Geografia física Codi:  21.107    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Geografia Física forma part del bloc de matèries bàsiques del Grau d'Humanitats de la UOC i té assignats 6 crèdits ECTS equivalents a una càrrega lectiva de 150 hores.

L'assignatura es centra en l'estudi dels fonaments teòrics i pràctics de la Geografia Física, en el coneixement dels principals elements i processos del medi natural i dels seus recursos associats, i la seva relació amb l'activitat humana i la seva distribució al territori, així com en l'aprenentatge i l'aplicació de les tècniques i mètodes per a la caracterització del medi físic i la seva aplicació a casos reals.

Paraules claus: medi ambient, clima, aigua, relleu, usos del sòl, rius, canvi global

Amunt

L'assignatura de Geografia física es troba directament relacionada amb la resta d'assignatures del bloc de Geografia, ajudant a interpretar les interaccions humanes amb el medi ambient des d'una amplia perspectiva espacio-temporal.     

L'estudi d'aquestes relacions resulta indispensable no només per a la generació de coneixements bàsics, sinó també de coneixement aplicat a l'organització espacial de les activitats humanes, la planificació ambiental i la presa de decisions per a la gestió dels recursos naturals.

Amunt

 • Recerca i divulgació geogràfica.
 • Docència a l'ensenyament secundari i universitari.
 • Anàlisi i gestió del medi físic, recursos naturals i medi ambient.
 • Ordenació del Territori i desenvolupament territorial.
 • Estudis i anàlisi d'àmbits regionals.
 • Anàlisi i gestió, i prevenció de riscos naturals.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics de Geografia per cursar aquesta assignatura. No obstant això, l'estudiant ha de ser capaç de realitzar senzills càlculs matemàtics sense entrebancs i saber treballar els canvis d'unitats mètriques per resoldre alguns exercicis. 

Amunt

Objectius

 • Formació en continguts bàsics sobre els diferents camps de la Geografia Física
 • Visió naturalista del Territori
 • Coneixements sobre la distribució mundial dels processos naturals elementals
 • Coneixements sobre distribució dels recursos naturals i el seu aprofitament
 • Nocions sobre impactes ambientals i riscos naturals

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants poden transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació geogràfica
 • Adquirir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial

Competències transversals:

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera

Competències específiques:

 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

 

Amunt

 • L'assignatura està formada per 7 mòduls.

  1. Introducció a la Geografia Física (5 hores)
  2. Hidrologia (45 hores)

              H1. Introducció

              H2. El cicle hidrològic

              H3. Evaporació, transpiració i humitat de l'aire

              H4. Precipitació

              H5. Aigua en el sòl: Infiltració i escolament

              H6. Flux concentrat i fluvial

             

  1. Climatologia (45 hores)

              C1. Introducció

              C2. El sistema climàtic

              C3. L'atmosfera

              C4. L'energia del sistema atmosfèric

              C5. Estabilitat i inestabilitat atmosfèrica

              C6. La pressió atmosfèrica i el vent

              C7. Masses d'aire, borrasques i fronts

              C8. Classificació dels climes

   

  1. Hidroclimatologia Ambiental ( 15 hores)

              A1. Introducció          

              A2. Recursos hídrics

              A3. Riscos hidroclimàtics

              A4. Canvi global

              A5. L'Aigua

   

  1. Geomorfologia Estructural (10 hores)

              G1. Estructures i discordàncies

              G2. Minerals i roques

               

  1. Geomorfologia Climàtica (10 hores)

              D1. Introducció          

              D2. Dominis morfoclimàtics

              D3. Els Climes cuaternaris

   

  1. Geomorfologia de Processos (20 hores)

              P1. Introducció          

              P2. Meteorització

              P3. Processos erosius

              P4. Dinàmica fluvial

Amunt

Geografia Física: Recursos, riscs i territori Audiovisual

Amunt

Material

El contingut d'aquesta assignatura es presenta en format Web (no hi ha mòduls en suport paper). Ara bé, per tal de facilitar l'accés i la lectura d'aquests materials, aquests també es trobaran en format .pdf a les adreces web indicades. Per tant, tots els materials que utilitzarem en aquesta assignatura estan accessibles en línia, i per tal de facilitar-ne la consulta s'hi pot accedir des de les activitats de l'aula.

Per tant, si algú preveu que hi haurà èpoques en les quals li serà més difícil seguir el ritme del curs, es pot descarregar des del començament del semestre, tots els materials de treball, lectures i construcció de les PACs.

  

Eina de suport

COLOMER, R., FRANQUESA, E. (2003). Diccionari de Geografia Física, Termcat, Barcelona (disponible per consultar per internet a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124)

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt