Fonaments de criminologia Codi:  20.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Fonaments de criminologia planteja les qüestions bàsiques i els conceptes fonamentals de la Criminologia. Per aquest motiu, l'assignatura pretén donar una visió completa de les principals aportacions de la Criminologia al coneixement del fenomen delictiu, incidint en aspectes tals com l'estudi de l'etiologia de la criminalitat, la comprensió de l'evolució de la delinqüència i les principals estratègies per a la prevenció i la reacció al delicte.  

Amunt

L'assignatura estableix els fonaments conceptuals de tota la titulació i per tant ha d'estudiar-se amb caràcter previ a la resta d'assignatures.

Amunt

L'assignatura estableix els fonaments conceptuals de tota la titulació, per tant, és important cursar-la prèviament a la resta d'assignatures. No es demana haver cursat cap assignatura amb anterioritat.

Amunt

L'assignatura Fonaments de Criminologia, dissenyada d'acord al nou real decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements, habilitats i competències GENERALS:

K1: Identificar les teories criminològiques i conèixer les evidències empíriques que les sustenten.

K2: Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

K3: Reconéixer els diferents models de prevenció i les diferents reaccions al delicte, del sistema de justícia penal.

K5: Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització

K6: Identificar les polítiques de seguretat i prevenció existents aplicades a la delinqüència

K7: Reconèixer les mesures d'intervenció a l'infractor, i les mesures de protecció i assistència a les víctimes

S1: Diagnosticar el fenomen criminal tenint en compte les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència.

C1: Avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.


Resultats d'aprenentatge específics:

1.- Conèixer l'abast de la Criminologia respecte d'altres disciplines científiques: mètode, funcions i objectius.

2.- Delimitar els objectes d'estudi de la Criminologia i les seves particularitats.

3.- Delimitar el significat i les conseqüències que deriven del mètode, objectius i funcions de la Criminologia.

4.- Reconèixer la víctima com objecte d'estudi de la Criminologia: el moviment de retorn a la víctima.

5.- Conèixer la història de la Criminologia i les seves conseqüències en la disciplina actual.

6.- Conèixer i distingir els models biologicistes, psicologicistes i sociològicss.

7.- Entendre de quina manera es mesura la delinqüència i quines són les fonts per a l'obtenció d'informació.

8.- Conèixer el concepte criminològic de prevenció i els diferents models de prevenció del delicte.

9.- Conèixer la intervenció de la Criminologia en la configuració i l'avaluació dels sitemes de reacció al delicte.

10.- Entendre els elements que integren el sistema de justícia penal i els principals problemes relacionats amb el seu funcionament.

 

Amunt

 

Mòdul 1 : La criminologia i les ciències penals i del control social

1. Concepte de criminologia
2. Objecte de la criminologia
3. Delimitació d'altres disciplines
4. El mètode de la criminologia
5. La comunitat científica
6. Els protagonistes del delicte: el delinqüent, la víctima, la societat
7. Els actors de la política criminal
8. Models politicocriminals
9. Crisi de la criminologia

Mòdul 2 : L'evolució del pensament criminològic

1. La rellevància de la teoria per a la ciència criminològica
2. Els paradigmes criminològics
3. L'etapa precientífica de la criminologia
4. Els inicis en l'etapa científica de la criminologia
5. La criminologia contemporània

Mòdul 3 : La delinqüència i el seu mesurament

1. El problema del mesurament del delicte
2. Les dades oficials
3. Les enquestes de victimització
4. Les enquestes d'autoinforme
5. La criminalitat a Espanya i a Catalunya
6. La por al delicte
7. Fenomenologia criminal

Mòdul 4 : La prevenció del delicte

1. Prevenció del delicte i control del delicte
2. Els conceptes bàsics de la prevenció
3. Els models teòrics de prevenció del delicte
4. Estàndards internacionals i cooperació transnacional
5. Avaluació de programes
6. Prevenir el delicte en una societat democràtica i complexa

Mòdul 5 : La resposta al delicte. El sistema de justícia penal

1. La sanció penal
2. Les doctrines de la pena
3. El sistema de justícia penal
4. El tractament del delinqüent
5. El reforçament de les penes de compliment en la comunitat

Amunt

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura,edita la Universitat Oberta de Catalunya així com els materials que també conformen el NIU (articles, resultats d'estudis, etc).

Els materials de l'assignatura són la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.  A cada mòdul trobareu un breu resum, així com a un glossari de termes que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts.

Al final de cada mòdul trobareu un test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements. Cada activitat té els recursos d'aprenentatge necessaris per desenvolupar les PACS.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt