Traducció Audiovisual B-A (anglès-català) Codi:  21.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La complexitat semiòtica, professional i tècnica de la traducció audiovisual fa que aquesta assignatura sigui una preparació indispensable per a la professionalització. Es tracta d’una assignatura de 6 crèdits ECTS en què treballarem la subtitulació, la traducció de guions per al doblatge i, per últim, la traducció de textos teatrals.

En el transcurs de l’assignatura, incidirem en l’adequació de la traducció a les expectatives del client, en el volum (considerable i variable) de treball i, especialment, en el seguiment dels requisits tècnics del doblatge i de la subtitulació. La complexitat de tots aquests aspectes comporta una avaluació continuada, desglossada de manera que s’assimilin progressivament els continguts i els requisits, i que permeti, al mateix temps, emular els diferents contextos professionals de la traducció audiovisual. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que es cursa de febrer a juny. Forma part de la matèria de Traducció.

Amunt

Aquesta assignatura prepara l'estudiant per a la traducció especialitzada en les modalitats de subtitulació, traducció per al doblatge i d'obres teatrals. També introdueix l'estudiant en la investigació sobre traducció i accessibilitat audiovisual i teatral.

Amunt

Es recomana tenir un excel·lent domini de les llengües de sortida i d'arribada, així com de diferents estratègies de traducció i destreses informàtiques relacionades amb els processadors de textos. Per això, es recomana tenir superades les assignatures que es detallen en el següent apartat.

Amunt

Per matricular-se de Traducció Audiovisual B-A (anglès-català), es recomana haver superat prèviament les següents assignatures:

 • Llengua A II (català)
 • Llengua B II (anglès)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català).

Amunt

Objectius

Subtitulació

 • Aprendre a pautar en unitats de subtítol
 • Dominar la síntesi, la llegibilitat i l’oralitat
 • Editar els subtítols des d'un punt de vista lingüístic i tècnic
 • Utilitzar programes de subtitulació digital

Doblatge

 • Inserir la traducció en el procés professional del doblatge
 • Conèixer les decisions traductores que cal prendre durant els visionats dels productes fílmics
 • Saber introduir els símbols d'ajust durant el procés de traducció
 • Dominar les prioritats de la sincronia i l'oralitat

Teatre

 • Conèixer l'especificitat de la traducció teatral
 • Ser capaç d'elaborar una traducció teatral
 • Familiaritzar-se amb el treball en equip propi de la traducció teatral
 • Traduir segons les prioritats de l'oralitat, la concisió i el ritme

 

Competències

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per poder desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els estàndards de la professió.
 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Tenir capacitat per editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

 

Amunt

La subtitulació: estratègies, convencions i criteris de qualitat

 • Definició i tipologies
 • Pautatge
 • Convencions
 • Estratègies de reducció
 • Segmentació
 • Requisits ortotipogràfics
 • Vulnerabilitat i literalitat
 • Característiques discursives

El voice-over

 • Definició
 • Modalitats afins
 • Gèneres traduïts
 • Traducció de documentals
 • Doblatge de les traduccions locutades

El doblatge sincrònic

 • Història del doblatge
 • Aspectes tècnics
 • Gèneres traduïts
 • Pautes de traducció
 • Previsió de l’ajust

La traducció teatral

 • Especificitat
 • Reptes de traducció

Amunt

Traducció Audiovisual B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric i pràctic en què s’exposa la informació rellevant sobre la modalitat de traducció audiovisual corresponent. Tots els mòduls inclouen un apartat amb bibliografia recomanada per si voleu ampliar els continguts que s’hi ofereixen.

D’altra banda, la preparació de cada PAC posa a disposició de l’estudiant material audiovisual complementari que li permeti posar en pràctica els continguts dels mòduls i, d’aquesta manera, assimilar les habilitats i destreses necessàries per a la subtitulació, la traducció per al doblatge i la traducció teatral.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt