Desviació i control social Codi:  20.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Des dels seus orígens la Criminologia ha estat considerada una ciència multidisciplinària en què les diferents aportacions conflueixen en un interès comú: explicar les raons últimes de la conducta delictiva dels éssers humans. Juntament amb l'aportació de la Psicologia, l'anàlisi sociològica de la conducta desviada i dels factors i funcions del control social han estat elements fonamentals per arribar a comprendre i detallar les raons per les quals els individus cometen conductes desviades i delictives.

L'assignatura Desviació i control social forma part del grup d'assignatures sociològiques del Grau en Criminologia. Centra el seu objecte d'estudi, en primer lloc, en el fenomen social de la “desviació”, entès com la ruptura de les normes socials, des d'un punt de vista que supera el simple incompliment de la legalitat. S'analitzaran els efectes negatius, però també els positius del procés de desviació, així com la importància que la reacció i el context social tenen en la construcció i identificació amb el comportament no conformista.

En segon lloc, i com a element clau de la reacció social, l'assignatura analitzarà els diferents processos de “control social” del comportament, que van des del control del sistema legal (control social formal) al mateix autocontrol, passant per la reacció del cercle proper (control social informal).

Finalment, s'estudiaran els factors que conformen els processos d'etiquetatge, estereotip i estigmatització així com els patrons que connecten l'estructura social i la desviació i el seu reflex en problemàtiques concretes com les subcultures desviades o la delinqüència de coll blanc.

Amunt

Desviació i control social és una assignatura obligatòria de tercer curs. Es recomana haver cursat i superat prèviament l'assignatura d'Introducció a la Sociologia i Fonaments de Criminologia.

Amunt

L'anàlisi sociològica de la conducta desviada facilitarà a l'alumnat noves eines d'anàlisi de la realitat criminològica que li permetran conèixer i treballar, d'una forma més integral i completa, les problemàtiques que se'n deriven del comportament desviat i dels instruments de control social.

Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents:

 

 • Entendre els conceptes de “desviació social”, “norma social” i “control social” així com ser capaços de diferenciar “desviació” i “criminalitat”.
 • Conèixer el paper de la sociologia de la desviació a partir dels diferents enfocaments metodològics i teòrics.
 • Conèixer i diferenciar els conceptes “d'estereotip”, “estigma” i “etiquetatge” i les manifestacions que tenen respecte a diferents temàtiques de caràcter social com, per exemple, el tractament social de l'homosexualitat.
 • Entendre les dimensions socials de la violència com a fenomen universal i les diverses formes, factors i patrons socials de la violència física, sexual i la referida al suïcidi, des d'un punt de vista d'anàlisi sociològica.
 • Conèixer els patrons que connecten l'estructura social i la desviació així com l'associació entre l'estatus social, la classe i la desviació.
 • Analitzar els factors que conformen les subcultures desviades, l'organització social del crim i la delinqüència de coll blanc.

 

Pel que fa als Resultats del procés de formació i aprenentatge, es treballaran els següents:

 

 • Identificar les teories criminològiques i conèixer les evidències empíriques que les sustenten.
 • Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Reconèixer els diferents models de prevenció i les diferents reaccions al delicte, del sistema de justícia penal.
 • Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització.
 • Identificar les polítiques de seguretat i prevenció existents aplicades a la delinqüència.
 • Diagnosticar el fenomen criminal tenint en compte les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència.
 • Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

 

Amunt

Mòdul didàctic 1 
Interpretacions del comportament desviat i control social 
1. Metodologia: punts de vista per a entendre la desviació social 
2. El control social del comportament desviat 
3. Estratègies per a entendre la desviació 
4. Punts de vista alternatius 

Mòdul didàctic 2 
Incomplir les normes 
1. Normes socials 
2. Estereotip, etiquetatge i estigma 
3. El comportament sexual com a font de desviació 
4. Homofòbia i preferències sexuals 
5. La persecució de la diferència: obesitat, tatuatge i discapacitat 

Mòdul didàctic 3 
Violència i risc personal 
1. Les formes de la violència: interpretacions biològiques, psicològiques i socials 
2. La violència física 
3. Violència sexual 4. Violència autoinfligida: el suïcidi 

Mòdul didàctic 4 
L'estructura social de la desviació 
1. Desigualtat social, violència i desviació 
2. Subcultures desviades 
3. Societats criminals 
4. Delictes de coll blanc

Amunt

Amunt

Els materials docents han estat elaborats pel professor Jaime Rivière, Doctor en Ciència Política i Sociologia per la UNED i professor de sociologia de la desviació a la Universitat de Salamanca. Consten, com ja s'ha especificat, dels següents mòduls:


Mòdul didàctic 1: Interpretacions del comportament desviat i control social

Mòdul didàctic 2: Incomplir les normes

Mòdul didàctic 3: Violència i risc personal

Mòdul didàctic 4: L'estructura social de la desviació

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt