Traducció inversa A-B (castellà-anglès) Codi:  21.553    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Traducció Inversa A-B (català-anglès) prioritza una pràctica de la traducció inversa basada en la reflexió i la discussió informades pel coneixement de conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics. En un entorn participatiu i d’interacció comunicativa l’estudiant desenvolupa les destreses que li serviran per resoldre els problemes que planteja la traducció inversa. D’altra banda, aplicarà els conceptes traductològics a l’anàlisi de textos literaris catalans traduïts a l’anglès. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengues Aplicades, que forma part del conjunt de matèries interdisciplinàries del grau.

Amunt

Aquesta assignatura permet aprofundir en el coneixement teòric y aplicat de la traducció inversa (A-B), tot posant èmfasi sobre l'aplicació pràctica de conceptes traductològics, és a dir, la pràctica basada en la reflexió y anàlisi informades per la teoria molt vinculada a la pràctica. Es tracta d'una preparació per a l'activitat professional caracteritzada pel treball col·laboratiu i l'ús d'eines informàtiques, i relacionada amb la mediació lingüística, i especialment la traducció, redacció i revisió de textos en els àmbits institucionals internacionals i interculturals, comercials o educatius.

Amunt

Es recomanable haver superat les assignatures següents:

Llengua A IV; Llengua B I, II i III (anglès); Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català); Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

S'exigeix un coneixement avançat de la llengua B (anglès), encara que no nadiu. La llengua de comunicació a l'aula serà, en tot moment, l'anglès.

Amunt

L'estudiant prepararà i elaborarà traduccions de textos no especialitzats del català a l'anglès en un entorn participatiu i de comunicació interactiva.

Reflexionarà sobre la traducció inversa tenint en compte els conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics exposats en les lectures obligatòries, i realitzarà nombrosos exercicis amb autocorrecció posterior.

Llegirà, reflexionarà i informarà sobre la traducció a l'anglès d'una obra literària de llengua catalana, també en un entorn participatiu i de comunicació interactiva, tot fent referència als conceptes exposats durant el curs.

COMPETÈNCIES:

Bàsiques:

 • B2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins el seu àrea d'estudi.
 • B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ética.
 • B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 


Generals:

 • G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per tal de desenvolupar la professió.
 • G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.


Específiques:

 • E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se amb eficàcia en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • E14: Tenir destreses par documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.


Transversals:

 • T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant del coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís envers el rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • T2: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Amunt

Lectura de textos teòrics, en llengua anglesa, amb vista a la pràctica, la reflexió i la discussió sobre l’especificitat de la traducció inversa català–anglès i els conceptes traductològics rellevants. Realització i autocorrecció d’exercicis de semàntica i pragmàtica. En un entorn participatiu i de comunicació interactiva: preparació, producció i revisió de traduccions de textos no especialitzats del català a l’anglès; així mateix, lectura, reflexió i discussió sobre determinades obres literàries de llengua catalana traduïdes a l’anglès.

Amunt

Llibres:
 • Thinking Spanish Translation, 2nd edition, Louise M. Haywood, Michael Thompson, Sándor Hervey. London: Routledge, 2009. ISBN: 978-0415481304.
 • Fons bibliogràfic: selecció de títols de literatura catalana traduïts a l’anglès.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt