Llengua A III (català) Codi:  21.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua A III (Català) pretén proporcionar a l'estudiant els coneixements fonamentals de lingüística necessaris per poder desenvolupar l'activitat traductora amb èxit. L'assignatura s'inicia amb una introducció a l'estudi del llenguatge, en què es reflexiona sobre la distinció entre oralitat i escriptura, i es treballen aspectes relatius a la llengua oral, com l'ortoèpia (correcció oral) i la transcripció fonètica. En aquesta assignatura també es treballen aspectes avançats de semàntica i sintaxi, així com es posen en pràctica els coneixements avançats de català que els estudiants han assolit en assignatures anteriors (Llengua A I i II) a través de la correcció de textos i exercicis de traducció. 

Amunt

Llengua A III (Català) forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC / UVic - UCC). Aquesta matèria és la tercera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del dit grau. L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

 

 

Amunt

Dominar la normativa catalana i tenir coneixements teòrics bàsics sobre lingüística és un requisit bàsic per poder traduir cap al català. És per això que aquesta assignatura prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, tot i que els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli de camps professionals, com l'assessorament lingüístic, la docència, la recerca, etc. Per tant, aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics i tecnològics, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi, almenys, el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

És un requisit haver cursat i superat les assignatures Llengua A I (Català) i Llengua A II (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Reflexionar de manera crítica sobre la distinció entre oralitat i escriptura.
 • Conèixer els principis fonamentals de l'ortoèpia i la transcripció fonètica en català.
 • Dominar aspectes avançats de teoria lingüística en l'àmbit de la semàntica i la sintaxi, i saber-los aplicar a l'activitat de traducció.
 • Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
 • Consolidar la competència lingüística necessària per fer front a la correcció de textos, tant orals com escrits.

 

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

 

 

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Introducció a l'estudi del llenguatge. Diferències entre el codi escrit i el codi oral. Reflexió sobre les ideologies lingüístiques a l'entorn de l'oralitat i l'escriptura. Reflexió sobre el continuum entre l'oralitat i l'escriptura: tipus de textos a mig camí entre els textos i els contextos prototípics de l'oralitat i l'escriptura.
 • Llengua oral. Ortoèpia, oralitat fingida i llengua col·loquial, transcripció fonètica. Reflexió sobre la importància de la creació i l'adopció d'un model d'estàndard per a la llengua oral. Estudi de nocions bàsiques de fonètica articulatòria, així com dels principals fenòmens foneticofonològics de la llengua catalana (amb atenció a les varietats dialectals). Adquisició de les normes bàsiques de transcripció fonètica en llengua catalana. Representació escrita de de textos orals fingits en català.
 • Semàntica. Estudi dels processos de categorització semàntica: la teoria dels prototips i el model cognitiu idealitzat. El marc de comprensió del significat: base, perfil i perspectivització. Les relacions entre mots: sinonímia, antonímia, polisèmia, hiponímia, polisèmia. Figures de pensament: metàfores i metonímies.
 • Sintaxi. Les funcions sintàctiques dels sintagmes. Tipus de complements exigits pels verbs. Distinció entre complements argumentals i complements adjunts del verb, amb les conseqüències sintàctiques que se'n deriven. Tipus d'oracions: simples (amb subjecte o sense), compostes (coordinades, juxtaposades, subordinades). Esquemes d'esdeveniments.
 • Correcció de textos escrits. Localització i tipologia d'errors. Revisió de l'adequació, la coherència i la cohesió textuals. Intervenció en originals i intervenció en galerades: tipus de correcció.

 

Amunt

La codificació i l'estandardització del català avui PDF
Fonètica PDF
Sintaxi PDF
Semàntica PDF
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica PDF
Ortoèpia Web

Amunt

Els materials de suport per treballar cada mòdul es troben, convenientment enllaçats, a l'aula de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt