Treball final de màster Codi:  M0.167    :  15
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final de màster (TFM) és un exercici individual i de caràcter professional que sintetitza els coneixements i competències adquirits al llarg de tot el màster. Aquest treball es realitza sota la supervisió del director/a del treball. Existeixen diferents àrees temàtiques de TFM.


El resultat final del treball final constarà dels següents elements:

 

 • Una memòria, que documenta el treball realitzat

 • Un producte, que variarà segons el tipus de treball (aplicació, disseny, estudi...) i pot estar inclòs en la memòria 

 • Una presentació, que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament del treball

 • Una defensa pública del TFM

Amunt

El treball final de màster és una assignatura obligatòria i de caràcter finalista. És el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'alumnat durant els seus estudis i és on té l’oportunitat de fer convergir els coneixements adquirits.


Amunt

El camp professional concret relacionat amb el treball final dependrà de l'àrea temàtica.

Amunt

Els coneixements previs concrets dependran de l'àrea temàtica del treball final escollida.

Amunt

Requeriments de matrícula

És imprescindible que l'estudiant hagi superat o tingui reconeguts com a mínim 30 ECTS del propi programa, i matricular la resta de les assignatures pendents del màster.

Per tant, cal estar a l'últim semestre del màster. En aquest cas es pot cursar en paral·lel amb altres assignatures però no pot quedar cap assignatura del màster pendent de matricular.

Recomanacions

Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable durant les setmanes prèvies a la matrícula:


 • Llegir amb deteniment el pla docent general del TFM i els específics de cada àrea publicada

 • Escollir l'àrea que més interessi per a la realització del treball i posar-se en contacte amb el director/a del TFM (l'e-mail es pot trobar en la informació publicada de l'àrea). És important recordar que les places de cada àrea són limitades.

 • Arribar a un acord amb el director/a del TFM de l’àrea escollida per a la realització del TFM. Un cop validat, registrar la candidatura en el formulari corresponent proporcionat per tutoria


És necessari complir els requisits de cada àrea.


El TFM és una assignatura de 15 crèdits que corresponen a 375 hores de treball (una mitjana de 22 hores per setmana). Així doncs, correspon doncs a una càrrega de feina equivalent a cursar tres assignatures del màster. És important tenir en compte aquest aspecte i tenir clar que es disposa del temps necessari abans de matricular el TFM. 


També és molt important consultar els dubtes amb tutoria.


Àrees específiques de TFM en Bioinformàtica i Bioestadística 


En el següent enllaç podreu trobar la descripció específica de cadascuna de les àrees que s'ofereixen per a la realització del TFM, amb informació relativa als directors i exemples de línies de recerca:


https://sites.google.com/uoc.edu/tfmbio/

Amunt

El TFM exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències bàsiques, generals i transversals com les específiques del Màster.

Competències bàsiques i generals:

 • Totes les competències bàsiques

 • CG1- Capacitat per aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.

 • CG2- Capacitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística. 

 • CG3- Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística.


Competències transversals:

 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.

 • CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional. CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre de decisions.

 • CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi. 

 • CT6- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.


Competències específiques:

Les competències específiques del Treball Final de Màster dependran de la temàtica concreta en què es contextualitzi el projecte. No obstant això, en tots els casos es treballaran les següents competències específiques:


 • CE10- Capacitat d'analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per resoldre-ho.

 • CE14- Capacitat de realitzar un projecte que integri coneixements i habilitats propis de l'àmbit de la bioinformàtica i / o la bioestadística, i capacitat de presentar i defensar aquest projecte davant d'un grup d'experts o tribunal

Amunt

En el Treball Final de Màster es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del màster mitjançant l'elaboració d'un treball escrit. Així mateix, durant l'elaboració d'aquest treball s'intentarà fomentar el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional. De la mateixa manera, cal ressaltar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, recerca d'informació, habilitats comunicatives, el seu impacte en el món real, anàlisi econòmica, etc. Finalment, és important destacar que en funció de la temàtica del Treball Final de Màster, l'estudiant aprofundirà els seus coneixements en les competències relacionades amb aquesta temàtica.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt