Seminari d'investigació artística Codi:  20.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Seminari d'investigació artística té com a principal objectiu que la persona estudiant s'introdueixi en el camp de la recerca artística, conegui  la seva problemàtica i els debats més recents sobre el seu abast i potencialitats.

La recerca artística o la recerca a través de les arts plantegen avui en dia reptes importants que l'alumnat ha de conèixer per tal de poder situar-se en aquest ampli panorama i orientar-se de cara a la seva activitat de recerca en el marc acadèmic i en el seu futur professional. 

Per tant, aquesta assignatura pretén ajudar l'alumnat a comprendre, des d'una mirada interdisciplinària, els diferents camins de la recerca artística a partir la pregunta al voltant de què constitueix investigació en art i cóm pensar en la investigació en art o a través de l'art com una pràctica situada, amb les seves materialitats i llenguatges específics, així com quines són les seves metodologies d'investigació, teninet en compte el context de la recerca acadèmica i la seva vinculació a les humanitats i les ciències socials.

Durant el seminari identificarem els nuclis de conflicte més rellevants i recurrents en la investigació artística, tractarem sobre quina és la finalitat de la recerca artística, i perquè són importants les qüestions ontològiques, epistemològiques i metodològiques (què sabem, cóm sabem, com sabem el què sabem o quin tipus de coneixement volem produir); quines vinculacions té la recerca artística amb les convencions de la recerca científica i amb altres formes de recerca en les humanitats, quins són els seus criteris d'avaluació i reconeixement, així com altres assumptes que s'han considerat secundaris o marginals; com la posició de l'investigador o investigadora, les condicions i finançament de la recerca, la privatització i mercantilització del coneixement i la cultura i el posicionament ètic.

Amunt

És rmolt recomanable cursar aquest seminari després dels altres seminaris del Grau, ja que està orientat a bastir les bases de la recerca acadèmica en la pràctica artística, complementant les assignatures sobre la contextualització de la pràctica artística i proporcionant eines útils pel desenvolupament del Treball Final de Grau (TFG) i pel futur professional.

Amunt

El seminari de recerca està orientat a que l'alumnat d'arts (futur/a artista o treballador/a cultural en l'àmbit de les arts) sigui capaç de desenvolupar una actitud reflexiva i crítica sobre la seva pràctica artística, el seu potencial en el camp de la recerca i la seva vinculació amb altres formes de recerca en el camp de les humanitats i les ciències socials. 

Amunt

El seminari  de recerca forma part d'un conjunt de matèries que promouen la reflexió crítica de l'artista i ens preparen per l'etapa final del TFG i l'exercici professional, i per tant, encara que tingui un caràcter introductori a la recerca, es recomana de tot cor haver cursat abans els altres seminaris. 

Amunt

 Es recomanable un coneixement bàsic d'anglès.  

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals:
CT1 - Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.
CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment. 

Competències específiques:
CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions
CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

 • La recerca i el mètode en la tradició artística, científica i humanista. 
 • Conceptes fonamentals en recerca en humanitats i ciències socials.
 • Context d'emergència de la recerca artística: transformacions a la universitat contemporània, noves pràctiques artístiques experimentals, canvis en les concepcions de recerca.
 • L'artista com a agent investigador: formació, construcció d'identitat, funció social.
 • Desafiaments i aportacions de la recerca artística a la producció de coneixement.
 • Maneres de relació entre arts i recerca: recerca artística, recerca basada en les arts, a/r/tografia, etc.
 • Estudi de casos de recerca artística.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt