Reptes i debats sobre integració europea Codi:  21.832    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El plantejament de l'assignatura consisteix a assolir un criteri sobre els principals reptes de la integració europea a partir d'un coneixement del seu recorregut històric des del segle XIX. Per tant, la reflexió sobre la integració europea va més enllà de les realitzacions de la Unió Europea des de la seva fundació i també dels seus límits geogràfics. En aquesta línia, l'assignatura s'inicia amb un estudi sobre els aspectes que des de mitjan segle XIX han contribuït a forjar la unitat a Europa. Els tres temes següents es dediquen a aspectes de més actualitat, en què la col·laboració entre els estats ha sigut rellevant. 

Es pretén una relació individualitzada professor-alumne a partir no només del comentari dels exercicis escrits, sinó de presentacions en vídeo per part tant del professor com dels estudiants. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa que complementa les matèries de geografia i d'història que situen Europa en el nucli dels seus interessos. També és rellevant dins l'àmbit dels estudis sobre el món contemporani.

Amunt

"Reptes i debats sobre integració europea" forma part de les activitats docents i de recerca de la Càtedra Jean Monnet concedida per la UE per al periode 2022-24. Per tant aquesta assignatura s'impartirà per darrec cop el curs 2023-24. Gràcies al finançament rebut, entre febrer i maig de 2022 es van organitzar i enregistrar una sèrie de vuit debats sobre temes centrals i d'actualitat en integració europea. Hi van participar especialistes en cada tema i  el resultat forma part dels materials d'aquesta assignatura, que es complementa amb lectures. A més, es proposaran temes a debatre en el nostre Forum, d'acord amb les notícies i esdeveniments que es vagin produint en relació al projecte europeu. Per desgràcia el tema central és la guerra d'Ucraïna, però també n'hi ha d'altres com els  fons Next Generation i els acords amb UK pel comerç a Irlanda del Nord.

Aquesta assignatura es coordina amb una altra optativa sobre Història de la Integració Europea per tal d'evitar solapaments en cas que les curseu totes dues.

Amunt

OBJECTIUS
Els objectius centrals són assolir una visió crítica i personal sobre aspectes centrals en el procés d'integració europea. Amb aquesta finalitat s'aportaran lectures específiques sobre cada tema, que l'estudiant complementarà amb cerca de documentació i dades. D'aquesta forma es podrà elaborar una reflexió personal i documentada sobre cada aspecte.

Un objectiu complementari és treballar les habilitats de presentació tant escrita com oral. En tractar-se d'una assignatura optativa, el professor podrà dedicar més temps al comentari, a cada estudiant, dels aspectes formals i de contingut de totes les presentacions.

COMPETÈNCIES
Es promou un ventall de competències, principalment l'elaboració de discursos analítics, crítics i personals sobre els temes a tractar.
La capacitat de cercar informació i dades quantitatives en diferents mitjans.
La presentació dels temes de forma clara i sintètica, tant per via escrita com oral.
Capacitat d'integrar informacions diverses per interpretar aspectes històrics i del món contemporani. 


Amunt

Els principals aspectes a tractar són:
  1. Història de la integració europea des del segle XIX
  2. El procés d'integració d'Espanya a la Unió Europea
  3. La resposta sanitària d'Europa davant de la COVID-19: quines lliçons podem extreure per a futures crisis?
  4. La resposta social de la Unió Europea a la crisi econòmica de la COVID-19
  5. El deute públic a la Unió Europea: quines mesures caldran per a garantir la seva sostenibilitat?
  6. Els fons Next Generation Unió Europea: objectius, condicionalitat i aplicació
  7. L'estratègia de la Unió Europea davant de la crisi climàtica. Com s'aconseguiran els objectius de reducció dels gasos d'efecte hivernacle?
  8. La crisi del preu de l'electricitat: quin és el paper contrastat dels estats i de les institucions europees?

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt