació de Vídeo és obligatòria al Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. És introductòria i per tant es parteix d'un suposat nivell zero. Un nivell zero que no vol dir desconeixement absolut del tema perquè en l'ambient sociocultural en el que ens trobem sempre hi ha una alfabetització audiovisual prèvia que pot ser més o menys implícita. La producció de cinema, televisió o publicitat conviuen amb innombrables usos particulars de la imatge. L'audiovisual forma part de la nostra realitat quotidiana. L'assignatura introdueix algunes nocions bàsiques sobre la narrativa del vídeo però el guió pròpiament, es tractarà en profunditat a l'assignatura de Storytelling.

D'altra banda hi ha també altres assignatures que presenten continuïtat amb aquesta. En aquest sentit Composició Digital és un segon nivell en l'aprenentatge de l'edició audiovisual. Mentre a Creació de Vídeo es treballen els procediments relacionats amb la realització, l'edició i la publicació pensant en el clip com a element narratiu, a Composició Digital es treballen els procediments relacionats amb la construcció del clip com a una escena audiovisual complexa.

L'assignatura de Creació de Fotografia es una continuació a nivell de narració, explorant els aspectes mes relacionats amb el fotograma com eina d'expressió utilitzant la narrativa audiovisual que també es veu present en aquesta assignatura.
 
Finalment, una altra assignatura relacionada amb aquesta és Animació 2D i 3D. En aquest cas el punt d'encontre entre les dues està en tot allò que fa referència a la imatge en moviment (planificació, composició, ritme,...) i el punt de diferenciació rau en l'origen de la imatge en fonts naturals i sintètiques en una assignatura i en l'altra.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat rols específics relacionats amb la producció audiovisual com són els de càmera, de realitzador, il·luminador, editor o compositor digital. Més aviat la intenció és oferir un recorregut general per totes aquestes funcionalitats per tal que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. 

D'altra banda, independentment que sigui ell qui assumeixi una producció audiovisual o la delegui, és important el coneixement dels factors propis i diferencials que caracteritza aquesta temàtica.

Amunt

No calen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura de Creació de Vídeo introdueix a la realització i edició del vídeo digital. Dins d'aquest marc general focalitza especialment en la utilització del medi per a la web i els dispositius mòbils. Trobarem una part del llenguatge audiovisual que és comuna a l'assignatura de Creació Fotogràfica, i en aquest sentit es tracta de continguts que es veuen a l'assignatura de forma comparada i relacionada. Però per aquesta asignatura, tractarem continguts que són específics, del vídeo. Així les nocions relacionades amb el ritme i en general amb el factor temporal, son pròpies del vídeo i reben una atenció especial dins de l'assignatura. 

La càmera rèflex o EVIL, la càmera de vídeo i els dispositius mòbils són els elements actuals més habituals utilitzats per a la captura de la imatge en moviment a partir de fonts naturals. A l'assignatura es veuen les funcionalitats pròpies d'aquests dispositius per a la realització de vídeo. A nivell d'edició es treballa amb programari del paquet d'Adobe Creative Cloud (Premiere).

També es podrá veure, de forma introductoria (debats, fórum) les funcionalitats de l'edició basada en nodes i en aquest sentit amb programari lliure DaVinci Resolve. D'altra banda es comenten les possibilitats d'edició i publicació de vídeo que permeten les apps per a mòbils. Dins de les pràctiques es demana la realització d'imatges pròpies per part de l'estudiant.

Amunt

La assignatura de Creació de Vídeo, dissenyada d'acord amb un nou Reial Decret d'organització de les ensenyances universitàries (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, habilitats i competències que es detallen a continuació:


Resultats del procés de formació i d'aprenentatge 

 

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 


· K2 - Reconèixer els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia. 

Habilitats o destreses (skills)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 


· S2 - Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia segons criteris estètics, tècnics i funcionals. 

· S4 - Crear, capturar, emmagatzemar, modificar, publicar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles. 

· S7 - Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències (Competences)

En acabar el grau, l'estudiant serà capaç de: 

 

· C2 - Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat. 

· C5 - Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

· C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

Amunt

PAC_01:

Textuals:

1. El mòbil com càmera de vídeo 
2. I.lluminació
3. Introducció a vídeo
3. El guió 


Audiovisuals 

1. I.lluminació
2. Gravar amb el dispositiu mòbil

PAC_02:

Textuals: 

1. Exposició en vídeo
2. Lenguatge audiovisual: Del cine a las xarxes socials
3. El vídeo en les RRSS 
4. Característiques tècniques del vídeo digital 
5. Òptica i exposició
6. Audio i ritme 


Audiovisuals. 

1. Planificació I 
2. Planificació II

PAC_03: 

Textuals: 

1. La realització de plans dinàmics: Dels moviments clàssics al vídeo 360 
2. El muntatge de vídeo: Del cine a les històries 
3. El retoc de l'imatge digital en vídeo 
4. Eines i entorns de treball professionals 
5. Revelat i etalonatge de l'imatge de vídeo 

Audiovisuals. 

1. Etalonatge
2. Intencionalitat dels plans

Amunt

Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals XML
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals DAISY
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals EPUB 2.0
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals MOBIPOCKET
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals HTML5
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals PDF
El guió audiovisual PDF
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) XML
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) DAISY
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) EPUB 2.0
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) MOBIPOCKET
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) HTML5
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) PDF
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials XML
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials DAISY
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials EPUB 2.0
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials MOBIPOCKET
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials HTML5
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials PDF
El retoc de la imatge digital en vídeo XML
El retoc de la imatge digital en vídeo DAISY
El retoc de la imatge digital en vídeo EPUB 2.0
El retoc de la imatge digital en vídeo MOBIPOCKET
El retoc de la imatge digital en vídeo HTML5
El retoc de la imatge digital en vídeo PDF
Exposició en vídeo Audiovisual
Planificació en vídeo. Capítol 2 Audiovisual
Planificació en vídeo. Capítol 1 Audiovisual

Amunt

Els Recursos d'Aprenentatge de l'aula son diversificats segons el repte a assolir. Es tracta d'un conjunt de mòduls textuals on l'alumne podrà consultar les diferents tècniques audiovisuals per poder elaborar cadascuna de les activitats de l'aula. El professor de l'assignatura acompanyarà l'alumne a una correcta estructura de lectura dels diferents mòduls d'aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt