Decisions estratègiques de producció Codi:  71.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'aborden les decisions estratègiques principals relatives a la direcció d'operacions.

Tota empresa ha de dissenyar i oferir les solucions més eficaces per a les necessitats concretes dels clients. Així, al primer repte s'analitzen els conceptes relacionats amb el disseny del producte i el disseny del procés productiu per obtenir el producte que demanen els consumidors.

Al segon repte es tracten dues de les decisions estratègiques més importants per a una organització: la localització de l'activitat productiva i la distribució en planta.

Al tercer repte s'estudia la gestió de projectes i les tècniques de planificació i control de projectes, especialment útils en la configuració productiva per projecte.

Finalment, al quart repte, dedicat a la filosofia just in time i la teoria de les limitacions, es veuen les principals característiques d'aquestes dues tipologies de gestió de la producció.

Amunt

L´assignatura de decisions estratègiques d´operacions és una assignatura obligatòria del Grau d´Administració i Direcció d´Empreses i del Grau de Màrqueting i investigació de mercats. Té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, cosa que us ha de suposar, aproximadament, unes 150 hores de treball.

A través d'aquesta matèria entrareu al món de les decisions estratègiques, obtenint no només una visió general, sinó també les bases fonamentals d'aquesta matèria. L'assignatura està orientada fonamentalment cap a l'anàlisi de les operacions i els processos de producció a llarg termini per garantir la competitivitat de l'empresa.

Amunt

Juntament amb l'assignatura de Decisions tàctiques de producció, l'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre assolir els coneixements necessaris per poder tenir una visió global de l'àrea productiva de l'empresa. Els coneixements assolits en aquestes dues assignatures ofereixen un complement necessari avui dia per a qualsevol sortida professional donada la importància de l'àrea productiva dins l'empresa.

Més concretament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura permeten desenvolupar tasques relacionades amb el disseny del producte i del procés, les estratègies de localització i distribució en planta, la gestió de projectes en operacions i alguns enfocaments en la direcció d'operacions com, per exemple, la teoria de les limitacions o l'aplicació del just in time.

Amunt

Donat el contingut de l'assignatura es recomana que els estudiants que es matriculin hagin cursat prèviament una assignatura que està relacionada com "Introducció a l'empresa" que pot ajudar a entendre millor els conceptes i matèries que es tracten.

Amunt

Competències associades Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)
CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

RAP 1: Reconèixer les fonts d'informació necessàries per a prendre les decisions estratègiques adients per a l'organització.

RAP 2: Aplicar els criteris adients per a la selecció de la informació necessària per a la presa de decisions estratègiques.

RAP 3: Analitzar la informació recopilada per aplicar-la correctament a la presa de decisions estratègiques.

RAP 7: Interpretar correctament les necessitats de l'organització per al disseny d'una bona distribució en planta.

RAP 8: Utilitzar els resultats de l'anàlisi de la problemàtica de l'equilibrament dels llocs de treball per a la correcta pressa de les decisions estratègiques.

RAP 9: Analitzar alguns dels mètodes quantitatius per a valorar possibles alternatives sobre la localització d'una organització.

RAP 14: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant CPM (Critical Path Method).

RAP 15: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant PERT (Program Evaluation and Review Technique).

RAP 16: Utilitzar adequadament la informació disponible per a la planificació i control mitjançant el gràfic Gantt.

CT3: Organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.

RAP 4: Analitzar algunes de les decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a millorar l'organització de la producció.

RAP 5: Planificar correctament les etapes del procés de disseny i desenvolupament de productes per a la correcta utilització dels recursos disponibles.

RAP 6: Organitzar els processos tenint en compte la seva tipologia o configuració productiva per tal d'optimitzar-los.

RAP 17: Planificar les activitats interrelacionades en un projecte.

RAP 18: Identificar les diferents etapes i tasques que componen la gestió de projectes.

RAP 19: Identificar les principals eines utilitzades per a la planificació i el control de projectes.

RAP 20: Identificar la seqüència d'activitats que determinen la durada d'un projecte.

RAP 21: Representar mitjançant un diagrama la xarxa d'activitats interrelacionades en un projecte.

RAP 22: Determinar els costos d'execució d'un projecte, en funció de les despeses directe i indirectes existents.

RAP 23: Identificar les principals característiques dels sistemes Just in Time (JIT).

RAP 24: Utilitzar adequadament el vocabulari necessari per a implementar la filosofia del JIT: malbarataments, sistemes pull i push, elements poka-yoke, etc.

RAP 25: Reconèixer com en entorns JIT es dirigeix i controla la producció mitjançant els sistema Kanban.

RAP 26: Reconèixer els principals factors que generen colls d'ampolla.

RAP 27: Identificar les principals característiques de la teoría de les limitacions.

CE3: Gestionar eficientment una empresa o organització, comprenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.

RAP 10: Identificar els principals factors que afecten les decisions de localització empresarial.

RAP 11: Reconèixer la importància estratègica de les decisions sobre la localització d'una instal·lació productiva.

RAP 12: Reconèixer les principals tipologies de distribució en planta per a la selecció de les més adients d'acord amb el pla estratègic de l'organització.

RAP 13: Reconèixer el concepte de distribució en planta per a la selecció de la més adient d'acord amb el pla estratègic de l'organització.

CE7: L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

RAP 28: Implementar mecanismes propis del JIT per aconseguir la satisfacció del client final.

RAP 29: Implementar sistemes d'ordre i neteja a les instal·lacions seguint la filosofia de les 5s per aconseguir productes de qualitat y garantir la satisfacció dels clients.

Objectius generals:

 • Conèixer el procés de disseny i desenvolupament de nous productes.
 • Identificar els principals factors que influeixen en la determinació de la configuració del procés productiu més adequada i descriure les principals característiques dels diferents tipus de procés.
 • Entendre la importància estratègica de les decisions sobre la localització d'una instal·lació productiva i establir els principals factors que afecten aquestes.
 • Analitzar alguns mètodes quantitatius per valorar possibles alternatives sobre la localització d'una organització.
 • Entendre el concepte de distribució en planta i conèixer les principals tipologies.
 • Utilitzar algunes tècniques de disseny d'una bona distribució en planta.
 • Identificar la problemàtica de l'equilibratge de llocs de treball en les configuracions contínues.
 • Conèixer les principals eines utilitzades per a la planificació i control de projectes.
 • Establir les principals característiques dels sistemes just a temps i conèixer les principals eines de la direcció d'operacions en un sistema productiu just in time.
 • Establir les principals característiques de l'anomenada teoria de les limitacions.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Disseny del producte i del procés
1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques.
2. Disseny del producte.
3. Selecció i disseny del procés productiu.

Mòdul didàctic 2 Estratègies de localització i distribució en planta
1. La localització de l'activitat productiva
2. Distribució en planta

Mòdul didàctic 3 Gestió de projectes en Operacions
1. La gestió de projectes
2. Tècniques de planificació i control de projectes

Mòdul didàctic 4 Alguns enfocaments en la direcció d'operacions
1. Just in Time
2. Teoria de les limitacions

 

Amunt

¿Qué es el lean manufacturing? Audiovisual
Método de las gamas ficticias Audiovisual
Evolución del Lean Manufacturing: Agile y Scrum Audiovisual
Técnicas de planificación y control de proyectos: CPM - PERT Audiovisual
Método de Helgeson y Birnie Audiovisual
Localización de la empresa a través del método del centro de gravedad Audiovisual
Localización de la empresa a través del método de factores ponderados Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt