Interacció i interactivitat Codi:  20.221    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia"
-Arthur C. Clarke

El disseny d'interacció s'ha inserit plenament en la nostra quotidianitat i ha canviat les nostres formes de veure el món, de relacionar-nos, de treballar, en definitiva, de viure. Les interfícies que permeten la interacció cada vegada són presents a més dispositius i objectes i faciliten dur a terme tasques molt variades.

Les implicacions de les interfícies, però, van molt més enllà d'aquesta valuosa part funcional. En les interfícies s'inscriuen components socials, polítics, econòmics, estètics i tecnològics. Alhora, contribueixen a conformar aquests mateixos components. És a dir, les interfícies i les interaccions que permeten realitzar no només expressen visions del món, sinó que també les configuren.

Com a persones vinculades a l'àmbit artístic, la nostra tasca no es limita a utilitzar o analitzar les interfícies. De fet, podem contribuir a canviar els imaginaris, podem fer-nos preguntes sobre aquelles dinàmiques que s'han establert i normalitzat i realitzar propostes que les repensin.

En sintonia amb aquest plantejament, l'assignatura proposa una aproximació crítica a la interacció, sense oblidar que és fonamental conèixer els fonaments del disseny funcional per poder subvertir-los de forma creativa.

El propòsit és, doncs, endinsar-se en la interacció i la interactivitat amb tota la seva complexitat, desvetllar la seva pretesa màgia, contextualitzar les innovacions tecnològiques i adquirir la capacitat de fer propostes creatives que, de forma raonada, sorprenguin i obrin noves possibilitats d'interacció.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, de tipus taller, del Grau d'Arts de la UOC. Es focalitza i és una continuació dels aprenentatges sobre interacció i interactivitat adquirits al Taller de Programació i Interacció.

Amunt

L'objectiu és combinar el disseny d'interacció amb l'àmbit artístic per tal d'adquirir coneixements i generar propostes de caire creatiu, experimental i crític. Aquest plantejament teòric i pràctic pot ser d'utilitat en un ampli ventall d'àmbits, especialment, contribueix a expandir les habilitats i el perfil habitual associat als professionals de l'art I permet obrir la seva activitat a àmbits com el media art, la recerca acadèmica, la crítica tecnològica i social i el disseny d'interfícies.

Amunt

És recomanable haver cursat el Taller de Programació i Interacció, ja que s'introdueixen conceptes al voltant de la interacció i la interactivitat en els quals s'aprofundeix en aquesta assignatura. Per a realitzar aquesta assignatura no es requereixen coneixements de programació.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat en la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.


Competències específiques:

CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.

CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

CE16 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performatives i interactives.

CE17 - Integrar la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la interactivitat i la interacció i ser capaç de pensar críticament sobre això.
 • Desenvolupar sensibilitat i capacitat d'experimentació amb les noves àrees d'aplicació de les tecnologies interactives i la seva potencialitat per a l'expressió.
 • Obtenir una perspectiva històrica del camp de HCI (Human-Computer Interaction) i la seva relació amb diferents disciplines com la tecnologia, el desenvolupament de programari i de sistemes, la psicologia, sociologia, el disseny i l'art.
 • Entendre els aspectes teòrics i metodològics de la interacció de les persones amb ordinadors, sistemes i instal·lacions.
 • Conèixer el procés, mètodes i tècniques de disseny de la interacció i d'interfície i la interrelació entre els aspectes socials, culturals, tecnològics i creatius que inclou.
 • Saber definir interfícies i interaccions en diferents contextos d'aplicació.

Amunt

L'assignatura ofereix una aproximació al disseny d'interacció amb un esperit experimental, creatiu i crític que vagi més enllà de la creació de solucions funcionals.

Els continguts s'estructuren en cinc blocs:

 • Interfícies gràfiques d'usuari
 • Crítica a la interacció i a les interfícies
 • Interacció sense pantalles
 • Concepte d'agència i aplicació en treballs artístics.
 • Projecte pràctic crític

Amunt

Disseny d'interacció (Infografia) PDF
Design Toolkit Web
Quadern d'Interacció i interactivitat Web
Artista-Obra-Públic PDF
Cronologia de la Interacció i la Interactivitat PDF

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura consisteixen en textos, casos d'estudi, articles i capítols de llibres, vídeos que complementen aquests textos, el quadern de l'assignatura i eines de disseny que proporciona el Design Toolkit de la UOC.

A més, l'assignatura compta amb un Laboratori de Prototipat orientat a donar suport a la construcció de prototips. En aquest laboratori l'estudiant troba support específic al programari de prototipat per a realitzar les activitats proposades a l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt