Metodologia de les ciències socials Codi:  20.529    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


La ciència és ciència per la seva metodologia. Aquesta assignatura és una introducció als mètodes o procediments a través dels quals la ciència ha interrogat la realitat social - en general, i criminològica en particular- per tal de construir coneixement científic. Mostra quines són les etapes bàsiques del procés de creació del coneixement científic, explica les qüestions fonamentals que s'haurà d'enfrontar l'investigador i presenta de forma elemental les eines d'anàlisi de dades que s'han fet servir.

Amb aquesta assignatura, l'estudiant serà capaç de veure per què les recerques de les ciències socials no són un simple exercici intel¿lectual irrellevant. L'estudiant podrà reconèixer l'interès teòric, empíric i pràctic de les aportacions de les ciències socials en el coneixement de la conducta humana delictiva o desviada. L'estudiant haurà d'assolir un grau de familiaritat suficient amb la forma de procedir científica que li eviti sentir-se intimidat per l'ús dels conceptes tècnics i la metodologia especialitzada de la recerca empírica. Finalment, l'assignatura ha de posar les bases per a que l'estudiant sigui capaç d'enfrontar-se amb els reptes de l'elaboració de recerques científiques empíriques: sigui competent en plantejar i dissenyar recerques que responguin preguntes rellevants en el camp de la criminologia.

Amunt


 Es tracta d'una assignatura introductòria situada en el segon semestre del primer curs del grau en criminologia, després que l'estudiant hagi pogut realitzar algunes assignatures relacionades amb l'àmbit de coneixement. Serveix com a base per cursar les altres assignatures metodològiques i de tècniques d'investigació del grau: Mètodes Quantitatius de Recerca criminològica (1er semestre, 2on curs), Anàlisi de dades (2on semestre, 2on curs) i Metodologia qualitativa d'investigació criminològica (2on semestre, 3er curs). Serveix com a fonament per entendre la lògica de les proves empíriques que tota teoria o política criminològica ha de superar per ser científicament acceptable.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

L'assignatura Metodologia de les Ciències Socials, dissenyada d'acord amb el nou Reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen a continuació:

Coneixements

K2 Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

K4 Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat

Habilitats

S2 Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.

S3 Aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.

Competències

C3 Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.

 - Objectius d'Aprenentatge: 

1. Aprendre a plantejar correctament el disseny d'una recerca empírica. En relació amb la capacitat explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, i les limitacions i els recursos existents. 
2. Aprendre a elaborar informes, estudis o treballs empírics fent servir dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi. 
3. Entendre el procés i etapes de la investigació empírica, i la lògica que segueixen (deducció, coherència, observabilitat). 
4. Ser conscient de les decisions, problemes i desafiaments de la investigació empírica. 
5. Adonar-se de la importància del desenvolupament teòric a l'hora de fer recerca empírica. 
6. Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives més importants, els avantatges i inconvenients que tenen i la necessitat de complementar-les. 
7. Entendre la utilitat i l'ús adequat de l'anàlisi estadística univariada, bivariada i multivariada, segons els tipus de variables i les relacions entre les variables. 
8. Introduir-se a algunes de les tècniques estadístiques bàsiques de resum i relació entre variables. 
9. Aprendre a fer presentacions gràfiques efectives de les dades.

Amunt

- Continguts bàsics: 

L'assignatura es composa de tres mòduls. El primer mòdul presenta de forma general el procés de la recerca científica. Es tracten les dues frases interconnectades de la investigació científica: l'elaboració dels marcs teòrics i el disseny de les comprovacions empíriques. 

Atès que aquesta assignatura forma part d'un estudi pilot sobre la utilitat del retorn docent (feedback) en l'aprenentatge dels estudiants, el primer mòdul tindrà dos lliuraments que permetran la reelaboració de les respostes dels estudiants a partir del retorn ofert pels professors i per part d'eines específiques d'Intel·ligència Artificial. 

Durant el període de docència corresponent al primer mòdul de l'assignatura, es realitzarà una activitat addicional: Activitat d'autoaprenentatge: Feedback, camí cap a l'aprenentatge, pensada per a que els estudiants puguin reflexionar i ser conscients del paper i la importància del retorn en l'aprenentatge.

En el segon i tercer mòdul es tracten els mètodes i tècniques de recerca. Un cop hem determinat què volem investigar (formulació teòrica: preguntes, hipòtesis, variables), hem de definir com ho volem investigar: quin disseny empíric emprarem (operacionalització, mètodes, tècniques, selecció de dades i anàlisi). Dins del disseny empíric mereix una atenció a part la tria de mètodes i tècniques. Les tècniques quantitatives, tractades al segon mòdul, mostren com les tècniques de l'enquesta o l'experiment utilitzen el mètode estadístic. Les tècniques qualitatives, tractades al tercer mòdul, mostren com s'utilitza l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió i l'anàlisi de contingut en l'anàlisi de casos.

Amunt

El mostreig XML
El mostreig DAISY
El mostreig EPUB 2.0
El mostreig MOBIPOCKET
El mostreig HTML5
El mostreig PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt