Mètodes quantitatius d'investigació en criminologia Codi:  20.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Mètodes d'investigació quantitativa es centra en les estratègies o dissenys d'investigació associats al mètode quantitatiu: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d'enquesta i ex post facto) i observacional.

Aquesta assignatura pretén situar la recerca criminològica en el context general de l'activitat científica. Es mostra a l'estudiant com arribar a distingir les característiques del coneixement científic respecte d'altres tipus de coneixement. Es treballarà sobre l'esquema general de recerca d'una manera seqüencial i relacionada. Es proporcionen els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

El primer mòdul de l'assignatura es centra en les característiques del coneixement científic i en la metodologia d'enquesta. El segon es centra en l'elaboració d'enquestes en l'àmbit criminològic. Una tercer mòdul es dedicarà a l'observació com a tècnica descriptiva; les seves característiques, els diferents tipus de mesures derivables i les diferents formes de plantejar aquesta tècnica a l'àmbit de la recerca criminològica.  El quart mòdul es dedica a l'estudi dels mètodes experimentals i quasi-experimentals. En concret, s'estudia l'experiment, les característiques, aplicacions, avantatges i desavantatges d'aquest tipus de mètodes. Finalment, una cinquena part, tracta sobre les normes i orientacions de com gestionar i elaborar un article científic.

Mètodes d'investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació del disseny d'investigació i (b) les conseqüències que poden derivar-se d'un disseny inicial inadequat a l'hora d'obtenir les dades, analitzar-les, interpretar-les i extreure'n conclusions.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Anàlisis de dades en criminologia.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

L'assignatura Anàlisi de Dades, dissenyada d'acord amb el nou Reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021), permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen a continuació:

Coneixements

K2 Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

K4 Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat

Habilitats

S2 Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.

S3 Aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.

S4 Realitzar informes i treballs de manera estructurada d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.

Competències

C3 Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com s'ha obtingut el coneixement criminològic, per què s'ha fet amb aquesta metodologia i quins són els avantatges i els inconvenients que planteja.

Objectius generals:

1. Que l'estudiant connecti el contingut de l'epistemologia i de l'anàlisi de dades per mitjà de la baula que els uneix. Una determinada orientació del coneixement ha de desembocar sempre sobre un pla per obtenir informació de la realitat. Aquesta informació quan té forma numèrica es realitza mitjançant l'anàlisi de dades.

2. Que l'estudiant sigui capaç per si mateix de llegir i entendre els documents científics originals que transmeten els resultats de les investigacions. Totes les fonts documentals de la criminologia estan comunicades inseparablement de la metodologia emprada.

3. Que l'estudiant desenvolupi un esperit crític respecte a la forma d'accedir al coneixement. No només del saber acadèmic, sinó també de tota la informació que li arriba pels mitjans de comunicació: de les entrevistes, de les enquestes, dels programes d'actuació social, dels debats sobre educació, de les seccions de divulgació científica, etc.

Objectius específics:

 •  Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
 • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
 •  Identificar i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d'investigació.
 •  Saber identificar les variables objecte d'estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
 •  Identificar variables estranyes i controlades.
 •  Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
 •  Reconèixer els trets distintius dels diferents mètodes d'investigació
 •  Identificar un determinat disseny d'investigació.
 •  Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
 •  Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
 •  Entendre el concepte de manipulació.
 •  Saber estructurar un document d'acord amb la normativa per a informes científics de l'APA.
 •  Saber identificar, citar i referenciar un document d'acord amb la normativa APA.
 •  Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
 •  Ser capaç d'elaborar informació a partir de literatura científica.
 •  Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l'apartat de "mètode" d'un article científic.

Amunt

Per a realitzar cada activitat, l'assignatura disposa dels següents recursos textuals:

Activitat 1:

Lògica de la recerca quantitativa

Activitat 2:

La recerca per enquesta: el qüestionari

La recerca per enquesta: el mostreig

Activitat 3:

Les dades secundàries i l'anàlisi de contingut quantitativa

L'anàlisi de dades quantitatives

Acitivitat 4

L'experiment i el quasi experiment a la recerca criminològica

L'escriptura de l'informe de recerca quantitatiu

Amunt

L'operacionalització i el mesurament Audiovisual
Com volem respondre les preguntes formulades per la recerca? Audiovisual
L'anàlisi de dades i la redacció de l'informe de recerca Audiovisual
Què volem investigar? Audiovisual
L'anàlisi de les dades quantitatives XML
L'anàlisi de les dades quantitatives DAISY
L'anàlisi de les dades quantitatives EPUB 2.0
L'anàlisi de les dades quantitatives MOBIPOCKET
L'anàlisi de les dades quantitatives HTML5
L'anàlisi de les dades quantitatives PDF
La recerca per enquesta: el qüestionari XML
La recerca per enquesta: el qüestionari DAISY
La recerca per enquesta: el qüestionari EPUB 2.0
La recerca per enquesta: el qüestionari MOBIPOCKET
La recerca per enquesta: el qüestionari HTML5
La recerca per enquesta: el qüestionari PDF
L'anàlisi de les dades quantitatives XML
L'anàlisi de les dades quantitatives DAISY
L'anàlisi de les dades quantitatives EPUB 2.0
L'anàlisi de les dades quantitatives MOBIPOCKET
L'anàlisi de les dades quantitatives HTML5
L'anàlisi de les dades quantitatives PDF

Amunt

A més dels mòduls didàctics dels recursos d'aprenentatge disponibles en diferents formats, l'assignatura disposa d'uns vídeos que exemplifiquen el procés de disseny i l'elaboració d'una investigació de tipus quantitatiu amb una investigació científica concreta.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt