Idioma modern II: Alemany Codi:  21.114    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin d'Alemany B2.2 abans d'haver superat Alemany B2.1. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Alemany B2.1 i Alemany B2.2: el fet de superar Alemany B2.2 no comporta superar automàticament Alemany B2.1 ni tampoc la obtenció dels crèdits corresponents. De la mateixa manera, els estudiants que s'han matriculat a través del Centre d'Idiomes Moderns no obtindran el certificat de nivell B2 si no han superat tant Alemany B2.1 com Alemany B2.2.

Alemany B2.2 és un curs que cobreix la segona part del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, per tant, el curs està especialment indicat per a persones que hagin superat el curs B2.1 o que hagin assolit, d'una manera general, les competències inicials corresponents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que pots consultar aquí.

El nivell B2 en la seva totalitat reflecteix la capacitat de l'estudiant de comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també d'una targeta de so instal·lada al seu ordinador, per poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com per exemple navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

La pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant, s'espera que els estudiants aprofitin els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (a LANGblog, l'audioblog de l'aula) i síncrones (en SKYPE).

Per poder avaluar la competència oral dels estudiants, és obligatori l'ús de les eines de comunicació Langblog, Tandem i/o Skype.

Per tal de ser avaluat, és obligatori publicar els vídeos dins dels espais indicats de l'aula virtual.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo (Langblog, Tandem i/o Skype), els estudiants hauran de publicar gravacions on mostrin clarament el rostre complet mentre parlen.

Amunt

El nivell B2 del Marc Europeu Comú reflecteix un nivell competencial que permet comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

En completar el curs B2.2, l'estudiant serà, per tant, un usuari de la llengua que:

 • compren les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes,
 • compren el contingut principal de discussions tècniques en el camp de la seva especialització professional,
 • s'expressa amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors,
 • produeix textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes
 • expressa un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant dels àmbits privat i públic, cubrint temes d'interès com les emocions, el mercat laboral del futur, els mitjans de comunicació, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs d'Alemany B2.2.

 

Thema 1: Emotionen und Gefühle

In dieser Einheit geht es um Emotionen und Gefühle und darum, wie man diese sprachlich ausdrücken kann. Sie lernen komplexe Adjektive und Partikeln kennen, mit denen man Gefühle zum Ausdruck bringt. Sie werden den Ausdruck von Gefühlen in verschiedenen Kontexten wie Sport oder Poesie entdecken.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • komplexe Adjektive, Adverbien und Partikeln verstehen und benutzen
 • Gefühle und Emotionen sprachlich zum Ausdruck bringen
 • populärwissenschaftliche Pressetexte verstehen
 • literarische Texte und Lyrik verstehen und interpretieren
 • detaillierte Beschreibungen formulieren
 • Wünsche emotional ausdrücken

 

Thema 2: Kommunikation und Medien

Diese Einheit behandelt das Thema Kommunikation und Medien. Sie lesen und hören Texte zu neuen Kommunikationsformen und dazu, wie die neuen Technologien die Gesellschaft (zum Beispiel die Sprache) verändern. Sie lernen komplexe Satzverbindungen kennen, entdecken verschiedene Stile, um Dinge auszudrücken, bereichern Ihre Sprache durch Modalpartikeln und sehen, wie man einen formellen Beschwerdebrief formulieren kann.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • kausale, konzessive und finale Beziehungen auf verschiedene Art ausdrücken
 • Ihre Meinung zu den Auswirkungen des Internet auf die Gesellschaft mitteilen
 • populärwissenschaftliche Pressetexte verstehen
 • sich stilistisch abwechslungsreich ausdrücken (Nomina- und Verbalstil)
 • Modalpartikeln verstehen und benutzen
 • einen formellen Beschwerdebrief schreiben

 

Thema 3: Berufe der Zukunft

In dieser Einheit erfahren Sie Dinge über verschiedene Berufsbilder und den Arbeitsmarkt in Deutschland. Sie lernen auch etwas über die Arbeitsperspektiven junger Ausländer in der BRD. Schließlich werden Sie sich mit statistischen Informationen zu Arbeitsmarktprognosen vertraut machen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • Informationen und Texte über das Thema Beruf und Arbeit verstehen
 • authentische Artikel zum Thema Arbeitswelt verstehen
 • statistische Informationen verstehen und Grafiken beschreiben
 • Sachverhalte differenziert darstellen (Passiv, Modalverben, Ersatzformen)
 • Ihre Meinung äußern und kontrovers diskutieren
 • einen Leserbrief zu einem kontroversen gesellschaftlichen Thema schreiben

 

Thema 4: Bildung

In dieser Einheit erfahren Sie Dinge über verschiedene Berufsbilder und den Arbeitsmarkt in Deutschland. Sie lernen auch etwas über die Arbeitsperspektiven junger Ausländer in der BRD. Schließlich werden Sie sich mit statistischen Informationen zu Arbeitsmarktprognosen vertraut machen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • Dinge und Sachverhalte mit Relativsätzen und Partizipialkonstruktionen näher beschreiben
 • Ihre Meinung zu kulturellen Phänomenen wiedergeben
 • Buchkritiken und Pressetexte verstehen
 • Wortschatz aus dem Kontext erschließen
 • Aussagen in der indirekten Rede wiedergeben
 • einen Text über ein Buch oder einen Film schreiben

 

Thema 5: Examenssimulation

In dieser Einheit erfahren Sie, wie ein offizielles B2-Examen aufgebaut ist. Auf der Basis verschiedener Themen können Sie alle Test-Typologien eines solchen Examens durchspielen und trainieren

Am Ende dieser Einheit kennen Sie:

 • Die verschiedenen Teile eines offiziellen B2-Examens (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

Amunt

Grammatik Web
Taller de pronunciació - Alemany (CAT) Web
Taller de pronunciación - Alemán (ES) Web
Leistung zeigen (CAT) Web
Emotionen und Gefühle (CAT) Web
Berufe der Zukunft (CAT) Web
Kommunikation und Medien (CAT) Web
Bildung (CAT) Web
Berufe der Zukunft Web
Kommunikation und Medien Web
Leistung zeigen Web
Emotionen und Gefühle Web
Bildung Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí es penjarà la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les activitats d'avaluació continuada (ACs).

Fòrum

Al fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és, per tant, un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit, és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Google Drive 

El Google Drive és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta de documents compartits que es poden omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats inclouen tasques a Google Drive.

LANGblog

Es tracta de l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició escoltant les intervencions altres companys i gravant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC. 

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Lliurament d'activitats

En aquest apartat es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats (AC) o que s'han proposat de forma extraordinària per part del consultor.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt