Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials Codi:  21.106    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica de la majoria de graus dels Estudis d'Arts i Humanitats, en els plans d'estudis dels quals aquesta matèria consta amb denominacions diferents, tal com es recull a continuació:

 • Geografia, Història i Art - Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials (21.106)
 • Antropologia i evolució humana - Competències TIC per a l'antropologia i l'evolució humana (21.002)
 • Ciències socials - Competències TIC a les ciències socials (22.000)
 • Humanitats - Tecnologies aplicades a les Humanitats (21.805)
 • Llengua i Literatura Catalanes - Competències TIC en llengua i literatura catalanes (07.562)
Es tracta d'una assignatura transversal de la universitat, que té com a finalitat principal iniciar-se gradualment i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC anomenada Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar a la societat de la informació. L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de les Ciències Humanes i Socials, es pretén treballar de manera integrada un conjunt de resultats d'aprenentatge específics en tecnologies digitals que aprofundiran les altres assignatures al llarg del Grau i que consolidarà a la feina / projecte final de carrera. Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar a la societat de la informació que va més enllà del coneixement instrumental d'eines. Entenem aquesta competència en línia de la definició que fa la Comissió Europea de competències digitals com un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TIC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, de manera crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica, reflexiva per a la feina, el lleure, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l'apoderament. La superació de l'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d¿acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

El certificat es rep d'ofici de forma automàtica. 

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials durant el primer semestre dels vostres estudis. Atenent els seus continguts de tipus competencial, cal que els adquireixi com més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau. 

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-lo d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. Els resultats d'aprenentatge específics en tecnologies digitals a assolir són els següents:


 

 • Buscar, seleccionar, analitzar i recuperar de manera crítica la informació i les dades digitals, aprofitant el potencial de la xarxa i les eines digitals.
 • Utilitzar les tecnologies digitals per al tractament i l'elaboració de la informació digital.
 • Presentar i difondre continguts digitals de manera eficaç utilitzant l'eina més adequada.
 • Organitzar i planificar el temps d'estudi individual.
 • Comunicar-se de manera efectiva seleccionant les eines més adequades, aplicant els llenguatges i estratègies adequades.
 • Treballar en equip en xarxa i participar en el desenvolupament de les tasques del grup.
 • Mostrar una actitud cívica digital a les diferents tasques de l'assignatura.

 

 

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts que faciliten l'adquisició de competències específiques en TIC i la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit d'estudi.


Cerca selecció, organització de la informació i anàlisi i explotació de dades

 • Cerca crítica de la informació digital.

Creació de continguts digitals

 • Tractament de la informació digital.
 • Presentació d'informació.

Comunicació i col·laboració

 • Estils de comunicació en xarxa.
 • Treball en equip en entorns virtuals.
 • Mitjans socials.

Autonomia i resolució de problemes

 • Aplicació de les TIC a l'àmbit de l'estudi.
 • Nocions bàsiques de tecnologia.

Seguretat, benestar i civisme

 • L'actitud digital.
 • Ús racional i crític de les TIC.


Amunt

El món de les imatges: la imatge digital Web
L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web
Els marcadors socials Web
Guia d'eines ofimàtiques Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
Guia Gsites PDF
La transformació digital a les humanitats PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Actitud digital Audiovisual
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
La transformació digital de les humanitats i les ciències socials Web
El projecte digital en equip Web
Repositori de continguts transversal de l'àmbit digital- CTIC Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
El full de càlcul per tractar dades numèriques Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

Per tal d'atendre i donar resposta a les necessitats individuals i personals dels estudiants, els recursos es presenten en llicència propietària i Open Source.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt