Treball final de grau Codi:  21.133    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Grau (TFG) vol possibilitar una avaluació global i sintètica de les competències generals, bàsiques i transversals dels Estudis. El treball pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent d'Història, Història de l'Art i Geografia, previ acord amb el professor o professora responsable de l'aula, a qui correspondrà el seguiment i guiatge de l'elaboració

El TFG consistirà en l'elaboració d'un treball seguint l'estructura formal d'un article acadèmic. És a dir, en base a les diverses normes de publicació i guidelines editorials de revistes acadèmiques de reconegut prestigi en les àrees de coneixement d'Història, d'Història de l'Art i Geografia disponibles als recursos de l'assignatura, l'estudiant haurà d'elaborar el seu assaig. La recerca bibliogràfica, la selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit, el plantejament del marc teòric, hipòtesis i conclusions i la presentació escrita i oral del treball seran les parts fonamentals de la seva elaboració.

Amunt

El TFG és la culminació del Grau i, per aquest motiu, posa en joc tots els coneixements, habilitats i aprenentatges adquirits al llarg dels estudis.

Amunt

  

Amunt

   

Amunt

Per matricular el TFG, cal haver superat tots els crèdits troncals i obligatoris, i comptar amb el vist-i-plau de la tutora o tutor. La defensa del TFG serà oral i en defensa síncrona

Amunt

OBJECTIUS

 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit.
 • Cercar i identificar les fonts d'informació adequades que donin resposta a un necessitat d'informació concreta.

 • Citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

 • Confeccionar una bibliografia adient al tema i citar-la correctament.

 • Determinar l'àmbit cronològic i temàtica de la recerca.

 • Elaborar models divulgatius dinàmics i sintètics.

 • Estructurar correctament l'exposició oral.

 • Identificar les principals aportacions historiogràfiques a la temàtica

 • Identificar els elements claus que ens poden ajudar a entendre el perquè d'un determinat fet històric.

 • Interpretar i analitzar fonts històriques de diferents tipologia .

 • Mostrar capacitat d'argumentació i replica.

 • Mostrar i comunicar de manera eficient els coneixements adquirits durant la recerca.

 • Mostrar que s'ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants, tot donant-les resposta a partir de l'examen de les dades empíriques i teòriques demanades pel projecte.  

 • Mostrar que s'ha adquirit un alt domini dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica.

 • Mostrar que s'ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.

 • Mostrar un bon coneixement de l'estat de la qüestió del tema tractat i ser capaç de fer prospectiva i apuntar escenaris futurs de recerca.

COMPETÈNCIES

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que acostumen a demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat d'aplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1. Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permetin comprendre el present i fer-lo comprensible als demés.

CT2- Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació.

CE5 - Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat

CE10 - Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

Amunt

 • Preparació d'un marc teòric sòlid d'acord amb l'objecte d'investigació escollit.
 • Planificació d'un disseny d'anàlisi congruent amb la conceptualització teòrica plantejada.
 • Implementació d'un treball de camp sòlid en el marc de la feina d'investigació a desenvolupar.
 • Realització d'un treball original, que es plantegi preguntes rellevants, i que produeixi, com a resultat de l'anàlisi de les dades rellevants recollides, una reflexió coherent i crítica.
 • Preparació i realització d'una defensa pública en línia de la feina que reculli les principals aportacions de la mateixa.

Amunt

Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual

Amunt

   

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt