Llengua A I (català) Codi:  21.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua A I (català) aborda els conceptes bàsics en relació amb la varietat estàndard del català, els recursos indispensables per a resoldre dubtes lingüístics i també aspectes ortogràfics, morfològics i sintàctics de la llengua catalana, tant des d'un punt de vista teòric com pràctic, sempre tenint present l'activitat traductora. Així mateix, en l'assignatura es treballa la producció, la revisió i la traducció de textos.

Amunt

Aquesta assignatura és la primera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. La superació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per a poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics, tecnològics, literaris, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest tingui els nivells C1 o C2 de català o equivalents.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballa els objectius següents, que són objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

- Dominar coneixements gramaticals avançats de llengua catalana.
- Conèixer i usar adequadament les fonts de referència: obres descriptives i prescriptives, diccionaris d'ús, diccionaris normatius i altres recursos digitals.
- Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
- Adquirir les eines i la capacitat necessària per a estar a l'avantguarda del camp d'estudi.
- Adquirir la competència lingüística necessària per a fer front a la traducció de textos.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B5: Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per realitzar estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, les destreses i els coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís vers el rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals, com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com l'estrangera, amb correcció en l'ús, forma i contingut.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per a documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

Les varietats lingüístiques, la normativa i recursos lingüístics
- La llengua i les varietats lingüístiques
- La normativa i les obres normatives
- Els recursos lingüístics per a professionals de la llengua

Els nous canvis ortogràfics i les gramàtiques de la llengua catalana
- Els nous canvis ortogràfics
- Les gramàtiques de la llengua catalana
- L'article neutre el i la seva forma inadequada lo
- La flexió nominal i la concordança entre nom i adjectiu. Casos conflictius

Qüestions de morfosintaxi (I): els verbs
- La morfologia verbal
- Les formes no personals del verb i les perífrasis verbals
- La  correlació entre els temps verbals
- La concordança entre el subjecte i el verb
- L'oració passiva
- Els verbs ser i estar
-
Pràctica de traducció

Qüestions de morfosintaxi (II): els pronoms i l'ordre dels elements a la frase
- Els pronoms personals forts i altres casos
- Els pronoms relatius i la duplicació pronominal
- Els pronoms febles
- L'ordre dels elements a la frase

El panorama actual de la llengua catalana
- Els lingüistes més importants del moment
- Estar al dia de les novetats lingüístiques
- Revisió de continguts

Amunt

Pompeu Fabra i la codificació del català PDF
Metodologia de la traducció PDF
Lingüística textual PDF

Amunt

Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. (2008). El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Edicions Castellnou.

Altres lectures complementàries.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt