Pràctiques en empresa (àrea) Codi:  M0.166    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques en empresa és una assignatura optativa del Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística. Es tracta d'una assignatura de pràctiques curriculars, amb una càrrega docent per a l'estudiant de 5 ECTS, la qual cosa equival a 125 hores de treball.

Existeixen dues modalitats de pràctiques: online i presencial. L'empresa i l'estudiant acorden la modalitat en cada cas.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques en Empresa està pensada per a que l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster.  Alhora, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.

Amunt

Per a poder aplicar els coneixements en aquesta assignatura, és necessari haver cursat el 50% dels crèdits del màster.

Amunt

L'assignatura Pràctiques en Empresa té el següent prerequisit:

Haver superat 30 ECTS del Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística.

Per dur a terme la realització de les pràctiques, l'estudiant pot buscar pel seu compte una empresa on realitzar les pràctiques o bé pot triar alguna de les empreses que la UOC ofereix.

En els dos casos, cal comunicar-ho al tutor per poder gestionar el conveni corresponent.

Les places de Pràctiques en empresa són limitades.

Amunt

Els resultats d'aprenentatge que s'esperen després d'haver cursat l'assignatura de Pràctiques en Empresa són els següents:
 

· Consolidar els coneixements tècnics, ètics i legislatius per exercir l'activitat professional en l'àmbit del bioinformàtica i bioestadística.

· Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a nous entorns de treball i eines no experimentades amb anterioritat.

· Conèixer el funcionament, l'organització i la direcció estratègica dels diferents departaments d'una empresa o centre de recerca en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.
 

En general, les pràctiques han de fixar uns objectius, uns resultats d'aprenentatge concrets i un pla d'actuació, que seran diferents en cada cas.

En l'assignatura Pràctiques en Empresa es treballen les següents competències:

Competències transversals:

· CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.

· CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

· CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre de decisions.

· CT4- Capacitat per treballar en equip.

· CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.

· CT6- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

 
Competències específiques:

Per les seves particularitats, les pràctiques en empresa no aporten més competències específiques als estudiants, sinó que permeten que es consolidin les competències que ja s'hagin adquirit al llarg de les diferents assignatures.

Amunt

El contingut de les pràctiques vindrà marcat pel tipus d'empresa i els projectes que estigui realitzant en el moment que l'estudiant realitzi les pràctiques.

Amunt

Les aplicacions que l'estudiant ha d'utilitzar per a la realització de les pràctiques són aquelles que durant els estudis han estat subministrades. En el cas que l'empresa faci ús d'aplicacions diferents o d'entorns adaptats, els tutors de l'empresa i el consultor de l'assignatura de Pràctiques en empresa intentaran buscar i facilitar una solució.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt