Art medieval Codi:  21.121    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu de l'assignatura és la d'oferir una visió àmplia i interdisciplinària de l'art medieval en el seu conjunt i en el context de la cultura de l'Edat Mitjana, com a expressió d'aquella època i, sobretot, com una eina eficaç de comunicació a través de la qual s'han expressat creences, mentalitats, idees i valors. L'Edat Mitjana és un llarg període de temps que es perfila com una baula fonamental entre l'època antiga i la moderna, de la que, sense dubte, va establir les bases del seu desenvolupament. D'aquí que l'estudi de l'art medieval sigui un instrument eficaç per comprendre els fonaments sobre els quals se sustenten estils posteriors i, fins i tot, l'art actual, ja que dins la història de l'art les continuïtats progressives s'acostumen a imposar a les ruptures violentes.

L'enfocament metodològic i de continguts de l'assignatura serà múltiple i divers, tractant de superar la tradicional història dels estils artístics i mirant de promoure l'interès per qüestions que van més enllà de les formes, aprofundint en el context que dona sentit a les obres i en les motivacions que van moure als promotors de projectes artístics, així com les idees polítiques, religioses o filosòfiques que subjauen darrere de determinades tendències. L'objectiu serà traçar un panorama que arrenca de la tardoantiguitat, es consolida durant els inicis de l'imperi bizantí, i que agafa cos en època carolingia, amb els anys de govern de l'emperador Carlemany. D'aquí sorgiran els dos estils artístics més representatius dels segles medievals i la cultura occidental, el romànic i el gòtic, que s'extenen per Europa de forma generalitzada i que conviuen, a més, amb l'art produït per la cultura islàmica, que deixarà una profunda petja a la Península Ibèrica.

Amunt

Aquesta assignatura manté una continuïtat lògica i recomanable amb altres assignatures del grau, com "Introducció a la Història de l'Art", "Art de l'Antiguitat" o "Iconografia", les quals es recomana cursar prèviament. Igualment, esdevé un complement ideal per a l'assignatura "Història medieval" i un preàmbul útil per a "Art de l'època moderna".

 

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures prèvies d'"Introducció a la Història de l'Art", "Art i Cultura de l'Antiguitat" i "Iconografia". També es requereixen uns coneixements bàsics sobre la religió cristiana, indispensables per efectuar qualsevol lectura iconogràfica. 

L'assignatura compta amb recursos en llengua anglesa i francesa, amb la qual cosa es pressuposa que l'estudiant té suficient nivell per comprendre textos acadèmics en aquestes llengües.

Amunt

OBJECTIUS

 • Aprendre la diacronia general de la història universal de l'art.
 • Aprendre sistemàticament els mitjans, procediments, materials i tècniques de la producció artística al llarg dels segles medievals.
 • Aprendre a tenir consciència crítica de les coordenades espai-temps i de les interrelacions sincròniques i diacròniques dels fets fonamentals de la història de l'art.
 • Aplicació conscient dels mètodes científics utilitzats en l'anàlisi d'una obra d'art.
 • Utilització correcta dels continguts en l'anàlisi d'una obra artística.
 • Lectura directa de les fonts més importants de la història de l'art.

COMPETÈNCIES

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la Història Universal i de la Història de l'Art, i un coneixement específic del context històric i producció artística de la nostra tradició cultural.

Adquirir un sòlid coneixement d'iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, utilitzant diverses teories estètiques.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen a partir de quatre grans blocs temàtics associats a quatre reptes. Són els següents:

Mòdul didàctic 1

Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana

Mòdul didàctic 2

Art bizantí i art de l'islam

Mòdul didàctic 3

L'art romànic

Mòdul didàctic 4

L'art gòtic

Amunt

L'art romànic XML
L'art romànic DAISY
L'art romànic EPUB 2.0
L'art romànic MOBIPOCKET
L'art romànic HTML5
L'art romànic PDF
Art bizantí i art de l'islam XML
Art bizantí i art de l'islam DAISY
Art bizantí i art de l'islam EPUB 2.0
Art bizantí i art de l'islam MOBIPOCKET
Art bizantí i art de l'islam HTML5
Art bizantí i art de l'islam PDF
L'art gòtic XML
L'art gòtic DAISY
L'art gòtic EPUB 2.0
L'art gòtic MOBIPOCKET
L'art gòtic HTML5
L'art gòtic PDF
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana XML
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana DAISY
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana EPUB 2.0
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana MOBIPOCKET
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana HTML5
Art de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana PDF

Amunt

L'assignatura consta de diferents recursos d'aprenentatge que es troben disponibles a l'aula virtual. Els principals són els quatre mòduls didàctics que es corresponen amb les quatre part de les que consta el temari.

A banda, cadascun dels quatre reptes presenta una sèrie de materials que els i les estudiants hauran d'emprar per elaborar les quatre PAC que integren l'assignatura. Per tant, per a la resolució dels reptes es treballarà a partir de materials de diferent tipus:

 1. Mòduls didàctics.
 2. Textos acadèmics: articles en revistes especialitzades i de capítols de llibre.
 3. Materials audiovisuals: conferències, documentals, etc.

A l'hora d'aprofundir en els diferents reptes i la seva resolució, el professor enviarà les instruccions oportunes a través del tauler de l'aula sobre com procedir amb el treball i amb els materials.  

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt