Análisi multivariant Codi:  78.581    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tradicionalment l'estadística ha estat una ciència que s'ha aplicat principalment en l'àmbit acadèmic. Aquesta situació ha canviat en els darrers anys i molts professionals incorporen les tècniques quantitatives i estadístiques en el seu treball diari. S'utilitza sovint com a eina de suport a la presa de decisions. Les tècniques quantitatives, en general, i l'estadística en particular són bàsiques en les etapes de planificació com a part dels processos de diagnosi, projecció, seguiment i avaluació d'accions en l'àmbit de l'empresa. La complexitat d'aquests processos fa que sigui molt útil considerar moltes variables alhora per fer els corresponents análisis quantitatius. Aquesta assignatura es focalitza precisament en l'estudi de les principals tècniques estadístiques multivariants, en què es treballen de forma conjunta diverses variables. 

Amunt

A la UOC, l'assignatura d'Anàlisi Multivariant és una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, i també una assignatura optativa del Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, aquesta assignatura està estretament relacionada amb les assignatures prèvies d'Estadística cursades en aquestes titulacions. En concret, amb Fonaments d'Estadística i Estadística Aplicada.

Amb un enfocamente eminentment pràctic, conjuga coneixements estadístics amb coneixements econòmics i empresarials (especialment els propis del màrqueting) a través del treball pràctic mitjançant el paquet estadístic R-Commander. Els coneixements estadístics a què es fa referència estan especialment centrats amb diferents tècniques estadístiques multivariants.

Amunt

Tot i que aquesta assignatura té, des d'un punt de vista formal, un important contingut estadístic (i per tant està més relacionada amb les sortides professionals que se'n deriven), també és interessant per a tots aquells camps professionals on l'aplicació de les tècniques estadístiques, i la seva posterior interpretació, juguen un paper important.

Amunt

Abans de matricular aquesta assignatura, és recomanable haver superat les assignatures "Fonaments d'estadística" i "Estadística aplicada".

Amunt

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Competències transversals
- Capacitat per a utilitzar i aplicar correctament les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Competències específiques
- Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Competències transversals
- Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
- Capacitat par a utilitzar i aplicar correctamente les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Competències específiques
- Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
- Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions de empreses i mercats.

 

Els principals resultats d'aprenentatge d'aquest curs són els següents:

 • Completar els coneixements previs d'estadística amb l'estudi de nous conceptes i de noves tècniques, especialment de l'anàlisi multivariant.
 • Aprendre a aplicar diferents tècniques estadístiques a l'estudi de mercats.
 • Saber elaborar informes i treballs, amb una certa base quantitativa, sobre el mercat.
 • Conèixer el funcionament del paquet estadístic associat a l'assignatura a través de les principals tècniques estadístiques usades en la resolució de casos pràctics associats a la investigació de màrqueting.

Amunt

Aquest curs està basat en l'aplicació de diferents tècniques estadístiques necessàries per a la correcta comprensió del cas pràctic plantejat i per a la posterior elaboració d'informes sobre tot allò que estigui relacionat amb l'estudi del màrqueting.

Per tant, l'assignatura té un enfocament eminentment pràctic, i a partir del cas pràctic es treballen intuïtivament els diferents conceptes estadístics que van apareixent. Especialment els relatius a l'anàlisi multivariant.

Cas pràctic

L'assignatura s'estructura al voltant del cas pràctic següent: "El triangle de les Bermudes". Els centres comercialsDiagonal Mar, la Maquinista i Barcelona Glòries tracen sobre el mapa un triangle equilàter en què cadascun dels vèrtexs està concebut com un enorme imant de públic, és el que els professionals del sector anomenen el Triangle de les Bermudes. Davant l'allau de competència, l'actual director del centre comercial Barcelona Glòries, es proposa portar a terme un estudi de mercat quantitatiu que li permeti conèixer la futura posició competitiva que tindria el seu centre enfront de "l'efecte Triangle de les Bermudes". Aquesta investigació l'ha d'ajudar a dissenyar l'estratègia de màrqueting dels propers cinc anys i definir les polítiques de màrqueting que li havien de permetre, d'una banda, contrarestar l'increment de competència en el mateix mercat i, de l'altra, intentar incrementar l'afluència del seu centre per a intentar arribar als cinquanta-un milions de visitants aquest any.

Contingut teòric

A través d'aquest cas pràctic es treballaran diferents tècniques quantitatives, distingint conceptualment entre les univariants, les bivariants i, especialment, les multivariants. De cadascuna d'elles, s'analitzaran les seves principals característiques formals, els requeriments d'informació estadística per al seu ús i les conclusions derivades del seu estudi. Aquest anàlisi es realitzarà amb l'ajut del paquet estadístic R-Commander.

Bloc 1. Anàlisi univariant: Estadística descriptiva i Inferència estadística

En aquest primer bloc aprendrem els conceptes bàsics a partir dels quals treballarem durant tot el curs. Concretament, treballarem l'estadística descriptiva, el que suposa aprendre què és una variable i les diferents maneres que hi ha de descriure-la i mesurar-la. En relació a la inferència estadística, es treballarà el contrast d'hipòtesis, el qual ens facilitarà prendre decisions sobre la població a partir de la mostra analitzada.

Bloc 2. Anàlisi bivariant: Correlació i regressió lineal simple

Aquí estudiarem la relació entre les variables, centrant-nos en les relacions de tipus lineal. Així, intentarem establir models que ens relacionin una variable en funció d'una altra, a través de la regressió lineal simple. També analitzarem la capacitat explicativa de la variable i el grau de correlació entre elles.

Bloc 3. Anàlisi multivariant

En aquest últim bloc ens endinsarem en l'anàlisi multivariant, i, segons quin sigui l'objectiu d'aquest i el tipus de variables que tenim, ens trobarem amb: anàlisis de components principals, anàlisis factorials, anàlisis clúster, anàlisis discriminants, detectore automàtics d'interaccions, anàlisis de mesures conjuntes, escales multidimensionals mètriques i indicadors sintètics. Aquest bloc constitueix la part central (amb més pes) i més important de l'assignatura.

Amunt

Documentación complementaria: tablas estadísticas Web
Matemáticas y Estadística con R PDF
Fichas de estadística Web

Amunt

El material web que porta per títol "Mòduls didàctics" és l'eix central de l'assignatura, i està constituït, en primer lloc, pel cas pràctic "El triangle de les Bermudas". Com hem comentat anteriorment, en aquest s'apliquen diverses tècniques quantitatives que ens serviran de punt de partida per treballar diferents conceptes estadístics, univariants, bivariants i, especialment, multivariants. Aquests conceptes s'aniran introduint amb l'ajuda d'unes fitxes estadístiques que, en general, estaran dividides en dues parts:

· Part teòrica: en la qual es presenten les definicions bàsiques amb què comprendre els diferents conceptes estadístics.

· Part pràctica: en la qual a través de l'ús del paquet estadístic R-Commander s'apliquen els conceptes anteriorment definits a l'estudi de diferents exemples. Es un programa estadístic d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge de l'estadística.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt