Introducció a la psicologia Codi:  20.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les conductes de les que s'ocupa la criminologia són difícils d'entendre sense una comprensió de la complexitat del comportament humà. En aquesta assignatura l'alumnat trobarà una proposta lògica dels conceptes bàsics de la Psicologia, ordenats segons la seva història, de l'individu al grup i de la conducta normal a la anormal. Malgrat que una introducció ha de tenir un caràcter eminentment teòric, no hauria d'estar plena de generalitats. Es fa, per tant, necessari abordar els coneixements bàsics de la disciplina i fer-ho d'una manera simplificada, però sempre serà necessària una interpretació sobre la manera en que han estat obtinguts. Es pretén que l'alumnat trobi en l'estudi de les diverses teories el perquè, la seva relació i continuïtat. En aquesta Introducció a la Psicologia es posarà en relleu allò que la Psicologia coneix, per donar resposta a les preguntes que es formulen constantment els professionals davant els problemes de la vida social, en concret davant de fets com la violència o el delicte que incideixen negativament en les vides de les persones.

Amunt

Atès el seu caràcter bàsic i introductori, es recomana estudiarla durant el semestre on està fixada al pla d'estudis i amb caràcter previ a la resta d'assignatures més relacionades (especialment Bases Psicosocials en Criminologia i Psicologia criminal).

Amunt

L'assignatura "Introducció a la Psicologia", dissenyada d'acord al nou Real Decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Resultats d'Aprenentatge - Habilitats

 • Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera
 • Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es produeix

Resultats d'Aprenentatge - Competències

 • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional

Resultats d'Aprenentatge - Específics

 • Saber identificar l'evolució de la psicologia, atenent el context històric en el qual es desenvolupa
 • Conèixer les grans escoles de la psicologia com a resultat dels avenços i limitacions de la psicologia anterior
 • Aprofundir en el coneixement de la relació entre processos psicològics i criminalitat
 • Oferir explicacions psicològiques a fenòmens conductuals delictius
 • Identificar els factors psicològics dels programes d'intervenció adreçats a víctimes o infractors.
 • Assumir la complexitat dels fenòmens psicològics
 • Aplicar una mirada empírica a l'estudi del fenomen criminal

Amunt

Repte 1: Què entenem per Psicologia?

 • Què és la psicologia? Definició i àmbits d'estudi
 • La psicologia científica
 • Breu història de la psicologia

Repte 2: Começant a entendre la ment I

 • Percepció 
 • Atenció
 • Memòria

Repte 3: Começant a entendre la ment II

 • Aprenentatge
 • Motivació
 • Emoció

 Repte 4: Com es construeix la ment del delinqüent?

 • Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut
 • La psicologia als mitjans i les xarxes socials

Amunt

Processos psicològics bàsics PDF
Els llindars de la psicologia científica PDF
Processos d'impressió: percepció, atenció, memòria i aprenentatge PDF
L'estudi científic de la personalitat XML
El desenvolupament durant l'envelliment XML
Psicologia del desenvolupament XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut DAISY
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut EPUB 2.0
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut MOBIPOCKET
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut HTML5
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt