Història moderna Codi:  21.120    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Breu Descripció de l'Assignatura

L'estudi de la Història a l'època Moderna (segles xvi-xviii) es presenta estructurat en quatre proves d'avaluació, dedicades a aspectes econòmics, socials, polítics i culturals.

Es farà especial èmfasi en el coneixement dels profunds canvis del període que es reflecteixen en assumptes interrelacionats com són els assumptes que afecten la població, els principals sectors econòmics, les estructures socials, i les formacions estatals Estat, les creences i ideologies, i els descobriments cientificotècnics. L'espai prioritari per a tractar els diferents assumptes serà Europa, si bé també es farà referència a l'espai americà. La interrelació de la docència entre les quatre parts persegueix aconseguir un coneixement rigorós global d'una època de transició entre la societat feudal i la capitalista, crucial en la història europea i del món, que s'inicia a les acaballes de l'edat mitjana (segle XV) i es tanca als inicis de l'època contemporània (segle XIX).

Amunt

Història Moderna és una assignatura obligatòria, en principi de segon curs, al grau d'Història, Geografia i Art impartit conjuntament per la UOC i la UdL. Entra dins de les assignatures cronològiques i és un clàssic dins tots els graus d'Història tant a totes les universitats espanyoles com a les de l'estranger, si bé en el mon anglosaxó, degut a la seva particular divisió de períodes històrics, rep el nom de Early Modern Times/ages/period  History. En el cas de les universitats del nostre entorn occidental, aquesta assignatura es centra principalment en la història europea.  Nosaltres seguirem la mateixa estela, per bé que no mancaran referències a altres indrets del mon. Prenem aquesta decisió amb la seguretat de que el mateix grau ofereix la possibilitat d'eixamplar els coneixements de la història d'altres continents en la època moderna. Així, els alumnes d'aquest grau tindran la ocasió de cursar assignatures com Història de Llatinoamèrica, Història d'Amèrica del Nord, Història i Cultura africana, Història d'Asia Oriental o la de Mundialització.

Amunt

Historia medieval

Corrents historiogràfiques

Amunt

L'expressió oral i escrita es tindrà en compte

En la qualificació de les PACs d'aquesta assignatura es tindrà en compte la correcció en l'expressió oral i/o escrita. Si algun dels vostres treballs té més de cinc faltes d'ortografia i/o altres  errades (lèxiques, sintàctiques) us donarem l'oportunitat de corregir-lo i tornar-lo a entregar en el termini de 48 hores a partir del moment en que us hem comunicat les incorreccions.  Els accents no es tindran en compte en el cas d'estudiants amb teclats internacionals. Si no corregiu els errors en el termini establert, la qualificació de la vostra prova es veurà afectada en la forma que el /la docent consideri adient i proporcional a les mancances detectades. 

Per ajudar-vos en la correcta utilització de l'ortografia i gramàtica teniu a la vostra disposició aquesta eina:  https://www.languagetool.org/ca/ (en català)

Plagi i còpia es castigaràn:

En la nostra assignatura, si es detecta plagi en alguna de les PAC, comportarà el suspens automàtic de l'esmentada prova. Segons la dimensió i importància del plagi pot portar a considerar que la prova no ha estat presentada i, per tant, perdre la possibilitat de permanència en l'avaluació contínua ja que no tindrà accés a la prova de síntesi per no presentació d'aquesta PAC .

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques

-de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies

-de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

  1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/com-evitar-el-plagi
  2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. La Normativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 101) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures de la UOC (art. 9) estableix que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu i en regula els procediments disciplinaris aplicables.
  3. Pel que fa a la normativa pròpia de la UdL, el text de referència pot trobar-se a: http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-modif-CG-27-4-16.pdf.


Avís sobre l'avaluació continua:

"Per a superar l'avaluació continuada cal que l'estudiant hagi lliurat totes les PACs i que la mitjana ponderada d'aquestes PACs lliurades (no totes tenen el mateix pes en la nota final) sigui 5 o més de 5, la qual cosa permet poder fer la Prova de Síntesi, que és la darrera prova de l'avaluació continuada. En cas que la mitjana ponderada de les PACs no arribi a 5 o que no s'hagin lliurat totes les PACs, l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen final de tot el contingut de l'assignatura"

Les lectures obligatòries han de treballar-se des del primer dia paral·lelament a l'exercici proposat.


Avís sobre l'avaluació final:

L'avaluació final consistirà en un únic examen que es farà a final del curs i que constarà de totes les lectures obligatòries del curs i els materials UOC de l'assignatura. L'estudiant podrà acollir-se a aquest model si opta per no seguir l'avaluació continuada o bé si, en el cas d'haver optat per l'avaluació continuada, no ha superat la mitjana de les PACs amb un 5 o més o bé no ha lliurat totes les PACs (O no es considerin totes com lliurades en el cas d'haver-se detectat plagi en alguna d'elles).

Amunt

Objectius i competències bàsiques i generals:Competències específiques:

  • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica
  • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica

Amunt

Activitats de l'assignatura:

    PEC1. Les bases econòmiques (20%)

    PEC2. Cultura: la impremta i el canvi cultural (20%)

     PEC3. Societat i política: les revoltes de 1640 a les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica (en dues parts, 20% i 40%)

Articulem el curs entorn de tres activitats en les quals caldrà realitzar una sèrie de lectures que fan el paper dels "manuals" que hi ha en les altres assignatures.
 
1.- La difícil i lenta transformació de l'estructura social a remolc dels canvis produïts en el pla de l'economia (sobretot amb l'emergència de la burgesia a posicions cada vegada més elevades socialment malgrat les fortes resistències que li plantejava la societat). Ens centrarem, d'una banda, en les bases socials i econòmiques de l'Europa de l'Antic Règim amb un qüestionari a partir de dues lectures que tracten la crisi del segle XVII. D'altra banda, abordem l'expansió europea a partir de la lectura d'un capítol de l'obra de John H. Elliott Imperios del mundo atlántico, en què es comparen les estructures econòmiques que tant Anglaterra com Espanya van posar en marxa en colonitzar Amèrica. Aquest capítol servirà perquè realitzeu un esquema comparatiu de totes dues dinàmiques

2.-Els canvis en la mentalitat a curt i llarg termini que van acabar transformant a la societat. La Reforma protestant del segle XVI, estudiada i ensenyada tradicionalment com un canvi religiós, la veurem a través de la introducció de la impremta, que va habilitar noves maneres d'imaginar tant la comunitat com la individualitat. En aquesta unitat es proposa comentar uns textos produïts en l'era de la Il·lustració que fan balanç sobre el canvi cultural que va implicar l'aparició d'una esfera d'opinió pública.

3.-Els efectes del canvi social en el desenvolupament de la política. En aquesta unitat ens centrem en dos moments de crisis com va ser la revolució anglesa i les revoltes de la monarquia hispànica, que van coincidir en el temps, encara que van tenir resultats molt diferents. S'ofereix una contextualització general, a partir de la qual es faran diverses lectures. La primera part implica unes activitats a partir de dos textos i la segona part, el lliurament d'un esquema comparat que confronti totes dues dinàmiques.

Amunt

Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) XML
Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) DAISY
Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) EPUB 2.0
Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) MOBIPOCKET
Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) HTML5
Context. L’economia europea en la transició del feudalisme al capitalisme (segles XVI-XVIII) PDF
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII XML
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII DAISY
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII EPUB 2.0
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII MOBIPOCKET
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII HTML5
Les Illes Britàniques i la Monarquia Hispànica al segle XVII PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt