Art i educació Codi:  20.228    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Art i educació explora alguns contextos en què es desplega la relació dinàmica i bidireccional entre els dos termes que formen el títol. En concret se centra en els àmbits no professionals de la formació artística, per maximitzar la diferència de les àrees a posar en diàleg. Així, aborda contextos com l'escola, els museus i centres d'art o la comunitat, a més de les seves hibridacions o col·laboracions.

En l'actualitat hi ha una gran varietat de contextos educatius on l'art té un paper significatiu en la transformació de l'educació des d'un saber pedagògic fonamentat. Per això, l'assignatura combinarà coneixements i experiències procedents de la pedagogia, de l'educació artística, de la teoria de l'art i de la pràctica artística, entenent que la seva interrelació és fonamental per desenvolupar projectes complexos i sòlids en aquest àmbit.

L'assignatura parteix de les identitats, experiències, interessos de l'alumnat, i gradualment va articulant aquest punt de partida amb referents teòrics i pràctics d'educació artística, amb l'objectiu de fomentar la construcció d'una posició crítica des de la qual desenvolupar el propi projecte d'art i educació. Al llarg d'aquest procés, es promou una concepció globalitzadora de l'aprenentatge, una visió crítica i transformadora tant de l'art com de l'educació, i una perspectiva pedagògica basada en el diàleg, però que no exclou la fricció i el conflicte.

Finalment, aquesta assignatura vol contribuir a la formació no només d'aquelles persones que desitgin dedicar-se professionalment a l'educació de les arts, sinó també de totes aquelles que vulguin enriquir la seva pràctica artística amb les perspectives que aporta la pedagogia.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que es pot escollir a partir de la tercera etapa formativa del Grau d'Arts (socialitzar). Té un caràcter formatiu general, però també professionalitzant, ja que l'educació és un important camp de desenvolupament professional per als artistes.

Té punts de contacte amb l'assignatura, també optativa, "Pràctiques artístiques col·laboratives" en tant que totes dues comparteixen una visió de l'art com a pràctica cultural comuna més enllà de les seves manifestacions professionals, un èmfasi en allò col·lectiu com a base d'aquestes expressions culturals, i una noció de pedagogia com a procés general d'aprenentatge a través d'aquestes pràctiques col·lectives. No obstant això, es diferencien en que l'assignatura "Art i educació" reté una referència explícita a la relació educativa, mentre que "Pràctiques artístiques col·laboratives" se centra en tot tipus de propostes de col·laboració en la creació artística, independentment que tinguin un vessant pedagògic o no.

Amunt

L'assignatura ofereix nocions bàsiques d'educació de les arts en diversos àmbits de professionalització: escolar, museístic, informal, etc.

Amunt

No són necessaris coneixements especialitzats previs, però sí que és recomanable haver cursat les assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

En aquesta assignatura es podrà demanar la lectura de textos en anglès.

Amunt

L'assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre, és a dir, unes 8-10h setmanals. Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb els debats contemporanis sobre la relació entre educació i art.
 • Conèixer les diferents perspectives en educació de les arts, així com el seu origen històric.
 • Conèixer les especificitats de la intervenció educativa en relació amb l'art.
 • Reconèixer els diferents contextos educatius en relació amb l'art.
 • Analitzar críticament exemples i casos d'experiències educatives.
 • Comprendre el disseny d'un projecte educatiu en les seves diverses dimensions: disseny general, planificació de propostes, avaluació.
 • Dissenyar projectes educatius tenint en compte les especificitats contextuals, metodològiques i relacionals implicades.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.

CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'activen de forma pràctica en cada una de les activitats, al llarg de les quals es construirà un coneixement situat sobre el següents temes:

 • Relació entre les pràctiques artístiques i les pràctiques educatives: art com educació, educació com a art, art-educadors, etc.
 • Perspectives, teories i debats contemporanis sobre l'educació de les arts.
 • Història de l'educació de les arts.
 • Contextos de l'educació de les arts: reglats, no reglats, formals, informals, profesionalitzants, no profesionalitzants, etc.
 • Estudis de cas en pràctiques educatives en relació amb les arts.
 • Disseny de projectes educatius basats en metodologies artístiques des d'una perspectiva globalitzadora dels aprenentatges.
 • Creació de propostes educatives creatives, innovadores i apropiades al context.
 • Pautes, recursos i mètodes d'exploració, anàlisi i creació de coneixement basats en les arts.

Pel que fa a l'organització, l'assignatura s'estructura al voltant de cinc activitats avaluables, que permeten a l'alumnat avançar gradualment en el disseny d'un projecte educatiu propi en relació amb les arts en un context concret. D'aquesta manera, cada activitat es focalitza en una dimensió o dimensions específiques del projecte i la suma de totes permet arribar a la seva formulació final. Les activitats són les següents:

0. Introducció a l'assignatura: Camp base (activitat no avaluable)

En aquesta activitat no avaluable es recullen les informacions clau sobre l'assignatura: objectius, continguts, tasques, formes de treball i comunicació, calendari, etc. D'aquesta manera s'assegura que l'alumnat comprèn la dinàmica a seguir i els aprenentatges que es desenvoluparan al llarg del curs.

1. Primera etapa: Començo el viatge
La primera activitat avaluable planteja una primera presa de contacte i de posició en relació amb l'àmbit de l'educació artística a partir d'un conjunt de lectures clau. Alhora, s'inicia el plantejament del projecte que es dissenyarà al llarg del curs situant el tipus de context en què es voldria intervenir.

2. Segona etapa: Preparo la motxilla
A la segona activitat les lectures se centren en el context escollit per cada estudiant per tal de conèixer millor les seves particularitats. D'altra banda, s'avança en el coneixement del context d'intervenció mitjançant un apropament i exploració real sobre el terreny. També es detecten les necessitats i els interessos presents i, en relació amb ells, els objectius del projecte i les idees clau que el fonamentaran.

3. Tercera etapa: Traço rutes i recorreguts
En aquest tercer moment s'inicia el disseny del projecte concret a realitzar, establint les seves principals bases conceptuals i contextuals: els objectius a curt i llarg termini, i les idees i conceptes clau que l'articularan.

4. Quarta etapa: Construeixo el camí
En aquesta fase es concreta la materialització del projecte en les seves dimensions més pràctiques: activitats a realitzar, calendari, equip de treball, materials, pressupost, comunicació, etc.

5. Cinquena etapa: Fi del viatge
A la darrera activitat es finalitza el document que recull la proposta de projecte educatiu i se'n realitza una presentació a l'aula, de manera que es pugui tancar l'assignatura amb un comentari i valoració col·lectius dels treballs realitzats.

Amunt

L'assignatura compta amb una àmplia selecció de bibliografia que es distribueix en funció de la seva pertinència en cada fase del desenvolupament del projecte. A més, està ordenada segons el tipus de context a què fa referència de manera que cada estudiant pot seleccionar la que necessita en cada cas.

D'altra banda, l'alumnat disposa de tots els recursos recollits al site en obert del Grau d'Arts, especialment el blog del "Laboratori de documentació", que conté orientacions sobre com citar correctament les fonts i elaborar cites.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt