Execució i dret penitenciari Codi:  20.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura es plantegen les qüestions fonamentals relatives a l'execució de les sancions penals, especialment les referides al seu règim jurídic. L'enfocament que s'adopta és globalitzador, en el sentit de considerar les diverses classes de sanció penal, a partir d'un estudi comparatiu del diversos sistemes penals europeus i una anàlisi més aprofundida del Dret espanyol. Aquesta és l'orientació que més s'adequa als estudis de Criminologia, on poder oferir un coneixement del funcionament de l'execució és bàsic, atesa la importància que assoleix aquest element del sistema de justícia penal en la recerca criminològica i en el disseny, avaluació i revisió crítica de la política criminal.
 
La distribució en mòduls s'estructura d'acord amb una diferenciació entre els dos grans grups de sancions, les penes privatives de llibertat i les sancions de compliment en la comunitat. L'estudi de les primeres ens durà a abordar una de les disciplines normatives bàsiques en l'àmbit de les ciències penals, com és el Dret penitenciari. Per això tractarem les qüestions centrals relatives a l'autonomia del Dret penitenciari i la seva relació amb altres disciplines. En el Dret espanyol, aquesta matèria s'ha pogut estructurar en els darrers anys a partir dels continguts de la Llei Orgànica General penitenciària, que ha transformat radicalment el sistema penitenciari. Per això estudiarem aquesta norma bàsica, així com els seus complements més importants, que són el Codi penal de 1995 amb les seves reformes de 2003 i 2010 i el Reglament penitenciari de 1996. No deixarem de banda la jurisprudència constitucional, que ha contribuït a perfilar l'estatut jurídic del reclús sobre la base de la idea de conservació dels drets fonamentals no afectats per la condemna. Pel que fa a les penes i mesures de compliment en la comunitat abordem d'una manera especial l'estudi de la problemàtica relativa a l'execució de les penes que han estat objecte darrerament d'un desenvolupament normatiu, com els treballs en benefici de la comunitat i la localització permanent, i la mesura de seguretat de llibertat vigilada introduïda a la reforma penal de 2010.

Amunt

Té  continuïtat respecte a l’assignatura de Dret penal – part general i per tant es recomana el seu estudi previ.

Amunt

Cal haver estudiat i superat abans Dret penal part general

Amunt


L'assignatura Execució i Dret penitenciari, dissenyada d'acord al nou real decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Resultats d'aprenentatge:

1. Reconèixer els diferents models de prevenció i les diverses respostes al delicte per part del sistema de justícia penal
2.  Situar el fenomen delictiu en el context jurídic, social i individual en què es desenvolupa.
3.  Actuar de manera ètica, sostenible i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere.
4. Resoldre situacions problemàtiques que sorgeixin en l'exercici de la professió de manera argumentativa, amb decisió i criteris clars i objectius.Amunt

-         Continguts bàsics:
 
 
1: Sancions penals i execució penal
2: Les penes privatives de llibertat i la seva execució. Els establiments penitenciaris
3: Règim penitenciari. Inclòs règim disciplinari
4: Tractament penitenciari i llibertat condicional
5: L’execució judicial. El Jutge de Vigilància penitenciària
6: L’execució de les sancions penals de compliment en la comunitat
7: L’execució de les mesures de seguretat. Especial referència a la mesura de llibertat vigilada.
 

Amunt

Amunt

Materials docents elaborats per Tamarit / García / Sapena /Rosell / Villacampa / Salat: "Execucio penal i Dret penitenciari". Edició actualitzada 2017.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt