Inversió empresarial Codi:  71.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Inversió Empresarial es centra en l'anàlisi de les decisions d'inversió dins l'empresa. En concret, s'estudien els elements més importants relacionats amb les finances a curt termini, com són: la definició i determinació de les variables rellevants en l'estudi d'inversions, els criteris de valoració i la selecció d'inversions. L'assignatura conclou amb l'estudi dels models més usuals utilitzats a nivell de valoració d'empreses per a introduir l'efecte risc dins l'anàlisi.

Amunt

Dins del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC, Inversió empresarial és una assignatura obligatòria.

Dins del grau de Turisme de la UOC, Inversió empresarial és una assignatura optativa.

Dins del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC, Inversió empresarial és una assignatura obligatòria.


Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura, i més àmpliament de tota l'àrea de finances, ofereixen a l'estudiant la capacitat de contribuir en la gestió i direcció financera de l'empresa, sigui des d'un departament financer o des d'una altra àrea de la mateixa. La banca i els altres serveis financers són també camps professionals on s'apliquen directament aquests coneixements.

Amunt

Per superar aquesta assignatura és necessari haver vist prèviament l'actualització dels fluxos financers (assignatura de Valoració d'operacions financeres) , així com Introducció a la comptabilitat i Anàlisi dels estats financers.

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:  

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

   Objectius de l'assignatura:  

Aquestes competències assenyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:


          1. Posar en perspectiva el paper de la direcció financera en la presa de decisions d'inversió.

2. Comprendre els mecanismes de gestió del circulant que ajuden en la gestió financera de l'empresa.

3. Desenvolupar la capacitat d'identificar els fluxos de fons rellevants que cal tenir en compte per analitzar un nou projecte d'inversió.

4. Comprendre a fons el funcionament de les diferents eines d'anàlisis d'inversions.

5. Conèixer les principals eines d'anàlisis que incorporen el risc als projectes.

Amunt

A continuació es presenten els continguts dels diferents mòduls 

 

Mòdul 1

El primer mòdul està centrat en conèixer bé el negoci i realitzar un bon diagnòstic de la seva situació actual.  Gran part d'aquest primer mòdul és un repàs de ràtios i tècniques apreses en altres assignatures  Les ràtios i conceptes aquí desenvolupats són la base per a la posterior planificació financera dels projectes.

 

Mòdul 2

El mòdul 2 està centrat en l'anàlisi de les inversions en actius circulants o corrents. Aquesta anàlisi és un element molt important de qualsevol projecte d'inversió que, amb freqüència, s'omet. En aquest mòdul s'introduiran algunes nocions bàsiques de gestió del circulant que ajudaran a millorar la situació financera de l'empresa i a reflexionar sobre qüestions com la liquiditat i el risc de la inversió en circulant. En aquest mòdul també s'estudia com les necessitats d'inversió en circulant poden variar tant en el cicle a curt com en el cicle a llarg termini, atenent a les característiques de cada negoci.

 

Mòdul 3

En el mòdul 3 s'analitzen els conceptes bàsics que permetran definir quins fluxos són importants a l'hora d'avaluar una nova inversió. Les dades són tant o més importants que les eines d'anàlisis, per la qual cosa mereix dedicar-li un mòdul sencer a analitzar quines dades són rellevants o quines dades no ho són. Indirectament, s'haurà d'entrar en aspectes de pressupost i planificació a llarg termini.

 

Mòdul 4

El mòdul 4 entra de ple en l'anàlisi d'inversions per ajudar en la presa de decisions. De moment es deixa a un costat com incorporar l'efecte incertesa en aquesta anàlisi. S'analitzen les principals eines que existeixen per analitzar i valorar un projecte d'inversió des del punt de vista financer. 

 

Mòdul 5 

En l'últim mòdul s'estudien diferents tècniques propostes per introduir l'efecte del risc dins de la nostra anàlisi.


Estudi de Casos 

Mòdul que conté exercicis de casos pràctics d'empreses. 

Amunt

Inversión empresarial PDF

Amunt

Podeu accedir als materials des del menú esquerra de l'aula canvas. Dins de l'apartat Continguts, hi trobareu els Recursos assignats a cada un dels Reptes.        

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura. La preparació d'aquesta assignatura es farà mitjançant la utilització intensiva dels mòduls, que inclouen l'exposició teòrica, així com exemples aplicats. 

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, al mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup.

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics  també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Un conjunt de vídeos, lectures, casos de suport i acompanyament, etc. que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquests materials a l'espai de Recursos assignats dins de cada Repte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt