Idioma modern I: Alemany Codi:  21.111    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Alemany B2.1 és un curs que cobreix la primera part del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, per tant, el curs està especialment indicat per a persones que hagin superat el curs B1.2 o que hagin assolit, d'una manera general, les competències corresponents al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que pots consultar aquí.

El nivell B2 en la seva totalitat reflecteix la capacitat de l'estudiant de comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també d'una targeta de so instal·lada al seu ordinador, per poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com per exemple navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

La pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant, s'espera que els estudiants aprofitin els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (a LANGblog, l'audioblog de l'aula) i síncrones (en SKYPE).

Per poder avaluar la competència oral dels estudiants, és obligatori l'ús de les eines de comunicació Langblog, Tandem i/o Skype.

Per tal de ser avaluat, és obligatori publicar els vídeos dins dels espais indicats de l'aula virtual.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo (Langblog, Tandem i/o Skype), els estudiants hauran de publicar gravacions on mostrin clarament el rostre complet mentre parlen.

Amunt

El nivell B2 del Marc Europeu Comú reflecteix un nivell competencial que permet comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

En completar el curs B2.1 i el nivell següent B2.2, l'estudiant serà, per tant, un usuari de la llengua que:

 • compren les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes,
 • compren el contingut principal de discussions tècniques en el camp de la seva especialització professional,
 • s'expressa amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors,
 • produeix textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes
 • expressa un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant dels àmbits privat i públic, cubrint temes d'interès com els prejudicis davant el desconegut, les diferents cultures gastronòmiques, el medi ambient, la societat i la convivència, burocràcia i administració, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs d'Alemany B2.1.

 

Thema 1: Ganz anders - ganz ähnlich

In dieser Einheit werden Sie mit soziokulturellen Inhalten konfrontiert, die Ihnen helfen, die deutsche Sprache nicht nur formell korrekt, sondern auch kulturell angemessen zu benutzen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Vorurteile und Stereotypen identifizieren
- Ihre Meinung über Vorurteile und Stereotypen ausdrücken
- Zwischen formeller und informeller Sprache in Briefen unterscheiden
- Aussagen wiedergeben
- Ratschläge erteilen


Thema 2: Essen ist fertig!

Kulturelle Eigenheiten manifestieren sich auch in der Gastronomie, den Essgewohnheiten und den Tischsitten. In dieser Einheit lernen Sie die Deutsche Sprache durch das Prisma typischer deutscher Lebensmittel, Mahlzeiten und Gewohnheiten rund ums Essen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ihrer eigenen und der deutschen Esskultur identifizieren und beschreiben
- Typische Wörter und Ausdrücke im Kontext Essen und Mahlzeiten verstehen und gezielt benutzen
- Abtönungspartikel korrekt einsetzen
- Aus Verben und Substantiven zusammengesetzte Wörter bilden
- Redewendungen verstehen und benutzen
- Ihre Meinung zu Phänomenen wie Bio-Essen oder Lebensmitteldiskountern ausdrücken

 

Thema 3: Ich, umweltfreundlich

Im Kontext Umweltschutz und Ökologie lernen Sie in dieser Einheit, wie Sie im schriftlichen und mündlichen Ausdruck durch den Einsatz komplexer Nomen-Verb-Verbindungen Ihren Stil variieren können. Sie geben Ratschläge zu umweltfreundlichem Verhalten und lernen Umweltinitiativen kennen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Texte zum Themenkomplex Umwelt- und Naturschutz verstehen und sich darüber austauschen
- Ratschläge und Aufforderungen zu umweltfreundlichem Verhalten äußern (sollen im Konjunktiv-II; Imperativ)
- Erstaunen und Befremden über das Verhalten von Personen ausdrücken
- Bedingungen ausdrücken (Konjunktiv-II)
- Vor- und Nachteile erklären und diskutieren

 

Thema 4: Plakate ankleben verboten

In dieser Einheit lernen Sie Regeln, Vorschriften, Pflichten und Verbote kennen. Gesetzes- und Regeltexte haben eine besondere Sprache, die Sie hier, auch am Beispiel Straßenverkehr, besser kennen lernen.
Sie lernen, wie man Regeln und Vorschriften klar ausdrücken und auch, wie man seine Meinung dazu äußern kann.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Regeltexte und Vorschriften verstehen und kommentieren
- Pflichten, Vorschriften und Konventionen beschreiben und vermitteln die eigene Meinung ausdrücken und vertreten
- Entschuldigungen und Ausreden formulieren und sich verteidigen
- Gesten verstehen und versprachlichen

 

Thema 5: Alle Wege führen zum Amt

In dieser Einheit lernen Sie wichtiges Vokabular und Redemittel kennen, die Ihnen beim Kontakt mit deutschen Ämtern und der deutschen Bürokratie helfen können. Sie werden verschiedene Ämter und ihre Funktion kennen lernen. Dazu werden grammatische Aspekte, wie Präpositionen, der Konjunktiv-II und die konzessiven Nebensätze wiederholt.

Am Ende dieser Einheit können Sie:
- Deutsche Ämter und ihre Funktionen und Kompetenzen identifizieren
- Sich in einem Einwohnermeldeamt anmelden
- Über Probleme auf Ämtern sprechen
- Einen Beschwerdebrief schreiben
- Elemente gesprochener Sprache verstehen und benutzen

 

 

Amunt

Grammatik Web
Taller de pronunciació - Alemany (CAT) Web
Taller de pronunciación - Alemán (ES) Web
Essen ist fertig (CAT) Web
Ich, umweltfreundlich (CAT) Web
Alle Wege führen zum Amt (CAT) Web
Plakate ankleben verboten! (CAT) Web
Ganz anders - ganz ähnlich (CAT) Web
Ich, umweltfreundlich Web
Plakate ankleben verboten! Web
Alle Wege führen zum Amt Web
Ganz anders - ganz ähnlich Web
Essen ist fertig Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí es penjarà la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les activitats d'avaluació continuada (ACs).

Fòrum

Al fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és, per tant, un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit, és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Wikispaces

Wikispaces és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta d'un Wiki, una pàgina Web que es pot omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats AC inclouen tasques en Wikispaces.

LANGblog

Es tracta de l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició escoltant les intervencions altres companys i gravant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC. 

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Lliurament d'activitats

En aquest apartat es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats (AC) o que s'han proposat de forma extraordinària per part del consultor.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt