Lingüística contrastiva B-A (anglès-català) Codi:  21.548    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar l’estudiant de perspectiva i eines d’anàlisi lingüística per a la comparació de les llengües anglesa i catalana.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el sisè semestre (tercer curs) del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Forma part de la matèria de Llengües Aplicades de la titulació.

Amunt

L'anàlisi lingüística comparativa de llengües és un dels coneixements necessaris per a totes les professions per a les que prepara el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Per exemple: traductor, intèrpret, docent de llengua estrangera, assessor i corrector lingüístic, editor de mitjans d'informació professional o corporativa multilingües.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat Llengua A II (Català) i Llengua B III.

Amunt

Competències bàsiques:

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències Generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació  de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements d’acord amb els estàndards de la professió

 

Competències transversals:

CT6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitar per a comunicar-se en aquesta llengua amb excel·lència, oralment i per escrit.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitar per comunicar.se de manera eficaç en contextos professionals en aquesta llengua, oralment i per escrit.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües i dels processos de comunicació intercultural, en entorns monolingües o purilingües.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística de teoria de la traducció.

E7: Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció. 

E11: Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

 

 

Amunt

El curs està organitzat en les següents cinc grans unitats temàtiques:

 1. Phonetics and Phonology
  1. Segmental structure
  2. Suprasegmental structure
  3. Connected speech processes
 2. Morphology
  1. Inflectional morphology        
  2. Derivational morphology       
  3. Compounding             
  4. Other word formation processes
 3. Syntax
  1. The noun phrase       
  2. Major constructions 
 4. Contrastive Lexical Analysis
  1. Lado's Classification
  2. Lexical divergences
  3. Current trends in Contrastive Lexicology                       
  4. Anglicisms: Neologisms and Borrowings
 5. Discourse and pragmatics
  1. Discourse
  2. Pragmatics

Amunt

Contrastive Linguistics XML
Contrastive Linguistics DAISY
Contrastive Linguistics EPUB 2.0
Contrastive Linguistics MOBIPOCKET
Contrastive Linguistics HTML5
Contrastive Linguistics PDF

Amunt

El curs es basa en els següents materials desenvolupats per la UOC:

 

Juli Cebrián, Hortènsia Curell i Ana Fernández (2018) Contrastive Linguistics. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt