Història d'Amèrica del Nord Codi:  21.137    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Història d'Amèrica del Nord ens introdueix en la història dels Estats Units des del seu naixement fins al principi del segle XXI mirant d'oferir un primer marc d'anàlisi dels seus episodis fonamentals, atenent els pressupostos i les conseqüències.

Començarem amb l'anàlisi del període de formació de les colònies, el procés d'independència, la guerra civil, les seves relacions amb la resta del continent i el camí pel qual es va incorporar com a potència emergent al sistema internacional confeccionat pels imperis europeus. Posteriorment, prestarem atenció al seu auge i protagonisme creixent durant el segle XX. I acabarem amb el seu paper hegemònic en la configuració del nou ordre internacional en què vivim avui dia, paper cada cop més discutit per les noves potències emergents. Cal destacar que atendrem de manera especial la seva estratègia expansionista i intervencionista -directa o encoberta- a Amèrica Llatina i el Carib. Així analitzarem l'interès de les elits dels Estats Units, per aquesta regió caracteritzat per l'intervencionisme polític, econòmic i militar així com la seva influència cultural.

En aquest trajecte incidirem en l'ús i la interpretació de fonts històriques de tot tipus per obtenir informació rellevant de caràcter històric, ja siguin lectures i documents gràfics de diversos tipus ja sigui material digital i produccions audiovisuals que els complementin.


Amunt

No és necessari tenir coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer els orígens, la formació i la consolidació dels Estats Units.
 • Entendre el paper que va tenir el liberalisme en la conformació del sistema polític dels Estats Units.
 • Conèixer les fases de l'expansionisme territorial nord-americà, així com les bases del seu sistema econòmic.
 • Explicar els factors que van portar a la Guerra Civil dels Estats Units.
 • Analitzar l'interès de les elits nord-americanes per establir una relació hegemònica amb la resta del continent americà.
 • Traçar el procés que porta els Estats Units a convertir-se en una gran potència des de finals del segle XIX a mitjans del segle XX
 • Analitzar el paper dels Estats Units durant el període de Guerra Freda
 • Comprendre el procés històric que converteix els Estats Units en la primera potència mundial actual

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Aprofundir en el coneixement i l'aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

Competències transversals

 • Interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

Competències específiques

 • Realitzar anàlisis comparatives de l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i al debat de problemes actuals o del passat.
 • Aplicar els coneixements d'una forma professional i mostrar-se competent en l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • Aprendre a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Aprofundir en el coneixement i l'aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.
 • Potenciar la capacitat d'adoptar diferents perspectives davant de temes o problemes complexos. Avaluar-les i fonamentar les conclusions i decisions sobre la base d'aquesta avaluació.
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables que generen l'inici o el final dels grans processos històrics.

Amunt

Unitat 1: Amèrica per als americans, 1750-1918

Unitat 2: Auge i consolidació d'una superpotència, 1918-1989

Unitat 3: Hegemonia? Nous reptes, nova agenda, 1989-2010

Amunt

El liberalisme i la formació dels Estats Units Audiovisual
Wiki de l'assigntatura Història d'Amèrica del Nord Web
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) XML
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) DAISY
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) EPUB 2.0
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) MOBIPOCKET
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) HTML5
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) PDF
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana XML
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana DAISY
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana EPUB 2.0
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana MOBIPOCKET
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana HTML5
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana PDF
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi XML
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi DAISY
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi EPUB 2.0
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi MOBIPOCKET
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi HTML5
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diferents recursos d'aprenentatge 

 • Mòduls elaborats per professors de la UOC, que podeu trobar a l'apartat de recursos.
 • Lectures obligatòries i optatives que estaran detallades en els enunciats de les PACS.
 • Materials complementaris de lectura voluntària que el professor anirà penjant a mesura que avanci el curs.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt