Disseny i gestió de projectes de ciència de dades Codi:  22.433    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Actualment, la majoria de les activitats diàries de tota mena d'organitzacions, així com els seus professionals, s'estructuren en projectes. És el cas també dels professionals de la ciència de dades. Els projectes, malgrat la intuició comuna, no són un tema tècnic (allò que es fa, els mètodes específics a seguir per desenvolupar un programari analític de dades o per suministrar un servei d'asessorament, per exemple), sinó que són un tema organitzacional: impliquen, entre d'altres, tècniques orientades a assegurar el suport i interés del projecte, a alinear diferents grups de l'organització, i/o a posar en joc habilitats dels participants al voltant del procés (els mètodes específics) de fabricació del producte o servei.

Qualsevol projecte cal concebre'l prèviament (fer-ne el disseny) i desenvolupar-lo (fer-ne la gestió). El corpus de coneixement que aborda aquesta tasca de disseny i gestió de projectes és un corpus genèric que és d'aplicació als més diversos àmbits de l'activitat. Es a dir, serveix tant per la construcció d'un pont, com pel d'un espectacle escènic, passant evidentment pel nostre àmbit de la ciència de dades. I per aquest motiu, aquest corpus no té a veure tant, com dèiem, amb aspectes tècnics o científics concrets d'allò que s'espera que surti del projecte, com amb aspectes i habilitats transversals (com ara la capacitat de planificació, el control dels recursos econòmics o personals, la interacció amb els interessats que pertanyen a grups o departaments ben diversos, la previsió dels riscos, l'adaptació als canvis sobrevinguts...)

Aquest corpus genèric en aquesta assignatura segueix essencialment la proposta del Project Management Body of Knowledge (PMBoK) promogut pel Project Management Institute (PMI). El PMBoK és un dels estàndards de facto existents per la gestió de projectes. És una guia de bones pràctiques que un cap de projectes pot utilitzar com sigui necessari per a qualsevol treball.

Alguns projectes des d'un inici tenen un abast clar i concret: son els que es consideren projectes predictius on pot dir-se el que es vol d'ells prou clarament des d'un primer moment, i on, consequentment, es poden fer prediccions perquè es pot planificar com ha d'anar el seu desenvolupament. En canvi, en molts altres projectes -en el context de ciència de dades, possiblement la majoria- el seu abast, en el moment d'iniciar-los, no està encara prou definit, i així és imposible predir, planificar i/o preveure la seva evolució. Aquests són els que es consideren projectes adaptatius o àgils i en els que cal anar adaptant-se a mesura que es concreta el seu abast, i que disposen del conjunt divers de tècniques i mètodes que s'agrupen en el que es coneix sencillament i general com Agile. Aquesta assignatura aborda aquests dos paradigmes, fent una introducció als mètodes utilitzats pel disseny i gestió de projectes en general i els treballa en el context concret de la ciència de dades.

L'assignatura acaba amb una immersió en una idea clau: un projecte és un esforç de persones i la gestió de les persones marcarà en bona mesura el nivell de fracàs o d'èxit del projecte (més que els mateixos temes tècnics) Aquestes persones són l'equip intern de treball del projecte, però també, i molt, les externes (stakeholders): clients, usuaris, proveïdors...

Amunt

Aquesta assignatura és de les obligatòries del Grau en Ciència de Dades Aplicada. Està prevista per ser cursada idealment després d'haver cursat l'assignatura "Treball en equip a la xarxa" i abans de cursar "Contextualització i disseny del Treball Final de Grau".

Amunt

L'assignatura proporciona una pràctica bàsica com a membre d'un equip de projecte i una comprensió del rol de cap de projecte. Per assolir el domini de la funció de cap de projecte, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura, és necessari complementar-la amb una formació més especialitzada i introduir-se progressivament en la praxis professional de projectes més complexos amb la deguda supervisió.

Com hem dit abans, en l'actualitat la majoria d'organitzacions s'estructuren total o parcialment per projectes. En conseqüència les habilitats treballades en aquesta assignatura son d'aplicació general en el context professional i habitualment benvingudes i sol·licitades als seus treballadors.

Amunt

Pel seu caràcter introductori no requereix de coneixements previs. Com hem dit a l'apartat "L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis", sí que està pensada per ser cursada idealment després de l'assignatura "Treball en equip a la xarxa"

Amunt

Aquesta assignatura es supera per Avaluació Continuada (no hi ha prova final), integrada per un conjunt d'activitats que cal lliurar obligatòriament.

L'exigència de dedicació temporal és alta i cal que l'estudiant sigui constant, tant per seguir les activitats d'aquesta Avaluació Continuada com per estudiar i entendre els continguts associats a les mateixes, alguns dels quals poden ser en anglès.   

Amunt

L'assignatura té com a objectiu general proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics i les capacitats de gestió de projectes perquè sigui un membre actiu de l'equip d'un projecte i pugui entendre el que s'espera d'un cap de projecte. Es tracta de formalitzar el coneixement intuitiu que tothom té sobre què és un projecte: les seves etapes i la seva gestió; els aspectes transversals, i la seva direcció.

Els objectius específics de la assignatura són els següents:

 • Entendre què és la gestió de projectes i entendre que la "gestió" d'un projecte d'un producte/servei de ciència de dades no és el mateix que la "creació o producció" en sí d'aquest producte/servei. És a dir, que cal diferenciar entre gestionar un projecte i produir el producte/servei.
 • Comprendre les etapes, dimensions i processos de gestió de projectes i les seves relacions amb l'organització i les persones.
 • Comprendre l'estructura del PMBOK i les diferents fases o grups de processos de les àrees de coneixement per la gestió del projecte així com els principals documents i lliurables (resultats) que es produeixen.
 • Comprendre els bàsics de les metodologies de gestió de projectes adaptatives o àgils i el seu contrast amb les metodologies predictives.
 • Entendre la importància de la gestió del factor humà implicat en els projectes.

Les competències concretes que es treballaran segons es recullen a la memòria del grau són les següents:

Bàsiques

 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • CB3- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals

 • CG1- Saber treballar en equip en un entorn virtual.
 • CG2- Dissenyar i gestionar projectes professionals i d'investigació.
 • CG3- Cercar, gestionar i utilitzar la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per a la seva resolució de manera autònoma i creativa.
 • CG4-Identificar i generar noves idees innovadores que aportin valor econòmic i / o social.
 • CG5. Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.

Transversals

 • CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3- Expressar-se de forma escrita de forma adequada a l'context acadèmic i professional.

Específiques

 • CE1- Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
 • CE2- Concebre, organitzar, planificar redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de les dades.
 • CE3- Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, així com recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.
 • CE4- Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, el processament, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la visualització de dades.
 • CE7- Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components programari.
 • CE8- Identificar i combinar dades de diferents fonts i formats en diferents gestors de bases de dades per obtenir un emmagatzematge de dades eficient en cada context d'aplicació.
 • CE11- Resumir, interpretar, presentar i contrastar de forma crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.
 • CE12- Treballar de forma col¿laborativa en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes d'un àmbit temàtic concret (salut, educació, agricultura, indústria 4.0, etc.).
 • CE13- Exercir l'activitat professional d'acord a el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privacitat i seguretat de les dades.

Finalment en aquesta asignatura, també es treballarà, seguint la directriu UOC, la competència transversal UOC Comportament Ètic i Global (CCEG) que la pròpia UOC ha definit com: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

L'assignatura s'organitza en quatre reptes/blocs de contingut:

 • Repte/Bloc 1: De la intuició a la formalització de la GP.  Introdueix a la gestió i direcció de projectes, presentant els conceptes de cicle de vida, metodologies i rol del director de projectes. I presenta l'estructura del PMBoK: les àrees de coneixement i els grups de processos.
 • Repte/Bloc 2: Desenvolupant un projecte. Aprofundeix en el desenvolupament d'un projecte a partir de l'aprofundiment en tots els grups de processos definits pel PMBoK (iniciació, planificació, execució, seguiment i control, i tancament).
 • Repte/Bloc 3: Adaptar-se al canviant present per no predir l'incert futur: ser àgil. Contrasta les aproximacions predictives i adaptatives (o àgils) ajudant a distingir cada escenari, i presentant algunes de les eines i tècniques àgils més usuals.
 • Repte/Bloc 4: Les persones dels projectes. Aprofundeix en la rellevància de l'aspecte relacional i de gestió de les persones implicades internament o externa en el projecte.

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge per cada repte/bloc s'organitzen en:

 1. Continguts obligatoris. En format textual principalment però també en alguns casos en format video, el seu estudi és estrictament obligatori i servirà per entendre els continguts teòrics de l'assignatura i poder abordar amb éxit els lliurables de cada repte/bloc. Quan sigui necessari es donaran indicacions/guies de lectura d'aquests continguts.
 2. Continguts optatius/complementaris. En format textual principalment, servirà per aprofundir o ampliar la perspectiva del bloc. La seva lectura es voluntaria en tot cas.
 3. Programari. Es pot requerir un ús molt elemental d'algunes de les eines més populars de gestió de projectes (tipus  planificadors i taulers kanban)
 4. Altres continguts complementaris que eventualment pugui proveïr l'equip de professorat de l'aula.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt