Traducció de Textos Hum. i socials B-A (anglès-català) Codi:  21.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Traducció de Textos Humanístics i Socials B-A és una assignatura optativa de 6 crèdits. L'assignatura és de caràcter eminentment pràctic i s'adreça a estudiants amb coneixements avançats sobre la traducció escrita entre l'anglès i el català. Alhora, vol familiaritzar els estudiants en la interrelació entre, d'una banda, diversos conceptes i teories contemporànies dels estudis de la traducció i, de l'altra, diferents mètodes i estratègies de traducció que es poden aplicar en la práctica traductora, en relació amb el tipus de text, funció, públic destinatari, autoria, qüestions ètiques i normatives, mitjà de publicació, etc.

 

Com que es tracta d'una assignatura de traducció de la llengua B a la llengua A, se suposa que els estudiants disposen de les competències comunicatives suficients en ambdues llengües per a poder avançar en el seu procés d'aprenentatge.

 

Un cop acabada l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de conèixer les característiques fonamentals de la traducció de textos humanístics i socials entre la llengua B i la llengua A, així com ser capaç de reflexionar sobre la seva pròpia activitat traductora. També ha de poder analitzar els diferents aspectes relacionats amb la pràctica professional de la traducció i ser capaç de prendre decisions amb prou coneixement de causa per poder desenvolupar de manera adequada la seva activitat futura com a traductor d'aquest tipus de textos.

Amunt

L'estudiant ha d'haver assolit les competències suficients en les llengües de treball de l'assignatura, anglès i català.

Amunt

Traducció de Textos Humanístics i Socials B-A és una assignatura de caràcter avançat, optatiu i pràctic. És per això que, per matricular-se en aquesta assignatura, l'estudiant ha de disposar de certs coneixements previs i d'haver assolit les competències comunicatives treballades en les assignatures dels cursos inicials de la titulació. Es recomana, doncs, haver cursat prèviament les assignatures de traducció obligatòries dins del pla d'estudis del grau.

Amunt

L'assignatura persegueix tres grans objectius genèrics per als estudiants: (a) aconseguir que dominin el registre de traducció de textos humanístics i socials; (b) fomentar que siguin crítics i madurs envers el procés traductor; i (c) familiaritzar-los amb les principals eines i codis de la professió o consolidar-ne l'ús en cas que ja els coneguin. Aquests objectius genèrics es desglossen en les següents competències incloses a la memòria de la titulació.

Les competències bàsiques són les següents:

CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins del seu àmbit d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic. 

Les competències generals són les següents:

CG1. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

CG2. Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

CG3. Posseir habilitats per a la crítica i autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Les competències transversals són les següents:

CT1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

CT2. Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

CT6. Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Les competències específiques són les següents:

CE2. Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals en aquesta llengua.

CE13. Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació. 

Amunt

Activitat 1. Reflexió: Què és la traducció de textos humanístics i socials?

 

Activitat 2. Projecte de traducció.

 

Activitat 3. Projecte de revisió.

 

Activitat 4. Projecte de traducció.

 

Activitat 5. Projecte de post-edició.

 

Activitat 6. Projecte final: simulació.

Amunt

Entrevistes experts (anglès-català) Audiovisual

Amunt

Materials per les PAC:

  • Textos seleccionats pels docents per a cada PAC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt