Art digital i de la postmodernitat Codi:  21.135    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Art digital i de la postmodernitat es presenta com una reflexió sobre l'art contemporani, entenent-lo com aquell art produït entre el 1980 i l'actualitat, i s'aprofundeix, en particular, en el que se sol anomenar art postmodern i en l'art digital (instal·lacions interactives, Net Art).  

Estem davant d'una assignatura d'una certa especialització (per la temàtica i perquè el seu abast cronològic es redueix  a uns 40/50 anys), que presenta com a dificultat principal el fet que es tracta d'un període i d'unes produccions artístiques força desconegudes. Per aquest motiu, s'hi treballen tant els aspectes teòrics (que s'entén per modernitat i postmodernitat, què és l'art multimèdia, l'art digital, el Net.art...) com l'anàlisi d'obres i de moviments. A més, el fet d'introduir nocions de vídeoart i la necessitat de navegar per Internet per tal d'interactuar amb les obres de net.art, provoca, tot plegat, que l'assignatura requereixi una certa dedicació.

Amunt

Cronològicament, el contingut de l'assignatura se centra en el període més actual de la història de l'art, tant pel que fa a la producció analògica com a la virtual. Pel fet d'impartir-se dins d'un grau d'Història, Geografia i Història de l'Art, l'enfocament que se li ha donat és fonamentalment històric; per això, s'ha prioritzat un recorregut històric, des dels orígens, tant de les instal·lacions interactives com del net.art, així com s'han introduït les bases conceptuals presents en el debat modernitat-postmodernitat. 

Amunt

Pel seu contingut i metodologia, els camps professionals que li són propis serien:

 • historiador de l'art
 • gestió del patrimoni cultural
 • guia turístic
 • crític d'art
 • curador d'exposicions

Amunt

No són estrictament necessaris coneixements previs, tot i que és aconsellable haver fet  l'Art contemporani i  és recomanable conèixer la Història contemporània.  

Amunt

És aconsellable haver superat l'Art contemporani.

L'estudi monogràfic sobre el Net.art comportarà la navegació, durant hores, per moltes seus web d'artistes i les seves obres. 

Atès que es tracta d'una assignatura amb un cert grau de complexitat (sobretot perquè l'art de finals del segle XX i inicis del XXI exigeix molta lectura per tal de fer-lo intel·ligible), s'aconsella una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Amunt

OBJECTIUS

 • Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives del període
 • Saber reconèixer els grans temes i les narratives de la producció postmoderna
 • Conèixer l'art dels nous mitjans (videoart, art digital, Net Art ...)
 • Aprofundir en el concepte d'interacció aplicat a les instal·lacions interactives, a les obres de Net Art i als hipertextos en línia
 • Establir el context històric, econòmic i polític de cada manifestació artística


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la Història i la Història de l'Art

Competències transversals:

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

Competències específiques:

 • Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint en les diferents interpretacions del fet artístic
 • Identificar, analitzar i comprendre críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Amunt

El temari de l'assignatura està dividit en quatre grans apartats

1. El debat sobre la modernitat

2. De la modernitat a la postmodernitat

3. La postmodernitat en l'art

4. L'art digital

Amunt

La postmodernitat cultural PDF
La postmodernitat PDF
Art del segle XX PDF
La postmodernitat en l'art PDF

Amunt

L'art de finals de segle XX i principis del segle XXI, en particular, l'art postmodern i l'art digital presenten una certa dificultat de lectura, comprensió i interpretació. Sol se difícil "entrar" en aquesta mena de producció artística, atès que estem habituats a veure i visitar museus on l'art figuratiu és el predominant. Per aquesta raó, el disseny de l'assignatura està pensat com un conjunt de preguntes i problemes sobre la dicotomia modernitat - postmodernitat, que els diferents materials han d'ajudar a resoldre.

I pel fet que l'art contemporani és el menys conegut, s'ha optat per incorporar en els materials moltes obres i oferir materials complementaris que permetin el visionat de les produccions artístiques més significatives. Cal subratllar que tant el vídeoart com el net.art són accessibles en xarxa i, per tant, és obligat navegar-hi per tal d'interactuar-hi i copsar-ne el contingut. El 

Les activitats obligatòries per a seguir l'avaluació continuada són les 4 PACs. Les activitats no avaluables són totalment voluntàries, i no cal lliurar cap document. Us les podeu imaginar com la col·lecció de problemes de les assignatures de "ciències": com més problemes un realitzi, millor dominarà la teoria i el seu aprenentatge serà més sòlid. La finalitat d'aquestes activitats no avaluables és la de fer més sòlid i consistent l'aprenentatge.

 

Principals portals per a cercar imatges a Internet: 

Google Art Project , https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/

Artcyclopedia,  http://www.artcyclopedia.com/

Web Gallery of Art, https://www.wga.hu/index.html

Web Museum, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

CGFA (Carol Gerten-Jackson), http://www.sai.msu.su/cjackson/

Olga's Gallery, http://www.abcgallery.com/

Ciudad de la pintura, http://www.ciudadpintura.com/

The Artchive, http://artchive.com/ftp_site.htm

The Athenaeum, http://www.the-athenaeum.org/

El poder de la palabra, http://epdlp.com/

The New York Public Library Digital Collections, https://digitalcollections.nypl.org/

RKD Netherlands Imagebase, https://rkd.nl/en/explore/images

Joconde database, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt