Treball final de grau Codi:  20.217    :  18
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Grau (TFG) és el darrer projecte que es realitza a la titulació i conclou la darrera etapa formativa que proposa el pla d'estudis (professionalitzar). Així, després de  capacitar, contextualitzar i socialitzar el treball propi en els tallers i sobretot en els tres projectes anteriors, el TFG suposa la realització d'un darrer projecte artístic personal i de qualitat professional que, idealment, sigui una producció que pugui presentar-se en el context artístic contemporani, entès en tota la seva amplitud i diversitat.

Aquesta és l'última assignatura on l'alumnat pot treballar en la seva obra personal que culmina amb la defensa sincrònica virtual del seu treball. Si bé el que es presenta és el resultat de la recerca realitzada en el marc de l'assignatura, també és un reflex de la seva evolució, aprenentatge i adquisició de competències al llarg de tot el grau.

El desenvolupament d'aquest últim projecte es fa acompanyat per un tutor-director o una tutora-directora que va guiant l'estudiantat durant tot el procés i amb qui s'estableix una relació personalitzada segons els interessos específics del treball.

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat durant els estudis de Grau, on es fan convergir aquests coneixements adquirits. En especial, les assignatures de Projecte (I, II i III) suposen una preparació per al projecte personal que cal desenvolupar en el TFG. A causa d'aquest caràcter conclusiu, el TFG s'ha de cursar quan s'hagin adquirit la resta de coneixements del Grau, preferentment el darrer semestre dels estudis. El TFG té una continuïtat directa amb els Projectes I, II i III, donat que la metodologia de treball és ben semblant, la temàtica i motivació son lliures però en aquesta ocasió, en ser el darrer projecte i ser de 18 ECTS l'esforç serà major i l'exigència professional també. 

Aquesta assignatura també es relaciona fortament amb el Seminari d'investigació artística donat que el procés de treball del TFG en molts casos serà un procés de recerca artística. En aquest darrer seminari del grau es dóna una perspectiva del que la recerca artística implica, quins son els reptes que enfronta i per tant dota d'eines a l'estudiant per després desenvolupar una recerca artística aplicada en el seu treball.

Cal haver cursat 210 ECTS del Grau d'Arts (entre ells totes les assignatures obligatòries) per realitzar el TFG

Amunt

Els camps professionals on aquesta assignatura es projecta són tants com interessos puguin emergir en l'àmbit artístic. Per aquesta raó l'assignatura contempla diferents models de professionalització, des dels d'artistes que treballen en centres d'art i galeries, fins els que treballen amb col·lectius en projectes participatius, el comissariat o els enfocats a l'art i l'educació. Des d'aquest punt de vista, l'assignatura tracta de posar en valor la posició particular de cadascú i la seva forma específica de relacionar-se amb la pràctica artística.

Amunt

Per realitzar el TFG es recomana haver cursat totes les assignatures obligatòries del Grau, així com la majoria d’optatives (210 ECTS en total), ja que està plantejat com la síntesi i tancament de la formació en aquests estudis.

Amunt

L'assignatura consta de 18 ECTS, que suposen una dedicació de 450 hores en un semestre (24-30 hores setmanals). Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació. Tal com es diu a l'apartat de Coneixements previs, cal haver cursat 210 ECTS del Grau d'Arts (entre ells totes les assignatures obligatòries) per realitzar el TFG. D'altra banda, atès el seu caràcter professionalitzador, aquesta assignatura incorpora una competència de comunicació en llengua estrangera, de manera que es podrà demanar la lectura de textos, així com la realització de presentacions orals o escrites en altres idiomes (especialment anglès). La defensa del treball final es fa de manera sincrònica i virtual.

Amunt

Objectius:

  • Posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la titulació i adquirir nous coneixements per al desenvolupament de projectes autònoms.
  • Demostrar capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.
  • Realitzar un projecte en totes les seves fases, generant noves idees i seleccionant els procediments més adequats per fer-ho.
  • Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa dur a terme un projecte complet.
  • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, creatiu, metodològic i tècnic.
  • Utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
  • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat de la feina.
  • Redactar, presentar i argumentar el treball final de grau sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau, d'acord amb els estàndards de l'escriptura acadèmica i professional.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
CG2 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.
CG3 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

Competències transversals:

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.
CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:

CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.
CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

El projecte de recerca personal que es desenvolupa a l'assignatura és personalitzat i la temàtica és lliure. Així doncs, les activitats que es proposen no plantegen aspectes temàtics sinó que tenen com a finalitat acompanyar i assenyalar una temporització raonable de realització de les diverses fases d'un projecte. No obstant, la manera en què aquestes activitats es duguin a terme dependrà dels acords assolits amb la tutora-directora o tutor-director. 

L'assignació del tutor-director o  tutora-directora es farà de forma personalitzada en funció del treball que plantegi cada estudiant a l'inici del curs.

Donat l'enfocament del Grau d'Arts i les assignatures cursadas en aquest programa apuntem a continuació algunes possibles tipologies de projectes que es podrien plantejar en aquesta assignatura de TFG, a mode d'exemple.
Projectes d'arts plàstiques amb una formalització bidimensional o tridimensional que pot incloure el dibuix, la pintura, el gravat, l'objecte escultòric o el modelat, per exemple.
Pràctiques artístiques relacionals que explorin els processos de creació artística en els que l'acció, la relació o la pedagogia -és a dir, la interacció amb altres agents individuals i/o col·lectius- és l'element central, més que no pas el producte.
Pràctiques artístiques contextuals que centrin les seves propostes en el diàleg amb el lloc de realització de manera determinant pel seu desenvolupament i la seva formalització, ja sigui en format d'instal·lació o de manifestacions site-specific.
Art audiovisual, amb projectes principalment de fotografia i video, entesos de forma molt oberta, amb manifestacions que poden ser analògiques, digitals o híbrides i exhibir-se en format pantalla o en algun tipus d'instal·lació on l'espai també hi jugui un paper expressiu.
Interacció i art de mitjans, amb pràctiques artístiques on el rol de la tecnologia és llenguatge i discurs alhora.
O propostes teòriques sobre diferents aspectes relacionats amb l'art i la cultura. Recerques aplicada o empíriques sobre aspectes històrics, socials,contextuals, propostes de comissariat, etc.

Amunt

Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Com evitar el plagi PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Citació bibliogràfica Web
Art Toolkit Web
Creació en relació. L'experiència col·laborativa de La Bonne i Sindillar Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

Els materials docents no son de consulta obligatòria sinó que s'han concebut com un suport al procés de treball, i poden ser usats de formes diverses sota la supervisió de la figura referent de tutoria-direcció assignada.

D'una banda, es disposa de recursos externs, que consisteixen en una selecció de textos importants per als debats artístics de les últimes dècades, per acompanyar el seu treball de recerca. D'una altra banda també disposa de recursos propis per acompanyar l'escriptura del TFG. I també compta amb recursos transversals del Grau d'Arts com son: l'espai arts.uoc.edu, l'espai art-toolkit.uoc.edu o tots els Materials de totes les assignatures cursades, disponibles al Campus virtual.

A més, també es compta amb el suport de diversos laboratoris que donen accés a una aula virtual on un o una docent pot resoldre els dubtes tècnics que sorgeixin durant la realització del projecte. A la Guia de Laboratoris del Grau d'Arts hi teniu la relació completa de tots els Laboratoris disponibles.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt