Taller de pintura i color Codi:  20.208    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Taller de pintura i color suposa una primera aproximació a la pràctica pictòrica a partir d'un coneixement dialogat entre els fonaments i la teoria del color, les tècniques pictòriques i l'evolució històrica de les mateixes. A partir de petits projectes es posaran en relació, de forma aplicada, totes aquestes dimensions, tot intentant que l'estudiant pugui tenir una experiència inicial que li permeti treballar amb diferents materials, i alhora reflexionar sobre conceptes inherents a la pràctica pictòrica.

Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb la resta d'assignatures de taller, així com amb els futurs projectes

Amunt

El camp professional en què es projecta és el de la pintura artística, així com totes aquelles professions vinculades amb l'ús del color, com el disseny gràfic o altres branques del disseny.

Amunt

No calen coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Comprendre la naturalesa i els diferents components i variables del color.

 • Experimentar amb diferents materials, suports i tècniques pictòriques.

 • Utilitzar el color d'una manera conscient i explícit en les composicions.

 • Analitzar críticament i contextualitzar històricament la pràctica pictòrica.

 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.


Competències:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Amunt

 • Teoria de la percepció del color: naturalesa, propietats i models cromàtics.
 • Color i composició.
 • Qualitats expressives i simbòliques del color.
 • Procediments, tècniques i materials pictòrics.
 • Representació i abstracció pictòrica.
 • Gest, matèria i expressivitat pictòrica.
 • Projecte pictòric.
 • Pintura expandida: altres materialitats i aplicacions.

Amunt

La percepció del color Audiovisual
Art Toolkit Web
Procediments, tècniques pictòriques i usos del color. Evolució i desenvolupament (Wordpress) Web
Entelat d'un bastidor Audiovisual
Emprimació vinílica Audiovisual
Emprimació a la mitja creta Audiovisual
Acrílic. Tintes planes Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Anàlisi compositiu Audiovisual
Pràctica oli I Audiovisual
Pràctica oli II Audiovisual
Cercle cromàtic digital Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura compta amb materials bàsics en diversos formats que s'articulen al voltant de cadascuna de les activitats.

 • Més concretament, per tractar els aspectes conceptuals del color hi ha dos peces audiovisuals sota el títol: 'La percepció del color'.
 • Per a tractar el desesenvolupament de les tècniques pictòriques i el color al llarg de la història, hi ha el mòdul en format wordpress: 'Procediments, tècniques pictòriques i usos del color'.
 • Per a consultar d'una forma més exhaustiva les tècniques i procediments pictòrics, hi ha el llibre manual, en paper 'Materiales, técnicas y procedimientos pictóricos'.

A més a més, a cadascun dels enunciats són acompanyats per altres :

 • De forma complementària, s'adjunten capítols de llibre escanejats, on es tracten, per exemple, les relacions cromàtiques
 • Vídeos produïts per la UOC que exemplifiquen la tasca a realitzar pels estudiants

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt