Pràctiques performatives Codi:  20.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Pràctiques performatives és una assignatura optativa de tipus taller on s'introdueix l'estudiant a l'art d'acció mostrant els seus fonaments pràctics i teòrics. En aquest taller es planteja experimentar amb el propi cos i a partir de les pròpies vivències amb els elements, els formats i els registres del performance art. Alhora, es proposa contextualitzar les mateixes pràctiques en relació amb els referents històrics d'aquest llenguatge artístic.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que podeu escollir a partir de la tercera etapa formativa del Grau d'Arts (socialitzar).

Amunt

Aquesta és l'única assignatura de performance pròpiament del Grau, així que introdueix l'estudiant al camp professional de l'art d'acció i proporciona recursos expressius que pot aplicar a altres llenguatges artístics.

Amunt

No calen coneixements especialitzats previs, però sí que és recomanable haver cursat les assignatures de la primera i segones etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

Amunt

Com dèiem al punt anterior, en ser una assignatura optativa es recomana haver cursat les assignatures de la primera i segones etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

Amunt

Objectius:
 • Comprendre la performance com a esdeveniment, teoria i mètode.
 • Conèixer els diferents temes clau, metodologies i paradigmes dels estudis performàtics.
 • Desenvolupar performances, accions o intervencions públiques a l'espai.
 • Analitzar i interpretar performances i intervencions tant passades com presents.
 • Capacitat de planificar totes les fases del procés de realització d'una performance.
 • Apropiació de les nocions d'escena i teatralitat a l'àmbit performàtic.
 • Capacitat per utilitzar tecnologies, vídeo i fotografia aplicades a la performance.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques:

CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
CE16 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performàtiques i interactives.
CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, les tècniques i les eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

Amunt

Introducció als llenguatges de la performance
 1. Introducció
 2. Circuits de difusió de la performance: festivals, congressos, fàbriques de creació, revistes, arxius i exposicions.
 3. Performance i documentació: desaparició, repetició, diferència
 4. La incorporació del vídeo a l'art d'acció

Fonaments del performance art
 1. Elements: Viewpoints, Cos, Objecte, Presència/absència, 'Cos de dades' i televigilància, Automatització, pròtesi i posthumanisme, Manipulació i reproducció tècnica de la veu, Telepresència i virtualitat.
 2. Formats: Conferència, Ritual, Happening, Fluxus, Acció conceptual
 3. Registres: Celebració, Resistència, Cures i reparació, Participació, Paròdia, Denúncia, Ofrena

Amunt

Com evitar el plagi PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Com citar les fonts? Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Introducció als llenguatges de la performance Web
Fonaments del performance art Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt