Llengua A IV (català) Codi:  21.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua A IV (Català) pretén proporcionar als estudiants les eines per a desenvolupar la seva competència discursiva a partir de l'estudi de la lingüística textual. L'objectiu general és millorar la comprensió, la producció i la revisió de textos per a l'exercici de l'activitat traductològica. De manera específica, l'assignatura inclou una introducció teòrica a la pragmàtica i l'anàlisi del discurs, un treball de fons sobre les propietats textuals (l'adequació, la coherència i la cohesió), un apartat de presentació i pràctica dels patrons discursius i els gèneres textuals, i una activitat cooperativa de redacció i revisió de textos. 

Amunt

Llengua A IV forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-UVic-UCC). Aquesta matèria és la darrera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del Grau.

L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats necessaris per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Dominar la comprensió i la producció escrita, així com disposar de coneixements bàsics sobre lingüística textual, constitueix un requisit essencial per a la pràctica de la traducció. L'assignatura, doncs, prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, si bé els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli d'activitats professionals, com ara la redacció, la docència, l'assessorament lingüístic, la recerca, etc., i a camps professionals tan diversos com el sector jurídic, científic i tecnològic, entre altres. En definitiva, l'assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció, redacció i assessorament en què el català sigui llengua de treball.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi com a mínim el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

És un requisit haver cursat i superat les assignatures Llengua A I (Català), Llengua A II (Català) i Llengua A III (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Conèixer els principis fonamentals de la lingüística textual.
 • Entendre els mecanismes que entren en joc en la producció i la recepció de textos orals i escrits.
 • Identificar el context de producció dels textos: la intenció comunicativa i la relació entre interlocutors.
 • Analitzar produccions orals i escrites des del punt de vista de la pragmàtica.
 • Endinsar-se en les particularitats de la traducció en contextos culturals diversos.
 • Aprofundir en les propietats textuals que permeten entendre i produir textos.
 • Conèixer les característiques de l'adequació textual.
 • Entendre els elements que fan que un text sigui coherent i posar-los en pràctica.
 • Conèixer, posar en pràctica i analitzar els elements de cohesió textual de textos escrits.
 • Reconèixer els diferents tipus de text o seqüències i els gèneres textuals.
 • Analitzar textos de diferents tipus i extreure'n les característiques principals.
 • Produir escrits segons diferents tipologies i gèneres textuals.
 • Reconèixer les marques lingüístiques pròpies de cada tipus de text.
 • Elaborar articles d'opinió, cartes formals i resums.
 • Entendre els diferents processos i recursos de composició escrita.
 • Millorar el procés de comprensió i de producció de textos.
 • Practicar la revisió de textos de manera col·laborativa.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

1. Pragmàtica i anàlisi del discurs

 • Introducció teòrica
 • Austin i els actes de parla
 • Grice i el principi de cooperació
 • Sperber i Wilson i el principi de pertinència
 • La cortesia
 • Pragmàtica i traducció

 2. Les propietats textuals

 • Adequació
 • Coherència
 • Cohesió

 3. Els patrons discursius i els gèneres textuals

 • Els patrons discursius i les seqüències textuals
  • El patró argumentatiu
  • Exemples de patrons discursius i exponents lingüístics de cada patró
  • Combinació de patrons discursius
 • Els gèneres textuals
  • L'article d'opinió
  • La carta formal
  • El resum

4. Tècniques de redacció i revisió de textos

Amunt

Lingüística textual PDF

Amunt

Els continguts de l'assignatura es treballaran a partir de lectures que els estudiants tindran disponibles a l'aula en format digital: articles científics, capítols de llibre i materials docents editats per la UOC. Principalment, les lectures bàsiques seran alguns capítols dels llibres següents:

 • Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón Valls, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
 • Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 • Cassany, Daniel (2006). Esmolar l'eina. Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Empúries.
 • Escandell Vidal, M. Victoria (1996). Introducción a la pragmática. Ariel Lingüística.
 • Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.
 • Vilà Comajoan, Carme. Lingüística textual. UOC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt