Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) Codi:  21.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura pretén familiaritzar l'alumnat, d'entrada, amb els procediments i estratègies més habituals a l'hora de traduir un text a una altra llengua i, també, amb les eines de consulta i recursos bàsics necessaris per exercir la tasca traductora amb el grau d'exigència que requereix la professionalització d'aquesta activitat.

Un cop feta i consolidada la primera aproximació a la base metodològica de l'assignatura, es realitzaran activitats de traducció de textos semiespecialitzats sobre els temes que apareixen a l'apartat de continguts. Paral·lelament, s'introduirà la pràctica amb eines de traducció assistida per ordinador.  

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Se centra en la traducció general, i introdueix àrees temàtiques de traducció especialitzada que es tractaran en assignatures posteriors. Alhora, contempla el treball amb eines informàtiques aplicades a la traducció, com a orientació cap als procediments habituals en la traducció professional. 

Amunt

Preparació per a la traducció especialitzada científica i tècnica, de textos humanístics, traducció subordinada i traducció literària, així com també pràctica amb eines informàtiques aplicades a la traducció, gestors terminològics i memòries de traducció, habituals en l'activitat professional. 

Amunt

Coneixement de les llengües de treball, tant la de partida (anglès) com la llengua meta (català).

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura convé, a més de tenir un bon domini de les llengües de partida i meta, tenir les habilitats pròpies de la redacció de textos formals. 

Amunt

Objectius:

 • Reflexionar sobre la competència traductora.
 • Reflexionar sobre el funcionament de les solucions de traducció. Es pot traduir el mateix text de maneres diferents segons les variables de tipologia textual, encàrrec de traducció, efecte sobre el públic receptor o reptes concrets (manca d’equivalència exacta, jocs de paraules, referents culturals...).
 • Familiaritzar-se amb les tècniques o estratègies de traducció per solucionar problemes concrets.
 • Evitar criteris subjectius a l’hora de fer una traducció o revisar-la.
 • Aprendre els criteris bàsics per documentar-se correctament.
 • Introduir temes d’especialitat.
 • Practicar amb eines de traducció assistida per ordinador.

 

Competències:

 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d’una manera professional, i que posseeixin les competències que se solen demostrar mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins del seu àmbit d’estudi.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació

Amunt

 1. Estratègies i recursos de traducció
 2. Traducció de textos artístics
 3. Traducció de textos literaris
 4. Traducció de textos científics i tècnics: traducció assistida per ordinador (1)
 5. Traducció de textos científics i tècnics: traducció assistida per ordinador (2)

Amunt

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català) PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb tres tipus de recursos d'aprenentatge:

Materials

 • Mòdul 1. Estratègies i recursos de traducció.
 • Mòdul 2. Textos tècnics i científics.
 • Mòdul 3. Textos artístics.
 • Mòdul 4. Textos literaris.
 • Mòdul 5. Traducció assistida per ordinador.

Fonts d'informació

 • Monogràfic de la Biblioteca sobre citació bibliogràfica.
 • Selecció de recursos d'arts i humanitats.
 • Recursos electrònics (Bases de dades).
 • Revistes i llibres electrònics.

Lectures i enllaços web relacionats amb els continguts de l'assignatura. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt