Trad. de Textos Científics i Tècnics B-A II (ang-cat) Codi:  21.578    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, ens centrarem en la traducció de textos científics i tècnics especialitzats. Amb una orientació professionalitzadora, tractarem diversos tipus de projectes de traducció, mitjançant encàrrecs de temàtiques diferents, en la combinació lingüística anglès>català. Tractarem, també, diferents aspectes de el coneixement especialitzat, així com diverses tipologies textuals (articles especialitzats, manuals d'instruccions i documentals científics).

Pretenem entrar en contacte amb discursos especialitzats mitjançant encàrrecs de traducció diferenciats, per conèixer les peculiaritats de cada tipus de projecte de traducció. D'aquesta manera, volem oferir la possibilitat d'especialitzar-se posteriorment en alguns camps concrets com a professional de la traducció o d'altres perfils possibles que requereix el mercat de la traducció especialitzada.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, i que forma part de la matèria de Traducció avançada.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta dins del camp professional de la traducció especialitzada de tipus científic i tècnic.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures del grau:

 • Llengua A IV (català)
 • Llengua B III (anglès)
 • Terminologia (català)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques

 • B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

 • G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

 • E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
 • E9: Traduir textos especialitzats.
 • E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • E14: Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

 • T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.
 • T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Tenint en compte les competències, en aquesta assignatura es té com a principals objectius:

 • Organitzar i planificar projectes de traducció cientificotècnics de tipus especialitzat, bé a través de la feina individual i autònom, bé a través del treball col·laboratiu, en equip, gràcies a la comunicació amb altres companys i companyes.
 • Traduir cap a la llengua materna, d'una manera gairebé professional, textos de tipus científic i tècnic mitjançant la correcta aplicació de diferents estratègies de traducció, així com d'eines i coneixements informàtics pertinents segons la tipologia textual tractada.
 • Documentar i investigar en profunditat abans d'iniciar un procés de traducció especialitzada, així com crear, gestionar i actualitzar glossaris amb terminologia específica.
 • Encarar la traducció professional de textos científics i tècnics segons els paràmetres professionals i de qualitat vigents en el mercat i els estàndards actuals.

Amunt

Mòdul 1. Tipologies textuals dels textos especialitzats

1 Classificacions dels textos cientificotècnics

2 Els articles especialitzats

2.1 Article original

2.2 Article de revisió

2.3 Editorial científic

3 L'abstract dels articles especialitzats

 

Mòdul 2 Articles especialitzats: pediatria

1 La traducció d'articles especialitzats de pediatria

1.1 La pediatria com a especialitat mèdica

1.2 Tipologies textuals i subespecialitats pediàtriques

1.2.1 Article sobre el tabaquisme en adolescents

1.2.2 Article sobre l'anorèxia infantil

1.2.3 Article sobre patrons de lactància materna

 

Mòdul 3. Traducció d'instruccions: textos mèdics

1 La traducció d'instruccions mèdiques

1.1 Principals reptes de traducció

1.1.1 Instruccions d'un monitor de pasteurització

1.1.2 Instruccions d'un programa de gestió d'imatges

 

Mòdul 4. Traducció d'instruccions: textos tècnics

1 Especificitat dels textos instructius tècnics

1.1 Instruccions per a la gestió d'edificis malalts

1.2 Full de càlcul per a compostatge: descripció i manual d'usuari

1.3 Adsorbidores amb carbó actiu: instruccions d'instal·lació i d'ús

Amunt

Traducció de Textos Científics i Tècnics B-A II (anglès-català) PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb una sèrie de mòduls teòrics elaborats per diferents experts en traducció cientificotècnica, així com enllaços a articles divulgatius i especialitzats d'interès per a l'estudiant. També inclou enllaços a recursos lingüístics com diccionaris, glossaris o portals de llengua, a part d'enllaços a textos paral·lels que puguin resultar útils per als treballs de recerca terminològica i traducció que es proposen al llarg de l'assignatura.

Tots els mòduls teòrics ofereixen un apartat de bibliografia recomanada.


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt