Taller de dibuix i expressió gràfica Codi:  20.202    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Benvingudes i benvinguts al Taller de dibuix i expressió gràfica! En aquest taller del Grau d'Arts debatrem, reflexionarem, llegirem, escriurem i, sobretot, dibuixarem molt. En aquesta assignatura entenem el dibuix com un mitjà d'expressió gràfica, com un llenguatge universal que ens permet relatar, explicar-nos i també pensar. Aprofundirem més en aquestes nocions durant les activitats i exercicis que es proposaran al llarg del semestre.

La noció de dibuix que fonamenta aquesta assignatura no és la de la mera tècnica o el virtuosisme (tot i que es demana cura i rigor en el treball). El concepte fonamental és que tothom pot dibuixar si hi dedica temps i interès, i que el dibuix és una forma d'expressió, representació i comunicació -és a dir de pensament- tan necessària per a la pràctica artística com útil en la vida quotidiana. El taller, com el seu nom indica té un enfocament eminentment pràctic orientat a experimentar mitjançant diversos materials, eines i estratègies, però també establirem un diàleg amb referents teòrics i històrics propis del dibuix i de l'art en general.

Com em canvia la mirada el fet de dibuixar? Un dibuix pot ser també escriptura i pintura? Puc escriure històries sense paraules? Com condicionen el llapis i el paper la meva manera de pensar? Hi ha expressió sense representació? Què és un dibuix no artístic? Té sentit avui parlar de dibuix analògic i dibuix digital de forma separada? En aquest taller no busquem respondre necessàriament totes aquestes preguntes. Si bé parlarem d'aquests temes plegats, el que busquem és crear un espai de confiança on tothom pugui compartir les seves pròpies qüestions sense por, mentre aprenem algunes de les possibilitats que ens ofereix el dibuix per tal que cadascú les incorpori a la seva pròpia maleta d'eines pel grau.

Com direm sovint al llarg de l'assignatura, a dibuixar només se n'aprèn dibuixant. Més que explicacions o models a seguir, l'assignatura ofereix recursos, referents i propostes que us pugueu fer vostres i posar en pràctica de manera autònoma. La il·lusió, la curiositat, la capacitat d'observació, l'experimentació, la constància, l'autocrítica constructiva i la capacitat d'aprendre dels altres, seran les eines més importants per al vostre aprenentatge.

Per altra banda, la pràctica de qualsevol gènere, mitjà o llenguatge artístic no està mai dissociada de les pràctiques passades o contemporànies, per això volem crear una sòlida relació entre el que fem a l'assignatura i el que altres han creat en l'àmbit artístic o teòric, donant-vos així una base de referències que us permetrà continuar les vostres investigacions més enllà d'aquest curs. Per això us volem convidar a relacionar materials, tècniques i suports, així com discursos, passats i contemporanis, relacionats amb la pràctica del dibuix. Treballarem entorn als conceptes d'anàlisi, representació, pensament, narració i expressió; tot dibuixant entorns, objectes, persones i idees; mitjançant punts, línies, taques, perspectives i abstraccions; amb tècniques seques, humides, analògiques i digitals. L'objectiu és crear un espai on experimentar dibuixant, pensar fent i fer pensant.

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per a que li trobis utilitat i la puguis aplicar als diferents Projectes. L'assignatura té 12 crèdits. Traduït en hores de dedicació, això suposa unes 300 hores totals de treball repartides al llarg del semestre, és a dir unes 15-20 hores setmanals. És molt important que trobeu el vostre temps per al dibuix, sense ell no pot haver-hi aprenentatge.

Aquesta assignatura també s'ofereix al Minor de dibuix (optativitat que s'ofereix per a altres programes) i com a assignatura d'accés lliure (assignatura que es pot matricular sense estar vinculat a cap programa).

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques artístiques com a tècnica, eina o llenguatge, de manera que sigui útil en un ampli ventall de camps professionals.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura inicial, s'enten que no tothom tindrà coneixements previs de dibuix. Si bé pot ser útil tenir-ne, el més important és la progressió d'aprenentatge que es produeixi, sigui quin sigui el punt de partida.

Amunt

Es recomana cursar-la els primers semestres del Grau.

Amunt

OBJECTIUS

 • Analitzar i contextualitzar històricament la pràctica del dibuix.
 • Experimentar amb materials, suports, tècniques, eines i tecnologies per al dibuix.
 • Representar gràficament persones, entorns i objectes.
 • Crear narratives visuals mitjançant tècniques d'expressió gràfica.
 • Conceptualitzar i expressar idees mitjançant el dibuix.
 • Discutir sobre els límits, les contradiccions i els debats sobre el dibuix en la pràctica artística.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències específiques:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teorico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

 

Amunt

A través de diverses activitats en què s'equilibra el treball pràctic i teòric, el curs explora les següents dimensions del dibuix:

 • El dibuix com a eina d'observació i representació:
  • Observació i memòria visual.
  • Realització d'apunts del natural.
  • Composició, enquadrament i encaix.
  • Representació d'espais, objectes i cossos.
  • Ús del punt, la línia i la taca.
  • Creació de llum i ombra.
  • Representació del moviment.
  • Dibuix analític.
  • Sistemes de representació gràfica: dièdric, axonomètric i sistema cònic.
 • El dibuix com a mitjà d'expressió i narració:
  • Diagramación i narratives visuals.
  • Pensament visual i conceptualització gràfica.
  • Relació imatge-text.
  • Estratègies expressives.
  • Poesia visual i llenguatge.
  • Còmic i relat gràfic.
 • El dibuix expandit:
  • Experimentació i transgressió del dibuix convencional.
  • Noves tècniques i suports.
  • Dibuix i crítica social.
  • Dibuix i espai públic.

Al llarg de l'assignatura, s'exploraran diverses tècniques, eines i tecnologies (tècniques seques i tècniques humides...), així com materials i suports per al dibuix.

Amunt

Perspectiva axonomètrica o la reconstrucció objectual Audiovisual
Tràiler dibuix tècnic Audiovisual
El sistema dièdric o la desconstrucció de la nostra visió Audiovisual
Perspectiva cònica o la ciència de la representació de la mirada Audiovisual
El dibuix tècnic: eina d'eines Audiovisual
Un viatge pel dibuix Web
Art Toolkit Web
Conceptes i referents de dibuix Web
Tutorial de perspectiva Audiovisual
Organitzar i desorganitzar sabers amb diagrames Audiovisual
Ossos, músculs i greix: traçar la figura humana Audiovisual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Aquests són els recursos docents, materials i eines principals amb els que treballarem en aquesta assignatura. Es tracta de materials d'accés digital, llevat dels casos on s'indiqui el contrari:

El llibre Dibujo y proyecto de Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek

 • Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitat del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

El llibre Sobre el dibujo de John Berger 

 • Es tracta d'un llibre inspirador i reflexiu que explicar diferents experiències de l'escriptor, crític d'art i pintor John Berger. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

Art Toolkit

 • Es tracta d'una web amb informació sobre materials i instruments pel dibuix i per altres assignatures expressives del Grau. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori a casa.

Un viatge pel dibuix

 • Un site temàtic que repassa la història i les diverses dimensions del dibuix com a pràctica cultural i artística, així com algunes de les seves tècniques principals.

Conceptes i referents de dibuix

 • Site de fitxes sobre artistes i teòrics (en procés) que ajuden a situar com el dibuix aborda conceptes clau com l'abstracció, el temps, l'espai, la serialitat, l'acció, etc.

El Laboratori de documentació

 • Un espai de consulta i repositori d'informació sobre l'ús de bibliografia i altres materials, així com sobre la documentació del procés creatiu.

Guia per l'ús de Folio

 • És un document en què es descriu què és i perquè utilitzem Folio en aquesta assignatura, així com les funcions que té i com activar-lo i començar -lo a utilitzar.

Necessito comprar materials i eines de dibuix propis?

A banda dels recursos disponibles a l'aula o a la UOC, per aquest Taller haureu de disposar d'uns mínims materials de dibuix i condicions de treball. No es demanaran marques ni qualitats concretes, però val la pena escollir amb cura els estris amb què volem treballar. No és una qüestió de preus sinó de consciència del mitjà. Els materials bàsics que hauríeu de tenir a mà per iniciar el Taller són:

Bloc de dibuix per a esbossos (Din-A4)
Papers per a dibuix (per a tècniques seques i aquoses DinA4 i DinA3)
Llapis de diverses dureses (H, HB, B)
Carbonets
Retoladors de diferents gruixos
Plomes i canyes de bambú per a dibuix
Pinzells per a tècniques aquoses
Tinta xinesa o aquarel·les (negre o sèpia)
Esfumins
Gomes d'esborrar per a dibuix
Fixador en esprai
Regles i cartabons
Compàs
Cúter
Tisores
...

Com ha de ser el meu espai de treball?

Us fem alguns suggeriments sobre l'espai de treball que, òbviament, podeu adaptar en funció de les característiques del vostre entorn i preferències. Si podeu treballar amb llum natural perfecte, si no, convé que l'espai de treball estigui ben il·luminat. Us recomanem que tingueu a mà:

Ordinador
Escàner
Càmera de fotos (pot ser la del mòbil)
Taula amb força espai lliure
Materials a la vista

A banda, també està bé que us acostumeu a dur al damunt la llibreta d'esbossos i un estoig sempre preparat amb almenys alguns llapis diversos, goma i maquineta, per poder dibuixar fora del vostre entorn de treball habitual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt