Introducció a la història de l'art Codi:  21.102    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Què tenen en comú la Venus de Willendorf, el Partenó, els mosaics de Ravenna, els vitralls de la catedral de Notre Dame de París, els frescs de Giotto de la capella Scrovegni, la Gioconda de Leonardo da Vinci, l'Èxtasi de santa Teresa de Bernini, la Llibertat guiant al poble de Delacroix, el museu Guggenheim de Nova York, Les senyoretes del carrer d'Avinyó de Picasso, el Cloud Gate d'Anish Kapoor...? Davant d'aquesta varietat d'objectes, com es pot conceptualitzar el que és art si, a més, molts objectes que ara anomenem artístics no sempre han tingut aquesta consideració?  

És per això que aquesta Introducció a l'Art ha estat dissenyada per mirar de respondre qüestions com ara què podem fer com espectadors davant d'una obra d'art, quins són els principals agents que intervenen en el procés de producció, distribució i recepció d'aquestes obres, en què consisteix i com es forma el valor artístic i econòmic de les obres d'art, com s'ha anat construint el coneixement i el discurs sobre l'art i els artistes, quines hipòtesis s'han formulat sobre l'origen de l'art, la seva funció i significat, com s'elabora una interpretació sociològica, semiòtica o feminista d'una obra, què és un artista, com s'ha creat la figura de l'espectador modern, o quin paper juguen els museus.

Una assignatura, en definitiva, pensada com una immersió en els mons de l'art i com una introducció, alhora, a les diferents assignatures de l'àmbit d'art d'aquest Grau.

Amunt

Tenint present que es tracta d'una assignatura introductòria, sembla convenient iniciar-la amb un seguit de reflexions i lectures que facilitin a l'estudiant el poder posicionar-se davant els objectes i pràctiques artístiques i a interioritzar una visió prou àmplia i diversa sobre les diferents concepcions que s'han donat de l'art.

Pel fet d'estar inscrita en un grau d'Història, Geografia i Història de l'Art, es pretén que tingui un caràcter transdisciplinar, subratllant en tot moment el context històric així com les interpretacions sociològiques, feministes i semiòtiques de la producció artística.

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

- historiador de l'art

- gestió del patrimoni cultural

- guia turístic

- crític d'art

- curador d'exposicions

- editor i redactor de materials sobre art

Amunt

No són necessaris coneixements previs, tot i que és aconsellable matricular-s'hi a l'inici del grau. 

És molt convenient que abans d'iniciar les PAC s'hagi realitzat la formació sobre citació i prevenció del plagi que està disponible a les aules de tutoria del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art. Es tracta d'una formació breu (4h) que permet adquirir unes competències bàsiques que es posaran en pràctica al llarg del semestre, per això és fonamental començar l'assignatura havent realitzat aquesta formació. El teu tutor et pot donar més detalls sobre on i com fer-la.

Amunt

És una assignatura introductòria i, per tant, no hi ha requisits previs a la seva matrícula. 

Atès que es tracta d'una matèria que potser no s'ha cursat mai i que, com tota introducció requereix molta lectura per tal de fer-la intel·ligible, s'aconsella una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Amunt

L'assignatura està dissenyada per assolir els següents objectius:
  • Conèixer les principals teories actuals sobre la producció artística i la història de l'art.
  • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i comentari d'obres d'art.
  • Conèixer els fonaments, pràctiques i significats dels diferents llenguatges artístics.
  • Enumerar i definir les principals tècniques de la producció artística.
  • Posar les bases conceptuals i analítiques per a la comprensió del treball de l'historiador de l'art, del crític i del curator.
Els Resultats d'Aprenentatge són:

K3 Explorar els processos culturals i artístics en totes les seves manifestacions des d'una perspectiva humanística

Reconèixer la figura de l'artista i de l'espectador, la seva història i transformacions

Conèixer els corrents de la historiografia de l'art 


C2 Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat

Dominar els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica d'acord amb els contextos acadèmics propis de les humanitats.


C4 Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els 

drets humans i la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la 

professional.

Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.

Amunt

 1. Què és l'art (introducció, institucions de l'art, panoràmica de qüestions i problemàtiques vers l'art)

2. Què és la història de l'art (historiografia i escoles incidint en el context històric i polític de totes elles) 

3. Què és un artista (legitimació, producció artísitca al llarg de la història)

4. Què és el públic (diversos conceptes sobre el receptor de l'art, dicursos museístics i teories al llarg de la història)

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Els Recursos d'aprenentatge estan formats per mòduls UOC, articles de revistes acadèmiques accessibles des de biblioteca, resums de llibres adjunts, llibres i capítols. A través de la dinàmica de l'aula, al tauler, al debat i al blog, es lliuraran materials extres, comentaris i altres informacions que donarà suport al seguiment dels continguts de l'assignatura.   

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs. 

Tots els materials que necessiteu estan a l'aula (fent clic a cada PAC trobareu les diferents adjuncions de les propostes de lectures);.

Altres recursos que es posen a disposició dels estudiants són: 

Principals portals per a cercar imatges a Internet 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopediahttp://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt