Introducció a la ciència de dades Codi:  22.417    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura presenta el conjunt de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la ciència de les dades. Així, es busca una definició i s'enumeren i delimiten els conceptes i noms que configuren el núvol d'idees al voltant de la ciència de dades. Es presenten les fases del cicle de vida de la dada i els rols i característiques d'un científic de dades. Es planteja quins són els dilemes ètics del nou paradigma, i també quin impacte té en les organitzacions la responsabilitat de gestionar aquestes dades. 

Per donar forma i aterrar tota aquesta conceptualització, es presenten també alguns casos d'exemple de projectes de ciència de dades, a partir dels quals es donarà una primera vista panoràmica del que implica la pràctica de la professió.

En definitiva, a l'acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una visió general del que significa treballar com a científic de dades.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria prevista per a ser cursada en el primer semestre, el de la incorporació de l'estudiant al Grau en Ciència de Dades Aplicada.

Amunt

No calen coneixements previs donat el seu caràcter introductori. Amb tot una base prèvia en algorísmica, programació i/o bases de dades serà un avantatge.

Amunt

Es posible que alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'hagin d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Construir una definició de ciència de dades
 • Entendre els conceptes habitualment usats i relacionats en el context de la ciència de dades.
 • Entendre les fases del cicle de vida de la dada.
 • Entendre la necessitat de posar en pràctica altres competències al treballar en el paper d'un científic de dades.
 • Entendre la problemàtica ètica en un projecte de ciència de dades.
 • Conèixer els elements bàsics de la governança en l'àmbit de la ciència de dades.

Finalment en aquesta asignatura, també es treballarà, seguint la directriu UOC, la competència transversal UOC Comportament Ètic i Global (CCEG) que la pròpia UOC ha definit com: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

Bloc 1: Les dades.

 • 1. La societat de la informació.
 • 2. Dades, informació, coneixement, saviesa?
 • 3. Què és una dada?
 • 4. Cicle de vida de les dades.

Bloc 2: La ciència de dades.

 • 1. Origen i evolució de la ciència de dades.
 • 2. El rol del científic de dades.
 • 3. Àmbits de la ciència de dades .
 • 4. Conceptes de ciència de dades.

Bloc 3: Exemples de projectes de ciència de dades.

 • 1. Projectes de ciència de dades per al desenvolupament i l'acció humanitària.
 • 2. Ciència de dades per al control d'epidèmies. El cas de l'Ebola.
 • 3. L'anàlisi i la visualització dels recorreguts dels taxis de Nova York.

Bloc 4: Ètica en l'àmbit de la ciència de dades.

 • 1. Ètica i big data.
 •     (...)
 • 3. Conceptes fonamentals per a una ètica aplicada al big data.
 •     (...)

Bloc 5: "Governar" les dades a les organitzacions. 

 •     (...)
 • 3. Govern de la dada.
 • 4. Components i maduresa del data governance.

Amunt

El cicle de vida de la dada PDF
Fonaments de data science PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

Del llistat anterior, els únics elements que haureu d'utilitzar són els indicats explícitament en les descripcions dels Blocs 1 a 5 al cronograma de l'aula. 

Addicionalment als materials indicats com obligatoris en les descripcions dels blocs de contingut, en el transcurs de l'assignatura es poden recomanar altres recursos com lectures addicionals, webs de referència, i blocs especialitzats, principalment per a aquells estudiants que vulguin o necessitin aprofundir en certs aspectes.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt