Taller de videocreació Codi:  20.211    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau d'Arts que t'aproximarà a la creació artística des del vídeo com a eina de pensament i expressió. A través de les diferents unitats temàtiques tindràs l'oportunitat de conèixer la història del videoart i els seus principals problemàtiques i debats. Durant el semestre podràs realitzar algunes peces que t'ajudaran a comprendre les possibilitats de recerca a través del llenguatge audiovisual sota el marc de quatre temàtiques fonamentals que ens serviran de punt de partida: 1. Els inicis del videoart i el seu autorreflexividad, 2. el cos en la imatge, que aborda des de la videodanza fins a les identitats de gènere i dissidències sexuals 3. Història, memòria i contrainformació i 4. videoinstal·lacions. D'igual manera tindrem l'oportunitat de discutir textos fonamentals per a la història d'aquests debats i comprendre la seva complexitat.

El curs està dividit en tres Activitats pràctiques en els quals treballar amb el vídeo com a eina de creació i una Pràctica enfocada en el mitjà de la videoinstal·lació. D'una banda, cada Activitat s'articula des de les temàtiques indicades a dalt que t'ajudaran a conèixer la història de la creació audiovisual i els seus principals debats. Per una altra, en cada Activitat s'activaran de diferents recursos expressius que mostrarem en l'espai de l'aula. En el curs es reflexionarà com aquests recursos expressius més enllà de ser mers complements formals són parts fonamentals de la conceptualització de la peça per a aprendre a entendre l'íntima relació entre la formalització de les peces amb el seu significat.

La Pràctica serà un espai dedicat al treball personal de l'estudiant, i comptarà amb alguns materials de suport al procés de creació realitzats per artistes, així com amb l'assessorament del professor. L'aula propiciarà treball col·lectiu de reflexió sobre les peces en procés.

L'assignatura comptarà amb recursos específics per a aprendre a usar les eines d'edició i explorar les seves possibilitats. Els estudiants tindran accés al Laboratori de mitjana i al Laboratori de documentació. Tots dos són aules de suport:, el primer oferirà assessorament tècnic per a resoldre els dubtes que vagin sorgint i el segon contindrà informació sobre com presentar i documentar les peces artístiques.

Amunt

Es tracta d'una assignatura que consta de 12 crèdits en què els continguts teòrics seran els fonaments sobre els quals s'assentaran les activitats pràctiques que s'aniran realitzant al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i filosofia dels altres tallers del grau d'Arts, com ara el d'escultura o el de fotografia i imatge, els quals junts, conformaran la visió global de la praxi artística de l'estudiant.
Amunt

Aquesta assignatura aporta els coneixements teorico-pràctics necessaris per conèixer, entendre i utilitzar la videocreació com a forma d'expressió artística, aplicant-la ja sigui a projectes personals com a professionals en el camp de l'art.

Amunt

Encara que no es requereixen coneixements previs, facilitaran l'estudi i la comprensió dels materials els coneixements que l'estudiant pugui tenir de cinema experimental o estètica de l'art, així com el seu bagatge en qüestions de memòria, gènere o llenguatge audiovisual. No obstant això, l'assignatura està dissenyada perquè es comenci des de zero tant en qüestions teòriques com tècnica, i sempre anirà acompanyat per personal docent.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura no es requereix un equip tècnic concret. Els estudiants resoldran les diferents pràctiques mitjançant les càmeres o dispositius dels que disposen, ja que el valor del treball no radicarà tant en la qualitat tècnica de les mateixes com en el seu procés de conceptualització, referenciació teòrica i resolució coherent, creativa i ben fonamentada. L'edició de vídeo es podrà realitzar amb diferents programaris però l'estudiant ha de tenir un ordinador que permeti aquest treball de muntatge i renderització.

Recursos necessaris per al desenvolupament del curs:


Per al desenvolupament del curs necessitareu:

-Un dispositiu de gravació de vídeo, pot ser un telèfon mòbil amb possibilitat de descàrrega a un ordinador.

-Un ordinador amb les característiques que permetin instal·lar Adobe Premiere 2019

Amunt

OBJECTIUS

 • Analitzar, reflexionar i saber descriure paràmetres bàsics del llenguatge audiovisual.
 • Utilitzar el vídeo com a element expressiu i comunicatiu.
 • Utilitzar el vídeo com a element de registre i documentació.
 • Ser capaç d'identificar els condicionants de tipus estètic, expressiu o narratiu de la creació videogràfica.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes i tècniques associats a la creació videogràfica.
 • Conèixer els principis i conceptes fonamentals del procés de gravació, producció, edició i publicació de vídeo.
 • Entendre les possibilitats discursives i les potencialitats polítiques i formals del videoart.
 • Conèixer els conceptes d'apropiació, remix i recuperació d'imatges.
 • Producció i realització d'un projecte de videoart.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

 

COMPETÈNCIES


Competències bàsiques i generals:

 • CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.


Competències específiques:

 • CE1 - Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat. .
 • CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • CE15- Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització de so i imatges en moviment.

Amunt

A continuació citem els continguts que s'inclouen al llarg dels diferents materials de què disposa l'assignatura, ja siguin de creació UOC o en documents externs de suport:

 • Els Inicis del Videoart
 • Gènere i identitat en la història del videoart
 • Videodanza i vídeo-performance
 • Història i memòria
 • Contrainformació: Usos alternatius del vídeo i televisió.
 • Videoinstal·lacions
 • Mirada i teories crítiques.
 • Conceptualització i realització d'un projecte de vídeo.
 • Recursos expressius per a videoart:
  • Il·luminació
  • Música, So ambienti
  • Muntatge
  • Videoinstal·lació
  • Temps i transicions
  • Plans/escala
  • Collage, found footage
  • Ambientació
  • Nous mitjans, noves tecnologies
  • Color/Blanc i negre
  • Vestuari i Maquillatge
  • Moviment

Amunt

Art Toolkit Web

Amunt

Com estudiants disposeu de recursos d'aprenentatge com a unitats didàctiques, les lectures obligatòries de l'assignatura en format pdf, així com fitxes de recursos expressius formals, tallers i professors per realitzar les activitats.


Les unitats didàctiques tenen la doble funció d'introduir l'alumne en la història del videoart i els seus debats clau, així com inspirar i servir de referència per a la realització dels seus primers projectes al voltant del vídeo. Les activitats que realitzareu estaran sempre vinculades amb aquests materials de lectura i els seus debats, constituint la base teòrica per poder fer les activitats. Les activitats, al seu torn han de contenir informació i links a altres obra d'art.


Altres recursos amb què comptarà l'aula:

 • Art Toolkit: Es tracta d'una web amb informació sobre recursos expressius i formals a tenir en compte a l'hora de realitzar els exercicis.
 • Material audiovisual sobre art i vídeo.
 • Recull de vídeos que introdueixen diferents qüestions en relació al videoart.
 • Laboratori d'imatge i documentació
 • Els mòduls temàtics i les 12 fitxes de recursos expressius contenen infinitat de referències de creacions de vídeo amb links als llocs webs on es poden visualitzar. Finalment, la pràctica semestral també té entre els seus materials de suport diversos programes on es mostren festivals de videoart amb múltiples exemples de videocreacions, videoinstal·lacions, entrevistes amb els autors, etc..
 • Recopilació de vídeos que introdueixen diferents qüestions en relació al videoart.
 • Així mateix l'assignatura conté dos vídeos creats per artistes especialment per a donar suport a la creació d'un projecte semestral en els quals tindreu l'oportunitat de saber com s'enfronta un videoartista a la seva professionalització o la creació d'un projecte per a convocatòries públiques.
 • Laboratori d'imatge i de documentació: hi ha un laboratori de medis on podràs consultar els teus dubtes tècnics. També hi ha una llista de tutorials realitzats expressament per a l'assignatura on trobaràs tot el que necessites per a realitzar la pràctica.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt